So sánh văn bản hành chính cá biệt và văn bản hành chính thông thường

Chuyên mụcLuật hành chính van-ban-hanh-chinh
Luật sư tư vấn pháp luật miễn phí cho người nghèo

So sánh văn bản hành chính cá biệt và văn bản hành chính thông thường để chỉ ra điểm giống và khác nhau cơ bản giữa 2 loại văn bản hành chính này.

 

Các nội dung liên quan:

 

Điểm giống nhau giữa văn bản hành chính cá biệt và văn bản hành chính thông thường.

– Đều được xác lập bằng ngôn ngữ viết nhằm đảm bảo trình bày đầy đủ, mạch lạc toàn bộ ý chí của các chủ thể ban hành về các vấn đề phát sinh trong quản lý nhà nước, giúp cho đối tượng thi hành biết, hiểu và thực hiện, đồng thời còn giúp chuyển tải, lưu trữ, khai thác thông tin phục vụ quản lý nhà nước nhanh chóng tiện lợi.

– Đều được ban hành bởi chủ thể có thẩm quyền

– Đều có nội dung là ý chí của chủ thể ban hành nhằm đạt được mục tiêu quản lý.

– Đều có hình thức do pháp luật quy định.

– Đều được ban hành theo thủ tục do pháp luật quy định

– Đều là những văn bản được Nhà nước đảm bảo thực hiện.

Điểm khác nhau giữa văn bản hành chính cá biệt và văn bản hành chính thông thường.

 

Các tìm kiếm liên quan đến so sánh văn bản hành chính cá biệt và văn bản hành chính thông thường, so sánh vbqppl và văn bản hành chính cá biệt, so sánh văn bản quy phạm và văn bản hành chính, so sánh văn bản quy phạm và văn bản áp dụng pháp luật, sự khác nhau giữa văn bản pháp quy và văn bản hành chính, khái niệm văn bản cá biệt, sự khác nhau giữa văn bản không tên và văn bản có tên, đặc điểm của văn bản hành chính thông thường, khái niệm văn bản hành chính cá biệt

Bài viết liên quan

Bình luận

avatar