Download Ebook giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật – Đại học Luật Hà Nội

Chuyên mụcGiáo trình luật, Lý luận nhà nước và pháp luật Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật – Đại học Luật Hà Nội

Download Ebook Giáo trình Lý luận chung về nhà nướcpháp luật – Đại học Luật Hà Nội –  Nhà xuất bản Tư pháp. Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Minh Đoan & TS. Nguyễn Văn Năm.

 

Những tài liệu liên quan:

 

Giáo trình Lý luận chung nhà nước và pháp luật – Đại học Luật Hà Nội

 1. Giới thiệu giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật 2017 – Trường Đại học Luật Hà Nội
 2. Nội dung giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật 2017 – Trường Đại học Luật Hà Nội
 3. Download Ebook giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật PDF

Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật – Đại học Luật Hà Nội

Giới thiệu giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật 2017 – Trường Đại học Luật Hà Nội

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Lý luận chung về nhà nước và pháp luật, gồm: nguồn gốckiểu nhà nước; bản chất, chức năng, hình thức của nhà nước; nguồn gốc và kiểu pháp luật; bản chất, vai trò, hình thức và nguồn của pháp luật; quy phạm pháp luật; vi phạm pháp luậttrách nhiệm pháp lý,…

Lý luận chung về nhà nước và pháp luật là môn học quan trọng trong hệ thống khoa học pháp lý. Dựa trên cơ sở học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng và nhà nước ta cũng như tri thức chung của nhân loại về nhà nước và pháp luật, môn học này trình bày trúng giải một cách khoa học các vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật. Năm 1989, giáo trình lý luận chung về nhà nước và pháp luật đã được hội đồng khoa học bộ tư pháp thông qua, được lưu hành làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức của trường đọc luật Hà Nội và các trường đại học khác có dạy luật.

Nhầm đắp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập của giáo viên và sinh viên giáo trình lý luận chung về nhà nước và pháp luật đã được chỉnh lý, bổ sung vào tay bạn vào những năm 1992,1994,1996, 2003, 2007 đặc biệt năm 2010 Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức biên soạn lại giáo trình này. Thời gian qua, tình hình trong nước và quốc tế đã có những thay đổi căn bản đòi hỏi lý luận về nhà nước và pháp luật cũng phải có sự thay đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng nhu cầu công cuộc đổi mới của đất nước. Dưới ánh sáng của các quan điểm mới thể hiện trong các văn kiện của Đảng và hiến pháp pháp luật của nhà nước, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức biên soạn mới giáo trình lý luận chung về nhà nước và pháp luật nhầm cập nhật những kiến thức mới, hiện đại hóa về nội dung và hình thức kết cấu đắp ứng một cách tốt hơn nhu cầu giảng dạy và học tập môn học ở bậc đại học trong tình hình mới.

Tuy nhiên cũng cần phải nói rằng nhà nước và pháp luật là hai hiện tượng xã hội hết sức phức tạp, có nhiều vấn đề để tranh luận nhất là trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy việc xây dựng được giáo trình lý luận chung về nhà nước và pháp luật thực sự hoàn chỉnh là điều rất khó khăn. Trên tinh thần đó, chúng tôi mong nhận được những ý kiến góp Ý cho việc biên soạn, chỉnh lý, bổ sung giáo trình này một cách hoàn thiện hơn nữa trong những năm tới.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Trường Đại học Luật Hà Nội

Tập thể tác giả biên soạn Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật
Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Minh Đoan & TS. Nguyễn Văn Năm

Nội dung giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật 2017 – Trường Đại học Luật Hà Nội

Chương I: Nhập môn lý luận chung về nhà nước và pháp luật

 1. Lý luận chung về nhà nước và pháp luật – một ngành khoa học pháp lý
 2. Lý luận chung về nhà nước và pháp luật-một môn học

Chương II: Nguồn gốc và kiểu nhà nước

 1. Khái niệm nhà nước
 2. Nguồn gốc nhà nước
 3. Kiểu nhà nước

Chương III: Bản chất nhà nước

 1. Khái niệm bản chất nhà nước
 2. Bản chất nhà nước Việt Nam hiện nay

Chương IV: Chức năng nhà nước

 1. Khái niệm chức năng nhà nước
 2. Phân loại chức năng nhà nước
 3. Chức năng nhà nước qua các kiểu nhà nước
 4. Chức năng nhà nước Việt Nam hiện nay

Chương V: Bộ máy nhà nước

 1. Khái niệm bộ máy nhà nước
 2. Bộ máy nhà nước qua các kiểu nhà nước
 3. Một số nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước
 4. Bộ máy nhà nước Việt Nam hiện nay

Chương VI: Hình thức nhà nước

 1. Khái niệm hệ thống chính trị
 2. Vị trí, vai trò của nhà nước trong hệ thống chính trị
 3. Quan hệ giữa nhà nước với các tổ chức khác trong hệ thống chính trị
 4. Nhà nước trong hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay

Chương VII: Nhà nước trong hệ thống chính trị

 1. Khái niệm nhà nước pháp quyền
 2. Các đặc trưng và giá trị cơ bản của nhà nước pháp quyền
 3. Xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay

Chương VIII: Nhà nước pháp quyền

 1. Những bảo đảm cho quan hệ giữa nhà nước và cá nhân
 2. Quan hệ giữa nhà nước và cá nhân qua các kiểu nhà nước
 3. Quan hệ giữa nhà nước và cá nhân ở Việt Nam hiện nay

Chương IX: Nhà nước và cá nhân

 1. Khái niệm và nội dung quan hệ giữa nhà nước và cá nhân
 2. Những bảo đảm cho quan hệ giữa nhà nước và cá nhân
 3. Quan hệ giữa nhà nước và cá nhân qua các kiểu nhà nước
 4. Quan hệ giữa nhà nước và cá nhân ở Việt Nam hiện nay

Chương X: Nguồn gốc và kiểu pháp luật

 1. Khái niệm pháp luật
 2. Nguồn gốc pháp luật
 3. Kiểu pháp luật

Chương XI: Pháp luật trong hệ thống công cụ điều chỉnh quan hệ xã hội

 1. Điều chỉnh quan hệ xã hội
 2. Vị trí, vai trò của pháp luật trong hệ thống công cụ điều chỉnh quan hệ xã hội
 3. Quan hệ giữa pháp luật và các công cụ khác trong hệ thống công cụ điều chỉnh quan hệ xã hội
 4. Hoàn thiện hệ thống công cụ điều chỉnh quan hệ xã hội ở Việt Nam hiện nay

Chương XII: Bản chất và vai trò của pháp luật

 1. Bản chất pháp luật
 2. Vai trò của pháp luật

Chương XIII: Hình thức và nguồn của pháp luật

 1. Khái niệm hình thức, nguồn gốc của pháp luật
 2. Các loại nguồn của pháp luật
 3. Nguồn của pháp luật Việt Nam hiện nay

Chương XIV: Quy phạm pháp luật

 1. Khái niệm quy phạm pháp luật
 2. Cơ cấu của quy phạm pháp luật trong văn bản quy phạm pháp luật
 3. Cách trình bày quy phạm pháp luật trong văn bản quy phạm pháp luật
 4. Phân loại quy phạm pháp luật

Chương XV: Hệ thống pháp luật

 1. Khái niệm hệ thống pháp luật
 2. Hệ thống pháp luật quốc gia
 3. Hệ thống pháp luật của nhóm quốc gia
 4. Hệ thống pháp luật quốc tế
 5. Hệ thống pháp luật Việt Nam

Chương XVI: Xây dựng pháp luật và hệ thống hóa pháp luật

 1. Xây dựng pháp luật
 2. Hệ thống hóa pháp luật

Chương XVII: Quan hệ pháp luật

 1. Khái niệm và phân loại quan hệ pháp luật
 2. Thành phần của quan hệ pháp luật
 3. Sự kiện pháp lí

Chương XVIII: Thực hiện pháp luật và giải thích pháp luật

 1. Thực hiện pháp luật
 2. Áp dụng pháp luật
 3. Áp dụng pháp luật tương tự
 4. Giải thích pháp luật

Chương XIX: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý

 1. Vi phạm pháp luật
 2. Trách nhiệm pháp lý

Chương XX: Ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý

 1. Ý thức pháp luật
 2. Văn hóa pháp lý
 3. Giáo dục pháp luật

Chương XXI: Điều chỉnh pháp luật

 1. Khái niệm điều chỉnh của pháp luật
 2. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh pháp luật
 3. Phương pháp điều chỉnh pháp luật
 4. Cơ chế điều chỉnh pháp luật
 5. Các giai đoạn của quá trình điều chỉnh pháp luật

Nội dung giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật - Đại học Luật Hà Nội - Mục lục trang 01

Nội dung giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật - Đại học Luật Hà Nội - Mục lục trang 02

Nội dung giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật - Đại học Luật Hà Nội - Mục lục trang 03

Nội dung giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật - Đại học Luật Hà Nội - Mục lục trang 04

Nội dung giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật - Đại học Luật Hà Nội - Mục lục trang 05

Giáo trình Lý luận chung nhà nước và pháp luật PDF

>>> Tải về máy: Giáo trình Lý luận chung nhà nước và pháp luật PDF

Do hệ thống dữ liệu của Hocluat.vn thường xuyên bị quá tải nên chúng tôi không đính kèm file trong bài viết. Bạn nào cần bản mềm tài liệu này, vui lòng để lại Email ở dưới phần bình luận!

Các tìm kiếm liên quan đến giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật PDF, Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật PDF, Giáo trình lý luận nhà nước và pháp luật Nhà xuất bản Công an nhân dân, Đề cương Lý luận nhà nước và pháp luật Đại học luật Hà Nội, Giáo trình lý luận nhà nước và pháp luật đại học luật, Bài giảng lý luận nhà nước và pháp luật Đại học luật Hà Nội, Lý luận nhà nước và pháp luật uel pdf, Giáo trình đại cương về Nhà nước và pháp luật kinh tế Quốc dân, Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật

Thích Học Luật 660 Bài viết
Tham gia ngay Group Hội những người thích Học Luật để hòa chung đam mê cùng hơn 40 ngàn sinh viên luật trên khắp cả nước!

23 bình luận

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*