Luật Đầu tư

Nguồn của luật đầu tư

22/11/2020 Dân Luật

Nguồn của luật đầu tư Nguồn của luật đầu tư là các văn bản quy phạm pháp luật hoặc tập quán, chứa đựng các quy phạm pháp luật về đầu tư. Trong thực tiễn điều chỉnh [Xem thêm…]