Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật Hiến pháp

Chuyên mụcLuật hiến pháp luat-hien-phap

Luật Hiến pháp là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam bởi Luật Hiến pháp có đối tượng điều chỉnh riêng, phương pháp điều chỉnh riêng, ngoài ra còn có hệ thống các quy tắc, khái niệm riêng.

Khái niệm Luật Hiến pháp

Luật Hiến pháp là một ngành luật gồm tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ cơ bản về tổ chức quyền lực Nhà nước, về chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, chế độ bầu cử, quyền và nghĩa vụ của công dân, về quốc tịch

Các nội dung liên quan:

Đối tượng điều chỉnh của Luật Hiến pháp (Luật Nhà nước)

Đối tượng điều chỉnh của Luật Hiến pháp là những quan hệ xã hội do Luật Hiến pháp tác động vào nhằm thiết lập một trật tự xã hội nhất định phù hợp với ý chí nhà nước.

Đó là những mối quan hệ xã hội cơ bản nhất, quan trọng nhất gắn liền với việc xác định chế độ chính trị, chế độ kinh tế, chế độ văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, địa vị pháp lý của công dân, tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. Những quan hệ xã hội này phản ánh những đặc điểm cơ bản của xã hội và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gắn liền với việc tổ  chức quyền lực nhà nước.

Phương pháp điều chỉnh của Luật Hiến pháp (Luật Nhà nước)

Phương pháp điều chỉnh của Luật Hiến pháp là những cách thức mà Luật Hiến pháp tác động đến các quan hệ xã hội thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Hiến pháp nhằm thiết lập một trật tự nhất định phù hợp với ý chí nhà nước.

Luật Hiến pháp sử dụng các phương pháp điều chỉnh sau :

Xác lập những nguyên tắc chung mang tính định hướng cho các chủ thể  tham gia vào các quan hệ Luật Hiến pháp, đó là các nguyên tắc: Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhà nước và xã hội; nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa; nguyên tắc tập trung dân chủ; nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết và giúp đỡ giữa các dân tộc,… đây là phương pháp điều chỉnh đặc thù của Luật Hiến pháp.

Trong nhiều trường hợp Luật Hiến pháp quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ cụ thể của các chủ thể tham gia vào mỗi quan hệ pháp Luật Hiến pháp nhất định.

Ví dụ: Chủ tịch nước có quyền bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; đại biểu Quốc hội có quyền chất vấn Chủ tịch Quốc hội; Uỷ ban Thường vụ Quốc hội có quyền giải tán Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong trường hợp Hội đồng nhân dân đó làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của nhân dân,…


Các tìm kiếm liên quan đến đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của Luật Hiến pháp: đối tượng và phương pháp điều chỉnh của luật hành chính, so sánh Luật Hiến pháp với các ngành luật khác, vai trò của ngành Luật Hiến pháp, ngành Luật Hiến pháp là gì, phương pháp điều chỉnh của ngành luật nhà nước, khái niệm đối tượng điều chỉnh, ví dụ về Luật Hiến pháp, phương pháp điều chỉnh là gì

Bài viết liên quan

"Ớt dù cay vẫn ăn cả vỏ, Chuối dù ngọt cũng bỏ vỏ ngoài..." Có những quy luật tự nhiên của tạo hóa mà ta không thể không thừa nhận.

Bình luận

avatar
  Gửi mail cho tôi  
Thông báo