[PDF] Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội

Chuyên mụcGiáo trình luật, Luật thương mại Giáo trình Luật thương mại Việt Nam - Đại học Luật Hà Nội

[Download Ebook] Giáo trình Luật thương mại Việt Nam (Tập 1 & Tập 2) – Đại học Luật Hà Nội – Nhà xuất bản Tư pháp 2021. Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Viết Tý & TS. Nguyễn Thị Dung.

..

Những tài liệu liên quan:

..

Giáo trình Luật thương mại Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội

  1. Giới thiệu Giáo trình Luật thương mại Việt Nam 2021 – Trường Đại học Luật Hà Nội
  2. Nội dung Giáo trình Luật thương mại Việt Nam 2021 – Trường Đại học Luật Hà Nội
  3. [Download Ebook] Giáo trình Luật thương mại Việt Nam PDF
  4. Một số Giáo trình Luật Thương mại khác của Trường Đại học Luật Hà Nội
Giáo trình Luật thương mại Việt Nam - Đại học Luật Hà Nội
Giáo trình Luật thương mại Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội (Tập 1)

Giới thiệu Giáo trình Luật thương mại Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội

Trong quá trình đổi mới quản lý nhà nước về kinh tế, luật thương mại là lĩnh vực pháp luật có những thay đổi lớn theo xu thế mở rộng quyền tự do kinh doanh và hội nhập kinh tế quốc tế. Bắt nhịp với những thay đổi này, trong các cơ sở đào tạo luật, luật thương mại tiền thân là muốn học luật kinh tế cũng có nhiều thay đổi về kết cũ và nội dung chương trình. Nhằm hướng tới mục tiêu phù hợp xu hướng phát triển lý luận và thực tiễn của pháp luật thương mại, phù hợp với nội dung và chương trình đào tạo của nhà trường, Giáo trình Luật thương mại Việt Nam của Trường Đại học Luật Hà Nội đã được biên soạn mới.

Giáo trình Luật thương mại Việt Nam lọc liệu chính thức sử dụng trong giảng dạy, học tập môn luật thương mại và một số chuyên đề tự chọn thuộc chương trình đào tạo cử nhân luật, cử nhân chuyên ngành luật kinh tế, luật thương mại quốc tế và các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Đối với cơ sở đào tạo khác, giáo trình luật thương mại cũng có thể được sử dụng làm học liệu cho các môn học có nội dung tương tự như luật kinh tế, luật kinh doanh.

Giáo trình Luật thương mại Việt Nam gồm 2 tập với tổng số 23 chương
Giáo trình Luật thương mại Việt Nam gồm 2 tập với tổng số 23 chương

Giáo trình Luật thương mại Việt Nam gồm 2 tập với tổng số 23 chương, được kết cấu theo lăm phần lớn, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, đào tạo cơ bản về địa vị pháp lý của các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường, về hợp đồng và hoạt động thương mại, giải quyết tranh chấp thương mại ngoài tòa án:

– Phần thứ nhất: Những vấn đề chung về luật thương mại Việt Nam.

– Phần thứ hai: Địa vị pháp lý của các chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế.

– Phần thứ ba: Quy chế pháp lý thành lập doanh nghiệp, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

– Phần thứ tư: Hoạt động thương mại và hợp đồng trong hoạt động thương mại.

– Phần thứ năm: Giải quyết tranh chấp thương mại ngoài tòa án.

Giáo trình Luật thương mại Việt Nam Tập 1 có 13 chương, cung cấp những kiến thức chung về môn học luật thương mại, về địa vị pháp lý của các loại chủ thể kinh doanh và quy chế pháp lý về thành lập, tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. Giáo trình Luật thương mại Việt Nam Tập 2 có 10 chương, cung cấp những kiến thức lý luận và thực tiễn về hợp đồng và hoạt động thương mại, chế tài thương mại và giải quyết tranh chấp thương mại ngoài tòa án. Tập 1 và tập 2 bao gồm nội dung cơ bản và nội dung chọn lọc để phù hợp với kết cấu chương trình đào tạo của muốn dành học đang áp dụng tại Trường Đại học Luật Hà Nội, bao gồm ngành luật học, quy luật kinh tế và ngành luật thương mại quốc tế…

Được hoàn thành có sự kế thừa các giáo trình đã xuất bản, tập thể tác giả đã tiếp tục phát triển kiến thức về lý luận, thực tiễn, nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đào tạo cử nhân luật theo học chế tín chỉ. Trong lần tái bản này, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của độc giả để giáo trình được tiếp tục hoàn chỉnh trong những lần xuất bản sau. 

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, tháng 7 năm 2021

Trường Đại học Luật Hà Nội

Nội dung Giáo trình Luật thương mại Việt Nam – Trường Đại học Luật Hà Nội

Nội dung Giáo trình Luật thương mại Việt Nam – Tập 1

Phần thứ nhất: Những vấn đề chung về Luật Thương mại Việt Nam
Phần thứ hai: Địa vị pháp lí của các chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế
Phần thứ ba: Quy chế pháp lí về thành lập doanh nghiệp, tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

>>> Xem thêm: Giáo trình Luật Thương mại quốc tế – Đại học Luật Hà Nội

Mục lục Giáo trình Luật thương mại Việt Nam Tập 1 - Trang 01 - Đại học Luật Hà Nội

Mục lục Giáo trình Luật thương mại Việt Nam Tập 1 - Trang 02 - Đại học Luật Hà Nội

Mục lục Giáo trình Luật thương mại Việt Nam Tập 1 - Trang 03 - Đại học Luật Hà Nội

Mục lục Giáo trình Luật thương mại Việt Nam Tập 1 - Trang 04 - Đại học Luật Hà Nội

Mục lục Giáo trình Luật thương mại Việt Nam Tập 1 - Trang 05 - Đại học Luật Hà Nội

Mục lục Giáo trình Luật thương mại Việt Nam Tập 1 - Trang 06 - Đại học Luật Hà Nội

Mục lục Giáo trình Luật thương mại Việt Nam Tập 1 - Trang 07 - Đại học Luật Hà Nội

Mục lục Giáo trình Luật thương mại Việt Nam Tập 1 - Trang 08 - Đại học Luật Hà Nội

Mục lục Giáo trình Luật thương mại Việt Nam Tập 1 - Trang 09 - Đại học Luật Hà Nội

Nội dung Giáo trình Luật thương mại Việt Nam – Tập 2

Phần thứ tư: Hoạt động thương mại và hợp đồng trong hoạt động thương mại
Phần thứ năm: Giải quyết tranh chấp thương mại ngoài Toà án

Mục lục Giáo trình Luật thương mại Việt Nam Tập 2 - Trang 01 - Đại học Luật Hà Nội

Mục lục Giáo trình Luật thương mại Việt Nam Tập 2 - Trang 02 - Đại học Luật Hà Nội

Mục lục Giáo trình Luật thương mại Việt Nam Tập 2 - Trang 03 - Đại học Luật Hà Nội

Mục lục Giáo trình Luật thương mại Việt Nam Tập 2 - Trang 04 - Đại học Luật Hà Nội

Mục lục Giáo trình Luật thương mại Việt Nam Tập 2 - Trang 05 - Đại học Luật Hà Nội

Mục lục Giáo trình Luật thương mại Việt Nam Tập 2 - Trang 06 - Đại học Luật Hà Nội

Mục lục Giáo trình Luật thương mại Việt Nam Tập 2 - Trang 07 - Đại học Luật Hà Nội

[Download] Giáo trình Luật thương mại Việt Nam PDF

Download tài liệu về máy

Giáo trình Luật thương mại Việt Nam PDF (Tập 1 & Tập 2)

Giáo trình Luật thương mại Việt Nam PDF (Tập 1)

Giáo trình Luật thương mại Việt Nam PDF (Tập 2)

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Trang cuối Giáo trình Luật thương mại Việt Nam
Trang cuối Giáo trình Luật thương mại Việt Nam

