Luật đất đai

Lý thuyết môn Luật đất đai

12/01/2019 Bé Bom

Lý thuyết môn Luật đất đai: Tổng hợp các nội dung tự ôn tập môn Luật đất đai, câu hỏi bản trắc nghiệm, câu hỏi nhận định, câu hỏi tự luận, các văn bản hướng dẫn [Xem thêm…]

luat-hien-phap

Nguồn của luật hiến pháp là gì?

15/11/2018 Bé Bom

Nguồn cơ bản của luật Hiến pháp là những văn bản quy phạm pháp luật có chứa đựng quy phạm pháp luật hiến pháp gồm Hiến pháp, đây là nguồn quan trọng, chủ yếu và phổ biến nhất; các văn bản do cơ quan lập pháp, hành pháp, [Xem thêm…]