Nguồn của Luật lao động là gì?

Chuyên mụcLuật lao động Bộ luật Lao động năm 2012

Ngoài đối tương điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh và hệ thống các nguyên tắc cơ bản thì nguồn luật cũng là một trong những cơ sở để xác định luật lao động là một ngành luật độc lập.

Những nội dung liên quan:

Nguồn là gì?

Nguồn là hình thức chứa đựng các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh.

Nguồn của luật lao động là gì?

Nguồn của luật lao động là hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành đảm bảo thực hiện điều chỉnh các quan hệ xã hội về lao động và các quan hệ xã hội có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.

Nguồn của luật lao động bao gồm?

Còn nguồn chủ yếu của luật lao động chỉ bao gồm các văn bản luật và các văn bản dưới luật.

  • Các văn bản luật bao gồm Hiến pháp (Đây là bộ phận cấu thành không thể thiếu, làm cơ sở để xác định các nguyên tắc, các nội dung định hướng cơ bản của luật lao động), Bộ luật lao động (Bộ luật Lao động 1994 sửa đổi bổ sung 2006, 2007; Bộ luật Lao động 2012) và các luật khác như bộ luật dân sự, bộ luật tố tụng dân sự, luật hợp tác xã, luật công đoàn, luật đầu tư,…
  • Các văn bản dưới luật như pháp lệnh (văn bản do ủy ban thường vụ quốc hội ban hành) , nghị định, nghị quyết của Chính phủ, thông tư, chỉ thị,…
Luật lao động là gì?

Luật lao động là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ lao động giữa người lao động làm công ăn lương và người sử dụng lao động thuê mướn có trả công lao động và những quan hệ xã hội khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.

Các nguyên tắc cơ bản của Luật Lao động Việt Nam

Luật lao động bao gồm 5 nguyên tắc cơ bản, đó là:
1. Nguyên tắc bảo vệ người lao động;
2. Nguyên tắc bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp cho người sử dụng lao động;
3. Nguyên tắc kết hợp hài hòa giữa chính sách kinh tế và chính sách xã hội;
4. Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa;
5. Nguyên tắc tự do lao động , tự do việc làm và tuyển dụng lao động.

5/5 - (2 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền