Hệ thống pháp luật

Bản chất của pháp luật

12/04/2018 Dân Luật

Tính giai cấp Bản chất của pháp luật cũng giống như nhà nước là tính giai cấp của nó, không có “pháp luật tự nhiên” hay pháp luật không có tính giai cấp. – Tính giai [Xem thêm…]