Các văn bản hướng dẫn thi hành luật đất đai mới nhất 2020

Chuyên mụcLuật đất đai, Thảo luận pháp luật Luật đất đai

Tổng hợp các văn bản hướng dẫn thi hành trong lĩnh vực đất đất đai mới nhất 2020 để quý thầy cô và các bạn sinh viên tham khảo, phục vụ cho quá trình học tập, nghiên cứu bộ môn này.

 

Những nội dung liên quan:

 

Download các văn bản hướng dẫn thi hành luật đất đai

>>> Tải về máy: Các văn bản hướng dẫn thi hành luật đất đai

Các văn bản quy định chung

 • Luật Đất Đai năm 2013
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
 • Thông tư 02/2015/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 43/2014/NĐ-CP
 • Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (Hiệu lực 03/3/2017)
 • Nghị quyết 19/2016/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020.

Các văn bản hướng dẫn thi hành luật đất đai mới nhất 2020

Các văn bản quy định về hệ thống bản đồ địa chính và sổ địa chính

 • Thông tư 75/2015/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai
 • Thông tư 05/2017/TT-BTNMT quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai (Hiệu lực 15/7/2017)
 • Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính
 • Thông tư 25/2014/TT-BTNMT về bản đồ địa chính

Các văn bản quy định về điều tra, khảo sát, đo đạc, phân hạng đất

 • Thông tư 28/2014/TT-BTNMT về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
 • Thông tư 35/2014/TT-BTNMT về điều tra, đánh giá đất đai
 • Thông tư 42/2014/TT-BTNMT về Định mức kinh tế – kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
 • Thông tư 60/2015/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai

Các văn bản quy định về đăng ký quyền sử dụng đất, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng và thống kê đất đai

 • Thông tư 29/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
 • Thông tư 34/2014/TT-BTNMT quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai
 • Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (Hiệu lực 08/8/2016)
 • Quyết định 703/QĐ-TCQLĐĐ về Sổ tay hướng dẫn thực hiện dịch vụ đăng ký và cung cấp thông tin đất đai, tài sản gắn liền với đất

Các văn bản quy định về giao đất, đấu giá đất, thu hồi đất, cho thuê đất; bồi thường hỗ trợ và tái định cư

 • Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
 • Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 47/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (Hiệu lực 03/3/2017)
 • Thông tư 37/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
 • Quyết định 63/2015/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất
 • Thông tư 151/2010/TT-BTC hướng dẫn áp dụng các loại thuế và các khoản nộp NSNN đối với quỹ phát triển đất quy định tại Điều 34 Nghị định 69/2009/NĐ-CP
 • Thông tư 74/2015/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
 • Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất
 • Quyết định 216/2005/QĐ-TTg về quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất (Hết hiệu lực Điều 7, 8, 9, 10, 11 và bỏ quy định về Hội đồng đấu giá tại khoản 1 Điều 12)
 • Luật đấu giá tài sản 2016 (Hiệu lực 01/7/2017)
 • Nghị định 62/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu giá tài sản (Hiệu lực 01/7/2017)
 • Thông tư 48/2017/TT-BTC quy định chế độ Tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản
 • Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

Các văn bản quy định liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 • Chỉ thị 1474/CT-TTg năm 2011 về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
 • Thông tư 23/2014/TT-BTNMT về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 • Thông tư 250/2016/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Hiệu lực 01/1/2017)
 • Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Thông tư liên tịch 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT Quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất
 • Nghị định 53/2017/NĐ-CP quy định các giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng (Hiệu lực 25/6/2017)

Thủ tục hành chính liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) và kinh nghiệm khi mua, bán thế chấp nhà đất

 • Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ, sổ hồng) bị mất
 • Thủ tục sang tên đổi chủ trên sổ đỏ, giấy chứng nhận khi mua bán, thừa kế nhà đất
 • Một số lưu ý để tránh bị hồ sơ công chứng đất đai giả
 • Chú ý khi làm thủ tục công chứng mua bán, thế chấp nhà, đất
 • Những chú ý khi thế chấp nhà để vay tiền ngân hàng

Quy định liên quan đến định giá đất, sử dụng đất, cho thuê đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, lệ phí trước bạ nhà đất

 • Luật Đất đai và quy định về định giá, thu tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ

Quy định về chế độ pháp lý đối với việc quản lý, sử dụng các loại đất (đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng)

 • Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
 • Thông tư 18/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa (Hiệu lực 07/03/2016)
 • Thông tư 19/2016/TT-BNNPTNT hướng dẫn chi tiết Điều 4 Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý sử dụng đất trồng lúa
 • Nghị định 168/2016/NĐ-CP quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước (Hiệu lực 105/02/2017)
 • Nghị quyết số 1126/2007/NQ-UBTVQH11 về hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích nông nghiệp
 • Quyết định 09/2007/QĐ-TTg về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc Sở hữu nhà nước
 • Quyết định 140/2008/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 09/2007/QĐ-TTg sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước
 • Thông tư 83/2007/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 09/2007/QĐ-TTg về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước
 • Thông tư 39/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 83/2007/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 09/2007/QĐ-TTg và Thông tư 175/2009/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 140/2008/QĐ-TTg về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước
 • Thông tư 41/2015/TT-BTC sửa đổi Điều 9 Thông tư 39/2011/TT-BTC về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

Quy định về xử lý vi phạm hành chính, khiếu nại tố cáo và thanh tra trong lĩnh vực đất đai

 • Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
 • Nghị quyết 39/2012/QH13 tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai
 • Công văn 116/2004/KHXX về việc thực hiện thẩm quyền của Toà án nhân dân theo quy định của Luật Đất đai
Quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc Sở hữu nhà nước
Tham khảo thêm
 • Luật kinh doanh bất động sản và văn bản hướng dẫn mới nhất
 • Luật xây dựng và văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất
 • Luật Nhà ở 2014 và văn bản hướng dẫn hiện hành mới nhất

Các văn bản liên quan hết hiệu lực (cập nhật 08/2017)

 • Luật Đất đai năm 2003
 • Nghị Định 181/2004/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
 • Nghị định 38/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị Định 181/2004/NĐ-CP quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai
 • Thông 01/2005/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 181/2004/NĐ-CP thi hành Luật Đất đai
 • Nghị định 17/2006/NĐ-CP sửa đổi các nghị định hướng dẫn Luật Đất đai
 • Nghị định 126/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Nghị quyết 49/2013/QH13 về kéo dài thời hạn sự dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân
 • Nghị Định 197/2004/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
 • Nghị định 84/2007/NĐ-CP quy định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai
 • Thông tư 06/2007/TT-BTNMT hướng dẫn thực hiện Nghị định 84/2007/NĐ-CP
 • Thông tư liên tịch 14/2008/TTTL-BTC-BTNMT hướng dẫn thực hiện Nghị định 84/2007/NĐ-CP
 • Quyết định 512/QĐ-BTC đính chính TTLT 14/2008/TTLT/BTC-BTNMT hướng dẫn Nghị định 84/2007/NĐ-CP
 • Nghị Định 69/2009/NĐ-CP quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
 • Công văn 181/ĐC-CP đính chính Nghị định 69/2009/NĐ-CP
 • Thông tư 14/2009/TT-BTNMT quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất
 • Thông tư 09/2007/TT-BTNMT hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính
 • Nghị định 88/2009/NĐ-CP về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 • Thông tư 17/2009/TT-BTNMT quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 • Thông tư 106/2010/TT-BTC hướng dẫn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 • Thông tư 20/2010/TT-BTNMT quy định bổ sung về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 • Thông tư 08/2007/TT-BTNMT hướng dẫn thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất
 • Nghị Định 105/2009/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
 • Thông tư 09/2013/TT-BTNMT quy định về quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, biển, đất có mặt nước ven biển
 • Nghị định 42/2012/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
 • Thông tư 57/2010/TT-BTC quy định việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
 • Thông tư 05/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và cơ chế tài chính của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
 • Thông tư 205/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định 42/2012/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
 • Thông tư 47/2013/TT-BNNPTNT hướng dẫn việc chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa
 • Thông tư 17/2010/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về chuẩn dữ liệu địa chính
 • Thông tư 02/2014/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Thông tư liên tịch 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
 • Thông tư 04/2013/TT-BTNMT quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
 • Thông tư 48/2012/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất
 • Thông tư 16/2010/TT-BTNMT quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Các tìm kiếm liên quan đến nghị định hướng dẫn luật đất đai mới nhất: nghị định 01/2017 về đất đai, download nghị định 01/2017, luật đất đai sửa đổi mới nhất, nghị định số 01/2017/nđ-cp ngày 06/01/2017, luật đất đai mới nhất 2019, nghi dinh 01/2017/nd-cp, nghi đinh 01/2017, thông tư hướng dẫn nghị định 01/2017, luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn
đánh giá bài viết

Phản hồi

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền