Quan hệ Luật Hiến pháp Việt Nam

Chuyên mụcLuật hiến pháp luat-hien-phap

Khoa học Lý luận chung về nhà nướcpháp luật quan niệm quan hệ pháp luật là quan hệ xã hội được điều chỉnh bằng quan hệ pháp luật và chia quan hệ pháp luật thành hai loại là quan hệ pháp luật chung và quan hệ pháp luật cụ thể.

 

Các nội dung liên quan:

 

Quan hệ Luật Hiến pháp Việt Nam

Quan hệ pháp luật chung là quan hệ được xác định chủ yếu bằng Hiến pháp và luật (gồm bộ luật và đạo luật) với chủ thể nói chung (ví dụ: Nhà nước chung, mọi người nói chung, công dân nói chung, vv), quyềnnghĩa vụ nói chung, khách thể nói chung. Quan hệ pháp luật cụ thể là quan hệ được hình thành từ quan hệ pháp luật nói chung với chủ thể cụ thể, có tên tuổi, đại chỉ rõ ràng; quyền và nghĩa vụ của chủ thể cụ thể rõ ràng.

Vận dụng tri thức của khoa học Lý luận chung về nhà nước và pháp luật về mối quan hệ vào việc xem xét quan hệ của pháp luật của các ngành luật, chúng ta thấy, quan hệ pháp luật của một ngành luật là quan hệ xã hội được điều chỉnh bằng quy phạm ngành Luật Hiến pháp, quan hệ Luật hành chính là quan hệ xã hội được điều chỉnh bằng quy phạm ngành Luật hành chính, quan hệ Luật dân sư là quan hệ xã hội được điều chỉnh bằng quy phạm ngành Luật dân sự, vv.. Căn cứ vào đặc điểm về nguồn, đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của ngành luật Việt Nam, quan hệ các ngành luật Việt Nam vừa là quan hệ pháp luật chung, vừa là quan hệ pháp luật cụ thể, bởi vì các quan hệ pháp luật đó đều được Điều chỉnh bằng Hiến pháp, các băn bản luật và những văn bản dưới luật khác, đều là cơ sở để hình thành các quan hệ luật cụ thể trong từng ngành luật.

Quan hệ ngành luật Hiến pháp Việt Nam không nằm ngoài đặc tính nêu trên. Tuy nhiên, nếu xem xét từ góc độ điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của ngành Luật Hiến pháp thì chúng ta thấy, đa số các quan hệ pháp luật trong ngành Luật Hiến pháp Việt Nam đều là những quan hệ pháp luật chung và chủ thể thường là Nhà nước nói chung hoặc những chủ thể thường là Nhà nước nói chung hoặc những chủ thể có địa vị pháp lý cao trong bộ máy nhà nước như Quốc hội, UBTV Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân nhân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao,.. Đây là cũng là một trong những điểm khác nhau căn bản giữa quan hệ Luật Hiến pháp với quan hệ các ngành luật khác.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*