Một số giáo trình Luật Thương mại khác của Trường Đại học Luật Hà Nội

1. Giáo trình Luật Thương mại 2018 – Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Viết Tý & TS. Nguyễn Thị Dung

Giáo trình Luật Thương mại 2018 – Tập 1

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Thương mại Việt Nam học phần 1, gồm: những vấn đề chung về Luật Thương mại Việt Nam; địa vị pháp lý của doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh, công ty hợp danh, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã; quy chế pháp lý về thành lập doanh nghiệp, tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

Giáo trình Luật Thương mại 2018 – Tập 2

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Thương mại Việt Nam học phần 2, gồm: những vấn đề chung về Luật Thương mại Việt Nam; địa vị pháp lý của các chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế; quy chế pháp lý về thành lập doanh nghiệp, tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; hoạt động thương mại và hợp đồng trong hoạt động thương mại; giải quyết tranh chấp thương mại ngoài Tòa án, giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài.

Download tài liệu về máy

[PDF] Giáo trình Luật Thương mại 2017 – Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Viết Tý & TS. Nguyễn Thị Dung

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

2. Giáo trình Luật Thương mại 2015 – Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Viết Tý

Giáo trình Luật Thương mại 2015 – Tập 1

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Thương mại Việt Nam học phần 1, bao gồm: khái quát về Luật thương mại Việt Nam; pháp luật về doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh cá thể; pháp luật về công ty; pháp luật về doanh nghiệp nhà nước, pháp luật về hợp tác xã; pháp luật cạnh tranh và vấn đề quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại.

Giáo trình Luật Thương mại 2015 – Tập 2

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Thương mại học phần 2, bao gồm: pháp luật về mua bán hàng hóa; dịch vụ trung gian thương mại; xúc tiến thương mại; đấu giá, đấu thầu hàng hóa, dịch vụ; phá sản, pháp luật phá sản và các phương thức, thủ tục giải quyết tranh chấp thương mại.

Download tài liệu về máy

[PDF] Giáo trình Luật Thương mại 2015 – Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Viết Tý

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Các tìm kiếm liên quan đến Giáo trình Luật thương mại Việt Nam mới nhất 2021, Giáo trình Luật thương mại Việt Nam PDF, Giáo trình Luật thương mại Việt Nam Nhà xuất bản Tư pháp 2021, Đề cương Luật Thương mại Việt Nam Đại học luật Hà Nội, Giáo trình Luật thương mại Việt Nam đại học luật, Bài giảng Luật Thương mại Việt Nam Đại học luật Hà Nội, Luật Thương mại Việt Nam uel pdf, Giáo trình đại cương về Nhà nước và pháp luật kinh tế Quốc dân, Bài giảng Luật Thương mại Việt Nam

Nội dung của Giáo trình Luật thương mại Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội?

Giáo trình Luật thương mại Việt Nam – Tập 1
Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Thương mại Việt Nam tập 2, gồm: hoạt động thương mại và hợp đồng trong hoạt động thương mại, giải quyết tranh chấp thương mại ngoài Toà án.
Giáo trình Luật thương mại Việt Nam – Tập 2
Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Thương mại Việt Nam tập 1, gồm: những vấn đề chung về Luật Thương mại Việt Nam; địa vị pháp lí của các chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế; qui chế pháp lí về thành lập doanh nghiệp, tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

Kết cấu của Giáo trình Luật thương mại Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội?

Bìa
Tập thể tác giả
Danh mục chữ viết tắt
Lời giới thiệu
– Phần thứ nhất: Những vấn đề chung về Luật Thương mại Việt Nam
– Phần thứ hai: Địa vị pháp lí của các chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế
– Phần thứ ba: Quy chế pháp lí về thành lập doanh nghiệp, tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
– Phần thứ tư: Hoạt động thương mại và hợp đồng trong hoạt động thương mại
– Phần thứ năm: Giải quyết tranh chấp thương mại ngoài Toà án
Danh mục tài liệu tham khảo
Mục lục

>>> Xem thêm: Câu hỏi ôn tập Luật thương mại 1, 2 (có đáp án)

5/5 - (39023 bình chọn)

Phản hồi

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền