[PDF] Giáo trình Luật Đất đai – Đại học Luật Hà Nội

Chuyên mụcGiáo trình luật, Luật đất đai Giáo trình Luật Đất đai - Đại học Luật Hà Nội

[Download Ebook] Giáo trình Luật Đất đai – Đại học Luật Hà Nội (HLU) – Nhà xuất bản Công an nhân dân 2018. Chủ biên: TS. Trần Quang Huy.

..

Những tài liệu liên quan:

..

Giáo trình Luật Đất đai – Đại học Luật Hà Nội

Giáo trình Luật Đất đai – Nhà xuất bản Công an nhân dân 2018 là giáo trình Luật Đất đai mới nhất tính đến cuối năm 2021 của Trường Đại học Luật Hà Nội.

 1. Giới thiệu giáo trình Luật Đất đai – Trường Đại học Luật Hà Nội
 2. Nội dung giáo trình Luật Đất đai – Trường Đại học Luật Hà Nội
 3. [Download] Ebook giáo trình Luật Đất đai PDF
 4. Một số Giáo trình Luật Đất đai khác của Trường Đại học Luật Hà Nội
Giáo trình Luật Đất đai - Đại học Luật Hà Nội
Giáo trình Luật Đất đai – Đại học Luật Hà Nội

Giới thiệu giáo trình Luật Đất đai – Đại học Luật Hà Nội

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Đất đai, bao gồm; chế độ sở hữu toàn dân, chế độ quản lý nhà nước về đất đai; địa vị pháp lý của người sử dụng đất; thủ tục hành chính trong quản lý, sử dụng đất đai; chế độ pháp lý nhóm đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp; việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật đất đai.

Trong những năm qua, Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản pháp luật quan trọng về đất đai nhằm thể chế hoá đường lối chủ trương của Đảng về đất đai trong thời kì công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Cùng với Hiến pháp năm 2013, Luật đất đai năm 2013 ra đời nhằm giải quyết căn bản những vấn đề từ trước đến nay chúng ta chưa thực hiện đầy đủ như: Quan niệm mới về sở hữu đất đai, vai trò cùa Nhà nước trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước, vấn đề minh bạch hoá thủ tục hành chính về đất đai, quyền của người sử dụng đất, đặc biệt là các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Bên cạnh đó, việc phân định thẩm quyền hành chính và thẩm quyền tư pháp trong giải quyết tranh chấp về đất đai, chính sách tài chính về đất đai, việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thực hiện việc thu hồi đất luôn là vấn đề hệ trọng liên quan nhiều đến lợi ích của Nhà nước, của doanh nghiệp và nhân dân rất cần có sự điều chỉnh phù hợp trong điều kiện mới.

Nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập môn Luật đất đai của cán bộ giảng dạy, học viên, sinh viên các trường đại học, Trường Đai học Luật Hà Nội tổ chức biên soạn Giáo trình luật đất đai trên cơ sở những tri thức mới và cập nhật những văn bản quy phạm pháp luật đất đai do Nhà nước ta mới ban hành, đặc biệt là Luật đất đai năm 2013 và các văn bàn hướng dẫn thi hành.

Hi vọng rằng, Giáo trình này sẽ là tài liệu học tập quan trọng của học viên, sinh viên, là tài liệu nghiên cứu, tìm hiểu bổ ích của cán bộ, công chức, của các doanh nhân trong quá trình làm việc, kinh doanh trong lĩnh vực đất đai.

Mặc dù các tác giả đã có nhiều cố gắng trong quá trình biên soạn nhưng Giáo trình vẫn khó tránh khỏi các hạn chế, khiếm khuyết nhất định. Chúng tôi ghi nhân sự góp ý, phê bình của bạn đọc nhằm làm cho Giáo trình luật đất đai cùa Trường Đại học Luật Hà Nội được hoàn thiện hơn trong những lần tái bản.

Xin trân trọng cảm ơn!

Trường Đại học Luật Hà Nội

Tập thể tác giả biên soạn Giáo trình Luật Đất đai - Đại học Luật Hà Nội
Chủ biên: TS. Trần Quang Huy.

Nội dung giáo trình Luật Đất đai – Trường Đại học Luật Hà Nội

Chương I: Các vấn đề lí luận cơ bản về ngành Luật Đất đai

 1. Khái niệm luật đất đai
 2. Đối tượng và phương pháp điều chỉnh của ngành luật đất đai
 3. Các nguyên tắc cơ bản của ngành luật đất đai
 4. Quan hệ pháp luật đất đai
 5. Nguồn của luật đất đai

Chương II: Chế độ sở hữu toàn dân về đất đai

 1. Cơ sở của việc xây dựng chế độ sở hữu toàn dân về đất đai ở Việt Nam
 2. Vấn đề củng cố và hoàn thiện chế độ sở hữu toàn dân về đất đai trong nền kinh tế thị trường
 3. Khái niệm chế độ sở hữu toàn dân về đất đai
 4. Chủ thể, khách thể và nội dung của quyền sở hữu toàn dân về đất đai

Chương III: Chế độ quản lí nhà nước về đất đai

 1. Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về đất đai
  1. Vai trò của hệ thống cơ quan quyền lực nhà nước
  2. Hệ thống cơ quan hành chính-nhà nước
  3. Hệ thống cơ quan chuyên ngành quản lý đất đai
 2. Các nội dung cơ bản của pháp luật về quản lý nhà nước đối với đất đai
  1. Các quy định về quản lý địa dưới và điều tra cơ bản về đất đai
  2. Các quy định về quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đai
  3. Các quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất
  4. Các quy định về thu hồi đất
  5. Các quy định về đăng ký quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
  6. Giá đất và các khoản thu tài chính từ đất đai

Chương IV: Địa vị pháp lí của người sử dụng đất

 1. Các vấn đề lý luận chung về địa vị pháp lý của người sử dụng đất
  1. Khái niệm địa vị pháp lý của người sử dụng đất
  2. Khái niệm người sử dụng đất theo quy định của pháp luật Việt Nam
 2. Các quy định cụ thể về địa vị pháp lý của người sử dụng đất
  1. Quyền của tổ chức trong nước sử dụng đất
  2. Địa vị pháp lý của hộ gia đình, cá nhân, cơ sở tôn giáo và cộng đồng dân cư được nhà nước giao đất, cho thuê đất, nhận chuyển nhượng sử dụng đất và công nhận quyền sử dụng đất
  3. Địa vị pháp lý của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất ở Việt Nam

Chương V: Thủ tục hành chính về đất đai

 1. Khái quát chung thủ tục hành chính về đất đai
 2. Nội dung pháp luật về thủ tục hành chính về đất đai

Chương VI: Chế độ pháp lí nhóm đất nông nghiệp

 1. Khái niệm và phân loại nhóm đất nông nghiệp
 2. Đối tượng được giao, được thuê nhóm đất nông nghiệp
 3. Thời hạn sử dụng nhóm đất nông nghiệp
 4. Các quy định về hạn mức
 5. Các quy định về quỹ đất công ích
 6. Quy định về đất trồng lúa
 7. Quy định về đất trồng rừng
 8. Các quy định về việc sử dụng đất có mặt nước để nuôi trồng thủy sản
 9. Các quy định về đất bãi bồi ven sông, ven biển
 10. Các quy định về đất làm muối
 11. Các quy định về đất sử dụng cho kinh tế trang trại

Chương VII: Chế độ pháp lí nhóm đất phi nông nghiệp

 1. Các quy định về quản lý và sử dụng đất khu dân cư
  1. Khái niệm đất khu dân cư
  2. Các quy định về quản lý và sử dụng đất khu dân cư nông thôn
  3. Các quy định về quản lý và sử dụng đất ở tại đô thị
  4. Vấn đề đất sử dụng để chỉnh trang, phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn
  5. Chế độ sử dụng đất xây dựng nhà chung cư
 2. Các quy định về quản lý và sử dụng đất quốc phòng an ninh
 3. Các quy định về quản lý và sử dụng đất có di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh
  1. Khái niệm đất có di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh
  2. Các quy định về quản lý và sử dụng đất có di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh
 4. Các quy định về quản lý và sử dụng đất làm nghĩa trang, nghĩa địa
 5. Các quy định về quản lý và sử dụng đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng
 6. Các quy định về quản lý và sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản
  1. Khái niệm đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
  2. Các quy định về quản lý và sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản
 7. Các quy định về quản lý và sử dụng đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
 8. Các quy định về quản lý và sử dụng đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
 9. Các quy định về quản lý và sử dụng đất vào mục đích công cộng; đất để thực hiện dự án xây dựng-chuyển giao và dự án xây dựng – kinh doanh – chuyển giao
  1. Khái niệm đất sử dụng vào mục đích công cộng
  2. Các quy định về quản lý và sử dụng đất vào mục đích công cộng; đất để thực hiện dự án xây dựng-chuyển giao và dự án xây dựng – kinh doanh – chuyển giao
 10. Các quy định về quản lý, sử dụng đất cơ sở tôn giáo và đất tín ngưỡng
  1. Quy định về đất cơ sở tôn giáo sử dụng
  2. Quy định pháp luật tín ngưỡng
 11. Các quy định về quản lý và sử dụng đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
  1. Các quy định về quản lý và sử dụng đất khu công nghiệp, khu chế xuất, cũng công nghiệp, làng nghề
  2. Các quy định về quản lý và sử dụng đất khu công nghiệp cao
 12. Các quy định về quản lý và sử dụng đất khu kinh tế
 13. Quy định về đất xây dựng công trình ngầm
 14. Quy định về đất cảng hàng không, sân bay dân dụng
 15. Quy định về đích thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
 16. Quy định về đất xây dựng các công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn

Chương VIII: Giám sát, thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lí vi phạm pháp luật đất đai

 1. Giám sát, theo dõi, đánh giá việc quản lý và sử dụng đất đai
 2. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật đất đai
 3. Tranh chấp đất đai và giải quyết tranh chấp về đất đai
 4. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai
 5. Vi phạm pháp luật đất đai và xử lý vi phạm pháp luật đất đai

[Download] Giáo trình Luật Đất đai PDF

>>> Tải về máy: [PDF] Giáo trình Luật Đất đai (Hai tập)

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Trang cuối Giáo trình Luật Đất đai - Đại học Luật Hà Nội
Trang cuối Giáo trình Luật Đất đai – Đại học Luật Hà Nội

Một số Giáo trình Luật Đất đai khác của Trường Đại học Luật Hà Nội

1. Giáo trình Luật đất đai 2013 – Chủ biên: Ths. Trần Quang Huy

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Đất đai, bao gồm; chế độ sở hữu toàn dân, chế độ quản lý nhà nước về đất đai; địa vị pháp lý của người sử dụng đất; thủ tục hành chính trong quản lý, sử dụng đất đai; chế độ pháp lý nhóm đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp; việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật đất đai.

>>> Tải về máy: Giáo trình Luật đất đai – Chủ biên: Ths. Trần Quang Huy

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

2. Giáo trình Luật đất đai 2008 – Chủ biên: Ths. Trần Quang Huy

Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về ngành Luật Đất đai, quan hệ pháp luật đất đai, chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai, quản lý nhà nước về đất đai, địa vị pháp lý của chủ thể sử dụng đất, thủ tục hành chính về đất đai, xử lý vi phạm pháp luật đất đai,…

>>> Tải về máy: Giáo trình Luật đất đai – Chủ biên: Ths. Trần Quang Huy

Giao-trinh-luat-dat-dai-Dai-hoc-luat-Ha-Noi

Các tìm kiếm liên quan đến giáo trình Luật Đất đai mới nhất 2021, Giáo trình Luật Đất đai PDF, Giáo trình Luật Đất đai Nhà xuất bản Công an nhân dân 2018, Đề cương Luật Đất đai Đại học luật Hà Nội, Giáo trình Luật Đất đai đại học luật, Bài giảng Luật Đất đai Đại học luật Hà Nội, Luật Đất đai uel pdf, Giáo trình đại cương về Nhà nước và pháp luật kinh tế Quốc dân, Bài giảng Luật Đất đai

Nội dung của Giáo trình Luật Đất đai – Đại học Luật Hà Nội?

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Đất đai, bao gồm; chế độ sở hữu toàn dân, chế độ quản lý nhà nước về đất đai; địa vị pháp lý của người sử dụng đất; thủ tục hành chính trong quản lý, sử dụng đất đai; chế độ pháp lý nhóm đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp; việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật đất đai.
>>> Xem thêm những tài liệu hữu ích khác tại chuyên mục: Luật Đất đai.

Kết cấu của Giáo trình Luật Đất đai – Đại học Luật Hà Nội?

Bìa
Tập thể tác giả
Danh mục chữ viết tắt
Lời giới thiệu
– Chương I: Các vấn đề lí luận cơ bản về ngành Luật Đất đai
– Chương II: Chế độ sở hữu toàn dân về đất đai
– Chương III: Chế độ quản lí nhà nước về đất đai
– Chương IV: Địa vị pháp lí của người sử dụng đất
– Chương V: Thủ tục hành chính về đất đai
– Chương VI: Chế độ pháp lí nhóm đất nông nghiệp
– Chương VII: Chế độ pháp lí nhóm đất phi nông nghiệp
– Chương VIII: Giám sát, thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lí vi phạm pháp luật đất đai

Danh mục tài liệu tham khảo
Mục lục

4.7/5 - (70056 bình chọn)

Phản hồi

 1. Mình thấy tài liệu rất hay, chỉ tải được bản xuất bản năm 2008. Cho mình xin file mềm của “giáo trình Luật Đất đai – Đại học Luật Hà Nội” xuất bản năm 2018. Xin cảm ơn!
  Địa chỉ mail: tiep.vnam@gmail.com

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền