[PDF] Giáo trình Luật Môi trường – Đại học Luật Hà Nội

Chuyên mụcGiáo trình luật, Luật môi trường Giáo trình Luật Môi trường - Đại học Luật Hà Nội

[Download Ebook] Giáo trình Luật Môi trường – Đại học Luật Hà Nội – Nhà xuất bản Công an nhân dân 2019. Chủ biên: GS.TS. Lê Hồng Hạnh & PGS.TS. Vũ Thu Hạnh.

..

Những tài liệu liên quan:

..

Giáo trình Luật Môi trường – Đại học Luật Hà Nội

  1. Giới thiệu giáo trình Luật Môi trường – Trường Đại học Luật Hà Nội
  2. Nội dung giáo trình Luật Môi trường – Trường Đại học Luật Hà Nội
  3. [Download Ebook] giáo trình Luật Môi trường PDF
  4. Một số Giáo trình Luật Môi trường khác của Trường Đại học Luật Hà Nội

Giáo trình Luật Môi trường - Đại học Luật Hà Nội

Giới thiệu giáo trình Luật Môi trường – Trường Đại học Luật Hà Nội

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Môi trường, gồm: pháp luật về kiểm soát ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường; pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, đánh giá môi trường; pháp luật về kiểm soát ô nhiễm không khí, nước, suy thoái đất, suy thoái rừng, suy thoái nguồn thủy sinh, nguồn gen; pháp luật về bảo tồn di sản; thực thi các công ước quốc tế về kiểm soát ô nhiễm ở Việt Nam;…

Môi trường hiện nay đang là vấn đề giống bụng của mọi quốc gia, dù đó là quốc gia phát triển hay quốc gia đang phát triển. Sự ô nhiễm, suy thoái và những sự cố môi trường diễn ra ngày càng cao đang đặt con người trước những sự trả thù ghê gớm của thiên nhiên. Nguy cơ môi trường đặc biệt nóng bỏng ở các quốc gia đang phát triển – nơi nhu cầu cuộc sống ngày của con người và nhu cầu phát triển của xã hội xung đột mạnh mẽ với sự cần thiết phải bảo vệ tài nguyên tự nhiên và môi trường. Việt Nam đứng trong hàng ngũ của các quốc gia đang phát triển và cũng đang phải đối đầu với vấn đề môi trường.

Bảo vệ môi trường ngày nay đã trở thành một trong những chính sách quan trọng của đảng và nhà nước ta. Bằng những biện pháp và chính sách khác nhau nhà nước ta đang can thiệp mạnh mẽ vào các hoạt động của các cá nhân, tổ chức trong xã hội để bảo vệ các yếu tố của môi trường, ngăn chặn việc ô nhiễm, suy thoái và  sự cố môi trường. Trong những biện pháp mà nhà nước ta sử dụng, pháp luật đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Sự xuất hiện và vai trò ngày càng tăng của các quy định pháp luật về môi trường kể từ khi đất nước chuyển sang nền kinh tế thị trường là biểu hiện rõ nét về sự cấp bách của vấn đề môi trường và dẫn đến hệ quả tất yếu là phải đào tạo, giáo dục công dân những kiến thức về pháp luật môi trường.

Luật môi trường được đưa vào chương trình đào tạo của trường đại học luật Hà Nội từ những năm đầu thập kỷ thứ 10 của thế kỷ XX. Việc giảng dạy luật môi trường ở thời kỳ này mang tính chất thử nghiệm xong đã đạt được những kết quả nhất định. Những năm gần đây, luật môi trường được giảng dạy đầy đủ và chính thức hơn trong chương trình đào tạo cử nhân luật của trường. Với sự ra đời của bộ môn luật môi trường, việc giảng dạy và học tập đã được đầy cao hơn một bước. Tuy nhiên, do thiếu giáo trình tài liệu lên việc học tập của sinh viên chủ yếu dựa vào bài giảng của giáo viên. Điều này hạn chế không ít đến chất lượng đào tạo. Để khắc phục tình trạng này, bộ môn luật môi trường trường đại học luật Hà Nội đã tiến hành biên soạn giáo trình luật môi trường. Giáo trình được biên soạn trên cơ sở những thành tựu lập pháp của đất nước ta, đặc biệt là thực tiễn của đất nước trong phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Giáo trình được xuất bản lần đầu vào năm 1999, tái bản du lịch với những lần sửa đổi thích hợp vào đã được sử dụng làm tài liệu giảng dạy và học tập ở trong và ngoài trường đại học luật Hà Nội.

Do những thay đổi trong chương trình đào tạo của trường đại học luật Hà Nội, trên cơ sở chương trình khung cũng như những ý kiến phản hồi của sinh viên nhất là những thay đổi mới đây trong hệ thống pháp luật của nước ta liên quan đến vấn đề môi trường, bộ môn luật môi trường của trường đại học luật Hà Nội và một số chuyên gia của cục bảo vệ môi trường, bộ tài nguyên và môi trường tiến hành biên soạn lại giáo trình. Cần phải thừa nhận rằng luật môi trường là một bộ môn khoa học mới và đang còn nhiều quan điểm, cách tiếp cận khác nhau. Chính vì vậy, mặc dù tập thể tác giả đã hết sức cố gắng xong giáo trình này chắc chắn khó tránh khỏi những hạn chế và khó khăn ứng được đầy đủ những yêu cầu mà thực tiễn đặt ra đối với bộ môn này. Tập thể tác giả sẽ cố gắng tiếp tục hoàn thiện giáo trình..

Trường Đại học Luật Hà Nội

Nội dung giáo trình Luật Môi trường – Trường Đại học Luật Hà Nội

Chương 1: Khái niệm Luật Môi trường

Chương 2: Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường

Chương 3: Pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học

Chương 4: Pháp luật về đánh giá môi trường

Chương 5: Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm không khí

Chương 6: Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm nước

Chương 7: Pháp luật kiểm soát suy thoái đất

Chương 8: Pháp luật về kiểm soát suy thoái rừng

Chương 9: Pháp luật về kiểm soát suy thoái nguồn thủy sinh

Chương 10: Pháp luật về kiểm soát nguồn gen

Chương 11: Pháp luật về bảo tồn di sản

Chương 12: Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm đối với các hoạt động có ảnh hưởng đặc biệt tới môi trường

Chương 13: Giải quyết tranh chấp môi trường

Chương 14: Thực thi các công ước quốc tế về kiểm soát ô nhiễm ở Việt Nam

Chương 15: Thực thi các điều ước quốc tế về đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam

[Download] Giáo trình Luật Môi trường PDF

Download tài liệu về máy

[PDF] Giáo trình Luật Môi trường

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Một số Giáo trình Luật Môi trường khác của Trường Đại học Luật Hà Nội

1. Giáo trình Luật Môi trường – NXB Công an Nhân dân 2017 – Chủ biên: GS.TS. Lê Hồng Hạnh & PGS.TS. Vũ Thu Hạnh

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Môi trường, gồm: pháp luật về kiểm soát ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường; pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, đánh giá môi trường; pháp luật về kiểm soát ô nhiễm không khí, nước, suy thoái đất, suy thoái rừng, suy thoái nguồn thủy sinh, nguồn gen; pháp luật về bảo tồn di sản; thực thi các công ước quốc tế về kiểm soát ô nhiễm ở Việt Nam,…

Download tài liệu về máy

[PDF] Giáo trình Luật Môi trường – NXB Công an Nhân dân 2017

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

2. Giáo trình Luật Môi trường – NXB Công an Nhân dân 2014 – Chủ biên: GS.TS. Lê Hồng Hạnh & PGS.TS. Vũ Thu Hạnh

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật môi trường bao gồm: pháp luật về kiểm soát ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước; pháp luật về kiểm soát suy thoái đất, suy thoái rừng và nguồn thủy sinh; cơ chế giải quyết tranh chấp môi trường; việc thực thi các công ước quốc tế về kiểm soát ô nhiễm ở Việt Nam; việc thực thi các điều ước quốc tế về đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam.

Download tài liệu về máy

>>> Tải về máy: [PDF] Giáo trình Luật Môi trường – NXB Công an Nhân dân 2014

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

3. Giáo trình Luật Môi trường – NXB Công an Nhân dân 1999 – Chủ biên: GS.TS. Lê Hồng Hạnh & PGS.TS. Vũ Thu Hạnh

Môi trường đang là vấn đề nóng bỏng của mọi Quốc gia. Bảo vệ môi trường đã trở thành một trong những chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước ta. Giáo trình Luật môi trường gồm 9 chương, trình bày khái niệm về Luật môi trường; sự quản lý của Nhà nước về môi trường, đánh giá tác động của môi trường; quy định pháp luật về bảo vệ rừng, phòng chống, khắc phục ô nhiễm môi trường, suy thoái, môi trường, sự cố môi trường; pháp luật bảo vệ tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác; quan hệ quốc tế về bảo vệ môi trường.

Download tài liệu về máy

>>> Tải về máy: [PDF] Giáo trình Luật Môi trường – NXB Công an Nhân dân 1999

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

>>> Xem thêm: Tổng hợp toàn bộ giáo trình của Đại học Luật Hà Nội

Các tìm kiếm liên quan đến giáo trình Luật Môi trường PDF, Giáo trình Luật Môi trường PDF, Giáo trình Luật Môi trường Nhà xuất bản Công an nhân dân, Đề cương Luật Môi trường Đại học luật Hà Nội, Giáo trình Luật Môi trường đại học luật, Bài giảng Luật Môi trường Đại học luật Hà Nội, Giáo trình đại cương về Nhà nước và pháp luật kinh tế Quốc dân, Bài giảng Luật Môi trường

Nội dung của Giáo trình Luật Môi trường – Đại học Luật Hà Nội?

Giáo trình Luật Môi trường trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Môi trường, gồm: pháp luật về kiểm soát ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường; pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, đánh giá môi trường; pháp luật về kiểm soát ô nhiễm không khí, nước, suy thoái đất, suy thoái rừng, suy thoái nguồn thủy sinh, nguồn gen; pháp luật về bảo tồn di sản; thực thi các công ước quốc tế về kiểm soát ô nhiễm ở Việt Nam;…
>>> Xem thêm nhiều tài liệu hữu ích khác tại chuyên mục: Luật môi trường.

Kết cấu của Giáo trình Luật Môi trường – Đại học Luật Hà Nội?

Bìa
Tập thể tác giả
Danh mục chữ viết tắt
Lời giới thiệu
Chương 1: Khái niệm Luật Môi trường
Chương 2: Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường
Chương 3: Pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học
Chương 4: Pháp luật về đánh giá môi trường
Chương 5: Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm không khí
Chương 6: Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm nước
Chương 7: Pháp luật kiểm soát suy thoái đất
Chương 8: Pháp luật về kiểm soát suy thoái rừng
Chương 9: Pháp luật về kiểm soát suy thoái nguồn thủy sinh
Chương 10: Pháp luật về kiểm soát nguồn gen
Chương 11: Pháp luật về bảo tồn di sản
Chương 12: Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm đối với các hoạt động có ảnh hưởng đặc biệt tới môi trường
Chương 13: Giải quyết tranh chấp môi trường
Chương 14: Thực thi các công ước quốc tế về kiểm soát ô nhiễm ở Việt Nam
Chương 15: Thực thi các điều ước quốc tế về đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam
Danh mục tài liệu tham khảo
Mục lục

4.8/5 - (254 bình chọn)

Phản hồi

    • Cho mình xin fife giáo trình Luật Bảo vệ môi trường với ạ.
      Mình cảm ơn nhiều ạ.

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền