Bình luận Tội từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng tại BLHS 2015

Chuyên mụcLuật hình sự Nghĩa vụ cấp dưỡng

Tội từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng quy định tại Điều 186 Bộ luật hình sự (BLHS) năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Tương ứng với Điều 152 BLHS 1999.

 

Các nội dung liên quan:

>>> Xem thêm: Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình

 

Điều 186. Tội từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng

Người nào có nghĩa vụ cấp dưỡng và có khả năng thực tế để thực hiện việc cấp dưỡng đối với người mà mình có nghĩa vụ cấp dưỡng theo quyết định của Tòa án mà từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng, làm cho người được cấp dưỡng lâm tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

 

Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều 186 như sau:

 

Điều 186. Tội từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng

Người nào có nghĩa vụ cấp dưỡng và có khả năng thực tế để thực hiện việc cấp dưỡng đối với người mà mình có nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định của pháp luật mà từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng, làm cho người được cấp dưỡng lâm vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 380 của Bộ luật này, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

 

Bình luận tội từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng

Điều luật này quy định hai tội phạm:

– Tội từ chối nghĩa vụ cấp dưỡng.

– Tội trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng.

Mục lục:

1. Khái niệm

2. Dấu hiệu pháp lý của tội tổ chức tảo hôn

3. Về hình phạt

Nghĩa vụ cấp dưỡng

1. Khái niệm

Cấp dưỡng là việc một người theo quy định của pháp luật có nghĩa vụ đóng góp tiền hoặc tài sản khác để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người không sống chung với mình và có quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng trong trường hợp người đó là người chưa thành niên (dưới 18 tuổi) hoặc là người đã thành niên (đủ 18 tuổi) mà không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình, là người gặp khó khăn, túng thiếu.

Nghĩa vụ cấp dưỡng là nghĩa vụ đóng góp tiền hoặc tài sản khác để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người không chung sống với mình mà có quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng trong trường hợp người đó chưa thành niên hoặc đã thành niên mà không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình, là người gặp khó khăn, túng thiếu.

Từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng là hành vi của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và có khả năng thực tế để thực hiện việc cấp dưỡng nhưng cố ý không chấp nhận thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng hoặc lẩn tránh để không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng đối với người mà mình có nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định của pháp luật.

2. Các yếu tố cấu thành tội từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng

2.1. Mặt khách quan

Mặt khách quan của tội từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng có các dấu hiệu sau đây:

a) Về hành vi. Có một trong các dấu hiệu sau:

– Đối với tội từ chối nghĩa vụ cấp dưỡng: việc từ chối nghĩa vụ cấp dưỡng được thể hiện qua việc người có nghĩa vụ cấp dưỡng đã được người cấp dưỡng hoặc người có trách nhiệm khác như cha, mẹ hoặc người giám hộ của người được cấp dưỡng yêu cầu thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng nhưng họ (người phạm tội) không chấp nhận thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng của mình.

– Đối với tội trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng: Việc trốn tránh được thể hiện qua hành vi lẩn tránh để không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng mặc dù họ đã chấp nhận (không từ chối) thực hiện nghĩa vụ đó.

b) Các dấu hiệu khác. Có một trong các dấu hiệu sau đây:

– Người có nghĩa vụ cấp dưỡng phải có khả năng thực tế để thực hiện việc cấp dưỡng, tức là họ có khả năng về kinh tế để thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng nhưng họ đã từ chối hoặc trốn tránh thực hiện nghĩa vụ đó.

– Phải gây hậu quả làm cho người được cấp dưỡng lâm vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe hoặc thuộc trường hợp đã bị xử phạt hành chính về hành vi từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng mà còn vi phạm  về hành vi này, nhưng phải không thuộc trường hợp quy định tại Điều 380 (Tội không chấp hành án).

Lưu ý: Về nghĩa vụ cấp dưỡng phải tuân theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình.

2.2. Khách thể

Hành vi phạm tội đã xâm phạm đến quan hệ về nghĩa vụ cấp dưỡng do pháp luật hôn nhân và gia đình quy định.

2.3. Mặt chủ quan

Người phạm tội đã thực hiện tội phạm với lỗi cố ý.

2.4. Chủ thể

Chủ thể của tội từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự nhưng có quan hệ về nghĩa vụ cấp dưỡng đối với người bị hại.

3. Về hình phạt của tội từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng

Điều luật chỉ quy định 01 khung hình phạt duy nhất với mức phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù ừ 03 tháng đến 02 năm.

(Nội dung được trích từ cuốn Bình luận khoa học phần các tội phạm Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 – Luật gia Nguyễn Ngọc Điệp – trang 139, 140).

5/5 - (27303 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền