Tại sao nói luật hành chính là ngành luật về quản lý hành chính nhà nước?

Chuyên mụcLuật hành chính Luật hành chính

Quản lý hành chính là nước là tổ chức thực hiện quyền hành pháp bằng hoạt động chấp hành pháp luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và điều hành hoạt động trong các lĩnh vực tổ chức đời sống xã hội của các cơ quan nhà nước mà chủ yếu là các cơ quan hành chính nhà nước và những người được ủy quyền, được tiến hành trên cơ sở thi hành pháp luật nhằm thực hiện trong đời sống hằng ngày các chức năng của Nhà nước trên các lĩnh vực chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội. Như vậy, bản chất của quản lý hành chính Nhà nước thể hiện ở các mặt chấp hành và điều hành.

– Trong khi đó, Luật hành chính là tổng thể các QPPL điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức và thực hiện hoạt động chấp hành và điều hành nhà nước. Luật hành chính hướng sự quy định và các vấn đề chủ yếu: tổ chức quản lý hành chính Nhà nước và kiểm soát đối với quản lý hành chính Nhà nước.

– Đối tượng điều chỉnh của Luật hành chính là những quan hệ xã hội phát sinh trong tổ chức và hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Đo đó, chúng ta có thể khẳng định Luật hành chính là một ngành luật về tổ chức và quản lý nhà nước.

Đối tượng điều chỉnh của luật hành chính Việt Nam: Là những quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình Quản lý hành chính Nhà nước được quy phạm pháp luật hành chính hướng đến điều chỉnh.

Có 03 nhóm đối tượng điều chỉnh :

  • Nhóm 01: Những quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình các cơ quan hành chính nhà nước , các CBCC trong cơ quan hành chính nhà nước thực hiện chức năng quản lý hành chính trên các lĩnh vực
  • Nhóm 02: là nhóm quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình quản lý hành chính nội bộ của các cơ quan Nhà nước
  • Nhóm 03: Những quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình các cá nhân, tổ chức được trao quyền theo qui định của pháp luật

Các nhóm quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình Quản lý hành chính Nhà nước là đối tương điều chỉnh của luật hành chính Việt Nam .

Vậy Luật hành chính là ngành luật về quản lý hành chính Nhà nước


Các tìm kiếm liên quan đến tại sao nói luật hành chính là ngành luật về quản lý hành chính nhà nước: luật hành chính là một ngành luật độc lập, chứng minh luật hành chính là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật việt nam, vai trò của luật hành chính, luật hành chính nhà nước việt nam, phương pháp mệnh lệnh trong luật hành chính, mọi quyết định hành chính đều là nguồn của luật hành chính, nhận định đúng sai luật hành chính, dấu hiệu nhận diện quan hệ pháp luật hành chính

3.8/5 - (5 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền