[PDF] Giáo trình Luật Ngân hàng Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội

Chuyên mụcGiáo trình luật, Luật ngân hàng Giáo trình Luật Ngân hàng Việt Nam - Đại học Luật Hà Nội

[Download Ebook] Giáo trình Luật Ngân hàng Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội – Nhà xuất bản Công an Nhân dân 2017. Chủ biên: TS. Võ Đình Toàn.

..

Những tài liệu liên quan:

..

Giáo trình Luật Ngân hàng Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội

 1. Giới thiệu giáo trình Luật Ngân hàng Việt Nam – Trường Đại học Luật Hà Nội
 2. Nội dung giáo trình Luật Ngân hàng Việt Nam – Trường Đại học Luật Hà Nội
 3. [Download Ebook] Giáo trình Luật Ngân hàng Việt Nam PDF
 4. Một số Giáo trình Luật Ngân hàng Việt Nam khác của Trường Đại học Luật Hà Nội
Giáo trình Luật Ngân hàng Việt Nam PDF
Giáo trình Luật Ngân hàng Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội

Giới thiệu giáo trình Luật Ngân hàng Việt Nam – Trường Đại học Luật Hà Nội

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Ngân hàng Việt Nam, gồm: Ngân hàng nhà nước Việt Nam; pháp luật điều chỉnh các hoạt động cho vay, bảo lãnh, chiết khấu, thanh toán của các tổ chức tín dụng, cho thuê tài chính, dịch vụ và pháp luật về ngoại hối.

Thực tiễn kinh tế thế giới ngày nay đã chỉ ra rằng sự tổn định và phát triển của hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng là một trong những điều kiện cơ bản của sự phát triển. Để tạo lập hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng hoạt động an toàn và phát huy vai trò tích cực đối với nền kinh tế và đời sống xã hội, đòi hỏi nhà nước phải sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp, trong đó có biện pháp sử dụng pháp luật.

Ở nước ta, cùng với quá trình xây dựng và phát triển hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng, pháp luật ngân hàng cũng được nhà nước ta quan tâm xây dựng và hoàn thiện. Pháp luật ngân hàng được nhà nước sử dụng làm công cụ quản lý và duy trì trật tự cho các hoạt động ngân hàng trong nền kinh tế.

Giáo trình Luật Ngân hàng Việt Nam - Nhà xuất bản Công an Nhân dân 2017
Giáo trình Luật Ngân hàng Việt Nam – Nhà xuất bản Công an Nhân dân 2017

Do vai trò quan trọng của pháp luật ngân hàng nên đòi hỏi những người làm về luật phải có kiến thức về bộ phận pháp luật này. Từ năm 1999 Trường Đại học Luật Hà Nội đã xuất bản cuốn Giáo trình luật ngân hàng Việt Nam.

Để đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo, đến nay Giáo trình luật ngân hàng Việt Nam được biên soạn, chỉnh lý nhiều lần trên cơ sở chú trọng việc tham khảo mô hình Giáo trình luật ngân hàng của nhiều cơ sở đào tạo luật có uy tín trên thế giới và cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Tuy vậy, giáo trình khó tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót, tập thể tác giả mong nhận được những đóng góp của độc giả để Giáo trình luật ngân hàng Việt Nam ngày càng được hoàn thiện.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Trường Đại học Luật Hà Nội

Tập thể tác giả biên soạn Giáo trình luật ngân hàng Việt Nam - Trường Đại học Luật Hà Nội
Tập thể tác giả biên soạn Giáo trình luật ngân hàng Việt Nam – Trường Đại học Luật Hà Nội

Nội dung giáo trình Luật Ngân hàng Việt Nam – Trường Đại học Luật Hà Nội

Chương I: Những vấn đề lí luận cơ bản về Luật Ngân hàng Việt Nam

 1. Khái niệm hoạt động ngân hàng và cấu trúc hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng
 2. Vai trò của nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng
 3. Khái niệm chung về luật ngân hàng

Chương II: Ngân hàng nhà nước Việt Nam

 1. Vị trí pháp lý, tư cách pháp nhân và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ngân hàng nhà nước Việt Nam
 2. Hệ thống tổ chức, lãnh đạo và điều hành ngân hàng nhà nước
 3. Hoạt động của ngân hàng nhà nước

Chương III: Tổ chức tín dụng

 1. Khái niệm, các loại tổ chức tín dụng
 2. Quy chế thành lập, cấp giấy phép hoạt động, kiểm soát đặc biệt, giải thể, phá sản, thanh lý tổ chức tín dụng
 3. Cứ cấu tổ chức, bộ máy quản lý tổ chức ứng dụng
 4. Hoạt động của tổ chức tín dụng
 5. Các hạn chế và bảo hiểm tiền gửi để đảm bảo an toàn trong hoạt động tổ chức tín dụng

Chương IV: Pháp luật điều chỉnh hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng

 1. Khái niệm và các hình thức cho vay của tổ chức tín dụng
 2. Pháp luật về chỗ vay của tổ chức tín dụng

Chương V: Pháp luật điều chỉnh hoạt động bảo lãnh ngân hàng

 1. Khái niệm và đặc điểm của bảo lãnh ngân hàng
 2. Pháp luật, bảo lãnh ngân hàng

Chương VI: Pháp luật về chiết khấu công cụ chuyển nhượng và các giấy tờ có giá khác của tổ chức tín dụng đối với khách hàng

 1. Tổng quan về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác của tổ chức tín dụng đối với khách hàng
 2. Pháp luật về chiết khấu các giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng

Chương VII: Pháp luật về bao thanh toán của tổ chức tín dụng

 1. Khái niệm hoạt động bao thanh toán của các tổ chức tín dụng và khái niệm pháp luật về bao thanh toán
 2. Pháp luật về hoạt động bao thanh toán

Chương VIII: Pháp luật về cho thuê tài chính

 1. Khái niệm cho thuê tài chính và khái niệm pháp luật cho thuê tài chính
 2. Pháp luật về cho thuê tài chính

Chương IX: Pháp luật về trung gian thanh toán

 1. Khái niệm trung gian thanh toán và pháp luật về trung gian thanh toán
 2. Chế độ mở và sử dụng tài khoản thanh toán
 3. Các phương tiện thanh toán
 4. Xử lý vi phạm pháp luật thanh toán

Chương X: Pháp luật về ngoại hối

 1. Tổng quan về ngoại hối và hoạt động ngoại hối
 2. Pháp luật về ngoại hối

[Download] Giáo trình Luật Ngân hàng Việt Nam PDF

[PDF] Giáo trình Luật Ngân hàng Việt Nam

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Trang bìa giáo trình Luật Ngân hàng Việt Nam - Trường Đại học Luật Hà Nội
Trang cuối giáo trình Luật Ngân hàng Việt Nam – Trường Đại học Luật Hà Nội

Một số Giáo trình Luật Ngân hàng Việt Nam khác của Trường Đại học Luật Hà Nội

1. Giáo trình Giáo trình Luật Ngân hàng Việt Nam – NXB Công an Nhân dân 2015 – Chủ biên: TS. Võ Đình Toàn

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật ngân hàng Việt Nam, bao gồm: tổ chức tín dụng, ngoại hối và hoạt động ngoại hối; các hoạt động của ngân hàng như: hoạt động cho vay, hoạt động chiết khấu giấy tờ có giá, hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng; hoạt động bảo lãnh ngân hàng và hoạt động dịch vụ thanh toán.

[PDF] Giáo trình Luật Ngân hàng Việt Nam – NXB Công an Nhân dân 2014

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

2. Giáo trình Giáo trình Luật Ngân hàng Việt Nam – NXB Công an Nhân dân 2002 – TS. Võ Đình Toàn

Cuốn giáo trình gồm 9 Chương, trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về Luật ngân hàng Việt Nam; địa vị pháp lý của Ngân hàng nhà nước Việt Nam, tổ chức tín dụng; pháp luật về cho vay; bảo lãnh ngân hàng; hoạt động chiết khấu chứng từ có giá của tổ chức tín dụng; cho thuê tài chính; dịch vụ thanh toán; ngoại hối.

>>> Tải về máy: [PDF] Giáo trình Luật Ngân hàng Việt Nam – NXB Công an Nhân dân 2002

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Nội dung của Giáo trình Luật Ngân hàng Việt Nam?

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Ngân hàng Việt Nam, gồm: Ngân hàng nhà nước Việt Nam; pháp luật điều chỉnh các hoạt động cho vay, bảo lãnh, chiết khấu, thanh toán của các tổ chức tín dụng, cho thuê tài chính, dịch vụ và pháp luật về ngoại hối.

Kết cấu của  Giáo trình Luật Ngân hàng Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội?

Bìa
Tập thể tác giả
Danh mục chữ viết tắt
Lời giới thiệu
– Chương I: Những vấn đề lí luận cơ bản về Luật Ngân hàng Việt Nam
– Chương II: Ngân hàng nhà nước Việt Nam
– Chương III: Tổ chức tín dụng
– Chương IV: Pháp luật điều chỉnh hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng
– Chương V: Pháp luật điều chỉnh hoạt động bảo lãnh ngân hàng
– Chương VI: Pháp luật về chiết khấu công cụ chuyển nhượng và các giấy tờ có giá khác của tổ chức tín dụng đối với khách hàng
– Chương VII: Pháp luật về bao thanh toán của tổ chức tín dụng
– Chương VIII: Pháp luật về cho thuê tài chính
– Chương IX: Pháp luật về trung gian thanh toán
– Chương X: Pháp luật về ngoại hối
Danh mục tài liệu tham khảo
Mục lục

4.5/5 - (166 bình chọn)

Phản hồi

  • Cho mình xin bản giáo trình Luật ngân hàng mới nhất của trường ĐH Luật HN hoặc Học viện Ngân hàng. Cảm ơn Admin.

 1. Dạ ADMIN, cho em xin giáo trình Luật Ngân hàng Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội – Nhà xuất bản Công an Nhân dân 2017. Chủ biên: TS. Võ Đình Toàn ạ. Em cảm ơn

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền