Ngân hàng câu hỏi luật đất đai

Chuyên mụcĐề cương ôn tập, Luật đất đai Đề cương môn luật đất đai (có đáp án)

Ngân hàng câu hỏi luật đất đai: Tổng hợp các câu hỏi tự luận môn luật đất đai 2013 thường gặp (không kèm đáp án) để bạn tham khảo, ôn tập.

 

Các nội dụng liên quan:

 

 • Câu 1: Cơ chế kinh tế thị trường đã dẫn đến những thay đổi gì trong  sự điều chỉnh pháp luật đối với các quan hệ đất đai?

 • Câu 2: Các căn cứ của việc xác lập nguyên tắc: đất đai thuộc sở hữu toàn dân?

 • Câu 3: Nội dung của nguyên tắc đất đai thuộc sở hữu toàn dân?

 • Câu 4: Hãy giải thích quy định: đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý.

 • Câu 5: Hãy giải thích quy định: Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã giao cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước ta qua các thời kỳ.

 • Câu 6: Phân tích mối quan hệ giữa nguyên tắc đất đai thuộc sở hữu toàn dân và việc mở rộng các quyền cho người sử dụng đất

 • Câu 7: Nguồn của luật đất đai. nhận xét của Anh (chị) về nguồn của luật đất đai.

 • Câu 8: Anh (chị) hiểu như thế nào về nguyên tắc: Nhà nước thừa nhận giá các loại đất ?

 • Câu 9: Phân loại đất và ý nghĩa của việc phân loại đất?

 • Câu 10:Trình bày các quy định về thẩm quyền giao đất.

 • Câu11: trình bày các quy định về thời hạn giao  đất và ý nghĩa của việc quy định thời hạn giao đất?

 • Câu12: Các trường hợp nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất?

 • Câu13: Các trường hợp nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất?

 • Câu 14: Hạn mức sử dụng đất nông nghiệp? ý nghĩa của việc quy định hạn mức sử dụng đất nông nghiệp?

 • Câu15: Trình bày các quy định về căn cứ cho thuê đất và thời hạn cho thuê đất.

 • Câu16: Trình bày các quy định về thu hồi đất . Nêu những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các quyết định thu hồi đất

 • Câu 17: hãy giải thích quy định: Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất nào thì có thẩm quyền thu hồi đất đó.

 • Câu 18: Các giấy tờ để thực hiện quyền của người sử dụng đất ?

 • Câu 19: Dựa trên các giấy tờ nào để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

 • Câu 20: Điều kiện và trình tự thực hiện việc chuyển đổi quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân ?

 • Câu 21: Điều kiện và trình tự thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các  tổ chức kinh tế?

 • Câu 22: Điều kiện và trình tự thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân?

 • Câu 23: Điều kiện và trình tự thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế?

 • Câu 24: Quyền sử dụng đất của cá nhân, hộ gia đình bị chấm dứt trong những trường hợp nào?

 • Câu 25: So sánh quy định của các văn bản pháp luật đất đai với quy định của Bộ luật Dân sự năm 1995 về chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

 • Câu 26: Trình tự thực hiện việc chuyển đổi quyền sử dụng đất được quy định như thế nào?

 • Câu 27: Điều kiện và trình tự thực hiện việc thế chấp giá trị quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình cá nhân?

 • Câu 28: Điều kiện và trình tự thực hiện việc thế chấp giá trị quyền sử dụng đất của tổ chức?

 • Câu 29: Điều kiện và trình tự thực hiện việc góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất đối với tổ chức ?

 • Câu 30: Điều kiện, trình tự thực hiện quyền cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân?

 • Câu 31: Điều kiện, trình tự thực hiện quyền cho thuê đất đối với tổ chức?

 • Câu 32: Những người được để thừa kế quyền sử dụng đất. Trình tự thực hiện việc thừa kế quyền sử dụng đất.

 • Câu 33: Các trường hợp Nhà nước cho thuê đất? trình tự, thủ tục lập hồ sơ thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư?

 • Câu 34: Các quyền của tổ chức kinh tế được nhà nước cho thuê đất mà trả tiền hàng năm?

 • Câu 35: Các quyền của tổ chức kinh tế được nhà nước cho thuê đất mà trả tiền cho cả thời gian thuê?

 • Câu 36: Các quyền của tổ chức kinh tế được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất và các quyền của tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất?

 • Câu 37: Phân biệt quyết định giao đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

 • Câu 38: So sánh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  với  Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở ? Các quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

 • Câu 39: Các nguyên tắc giải quyết tranh chấp đất đai? Các quy định về giải quyết tranh chấp đất đai ?

 • Câu 40: trong quá trình giải quyết một vụ việc tranh chấp đất đai, toà án phát hiện có các sai sót trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hỏi toà án cần xử lý như thế nào?

 • Câu 41: Trình bày các quy định về quỹ đất công ích 5% ở địa phương.

 • Câu 42: Hệ thống cơ quan chuyên trách quản lý Nhà nước về đất đai: Nhiệm vụ, quyền hạn?

 • Câu 43: Trình bày thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai của toà án nhân dân theo khoản 3 điều 38 Luật đất đai1993.

 • Câu 44:  Trình bày nội dung chủ yếu của Luật Sửa đối, bổ sung một số điều của Luật đất đai ngày 2/12/1998.

 • Câu 45: :  Trình bày nội dung chủ yếu của Luật Sửa đối, bổ sung một số điều của Luật đất đai ngày 29/6/2001.

 • Câu 46: Trình bày các quy định mới về chính sách hỗ trợ và bồi thường thiệt hại khi Nhà nước  thu hồi đất để sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.

 • Câu 47: Khái niệm tranh chấp đất đai. Các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tranh chấp đất đai?

 • Câu 48: Thế nào là giấy tờ hợp lệ? Cơ sở của việc công nhận các loại giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất?

 • Câu 49: Một hộ gia đình có đất nông nghiệp trong đô thị, nay được quy hoạch thành đất ở. Hỏi gia đình đó có được tiếp tục sử dụng đất không? có phải nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất không?

 • Câu 50: Khoản 3 điều 78d Luật sửa đổi, bổ sung ngày 2/12/1998 quy định: Tổ chức kinh tế được nhà nước cho thuê đất đã trả trước tiền thuê đất  cho nhiều năm, nếu thời hạn thuê đất đã được trả tiền còn lại ít nhất 5 năm thì có các quyền như tổ chức  đã trả toàn bộ tiền thuê đất. Anh (chị ) hiểu quy định này như thế nào?

 • Câu 51: Thẩm quyền của Chính phủ trong việc  quy định giá đất?

 • Câu 52: Thẩm quyền của UBND cấp tỉnh trong việc  quy định giá đất?

 • Câu 53: Trình bày thẩm quyền lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đất đai 29/6/2001.

 • Câu 54: Trình bày thẩm quyền quyết định , xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng

  đất đai theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đất đai 29/6/2001.

 • Câu 55:Trình bày các căn cứ để quyết định giao đất, cho thuê đất?

 • Câu 56: Trình bày thẩm quyền giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích không phải là sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối.

 • Câu 57: Trình bày thẩm quyền giao đất cho thuê đất để sử dụng vào mục đích  sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối.

 • Câu 58: Thẩm quyền quyết định cho người đang sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp, đất  lâm nghiệp, đất làm muối, đất ở, đất chuyên dùng sang mục đích khác được quy định như thế nào?

 • Câu 59: Thẩm quyền quyết định cho người đang sử dụng đất nông nghiệp trồng lúa nước chuyển sang nuôi trồng thuỷ sản, trồng cây lâu năm hoặc người đang sử dụng đất nông nghiệp trồng cây lâu năm chuyển sang trồng cây hàng năm được quy định như thế nào?

 • Câu 60: Việc hỗ trợ  và bồi thường trong trường  hợp nhà nước thu hồi đất đang sử dụng của người sử dụng  đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng được quy định như thế nào?

 • Câu 61: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có phải là loại giấy tờ có giá không ? Tại sao?

 • Câu 62: Quyền và nghĩa vụ của các tổ chức cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế, người Việt nam định cư ở nước ngoài được Nhà nước cho thuê đất ?

 • Câu 63: Quyết định sau đây có đúng không? Tại sao? Để ứng cứu kịp thời sự cố thiên tai ngày 9-11-2001 , chủ tịch UBND xã M đã quyết định trưng dụng 500m2

  đất canh tác của gia đình Ông M để tập kết nguyên vật liệu chống lụt.

 • Câu 64: Hãy trình bày các nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 • Câu 65: Nêu và phân loại chủ thể của quan hệ pháp luật đất đai?

 • Câu 66: Trong điều kiện nào hộ gia đình có quyền chuyển đổi đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất ở?

 • Câu 67: Các hành vi bị pháp luật coi là các vi phạm hành chính trong quản lý và sử dụng đất?

 • Câu 68: Thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất?

 • Câu 69: Một hộ gia đình viên chức được cơ quan ra quyết định phân nhà cấp 4 từ năm 1977. đến năm 1987 cơ quan thanh lý , gia đình này đã nộp tiền thanh lý. Hỏi khi được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất họ có phải nộp tiền sử dụng đất không ? Vì sao?

 • Câu 70: Thế nào là đất đô thị? Các đặc điểm của đất đô thị?

 • Câu 71: Ngày 5/4/1999 UBND xã H cho một sỹ quan quân đội về hưu thuê 1000m2 đất thuộc quỹ đất công ích để sản xuất nông nghiệp với thời hạn là 7 năm. Quyết định của UBND xã có đúng không ? tại sao?

 • Câu 72: Thế nào là đất chuyên dùng? Trình bày đặc trưng của đất chuyên dùng?

 • Câu 73: Trình bày thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai theo điều 38 Luật Đất đai năm 1993.

 • Câu 74: Trình bày hệ thống cơ quan quản lý nhà nước đối với đất đai? Nội dung quản lý nhà nước đối với đất đai.

 • Câu 75: Giấy chứng nhận  quyền sử dụng đất có thể đem thế chấp tại tố chức nào để vay vốn?

 • Câu 76: Quyền sử dụng đất của cá nhân, hộ gia đình bị chấm dứt trong những trường hợp nào?

 • Câu 77: Thế nào là đất lâm nghiệp? Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp; hạn mức giao đất và cho thuê  đất lâm nghiệp?

 • Câu 78: Điều kiện để hợp thức hoá quyền sử dụng đất? Cơ sở của việc hợp thức hoá quyền sử dụng đất?

 • Câu 79: Một hộ gia đình được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 1991. Năm 1994 có tranh chấp đất đai với hộ liền kề. Hỏi việc giải quyết tranh chấp đất đai này có thuộc thẩm quyền của toà án nhân dân không ?

 • Câu 80: doanh nghiệp tư nhân M được nhà nước giao 70 ha đất rừng sản xuất trước ngày 1/1/1999. Ngày 20/1/1999 một tổ chức kinh tế nước ngoài đề nghị liên doanh. Hỏi doanh nghiệp tư nhân M có được phép góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất để liên doanh không?

 • Câu 81:Trình bày cơ sở pháp lý làm chấm dứt quan hệ pháp luật đất đai?

 • Câu 82: Có mấy phương thức giao đất? Trình bày nội dung các phương thức giao đất?

 • Câu 83: Việc phân cấp thẩm quyền giao đất, cho thuê đất được quy định trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai ngày 29/6/2001 như thế nào?

 • Câu 84: Việc phân cấp thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai ngày 29/6/2001 như thế nào?

 • Câu 85: Trình bày các trường hợp Nhà nước áp dụng phương thức cho thuê đất?

 • Câu 86: Hết thời hạn giao đất người đang sử dụng đất có được giao đất để tiếp tục sử dụng không ? Luật đất đai quy định về vấn đề nay như thế nào?

 • Câu 87: Việc cho thuê đất thuộc quỹ đất công ích 5% ở xã, phường, thị trấn được luật đất đai quy định như thế nào?

 • Câu 88: Đất đô thị có phải là loại đất thuần nhất không ? Vì sao? Cho ví dụ để chứng minh?

 • Câu 89: Nguồn của Luật đất đai? Mối quan hệ của ngành Luật đất đai với các ngành luật khác?

 • Câu 90: Trình bày các  nghĩa vụ của người sử dụng đất.

 • Câu 91: Luật sửa đổi, bổ sung  một số điều của Luật đất đai ngày 29/6/2001 có khống chế quy mô diện tích mà UBND cấp tỉnh được giao đất, cho thuê đất không?

  Giải thích cụ thể vấn đề này?

 • Câu 92: Trình bày các nguyên tắc cơ bản của Luật đất đai.

 • Câu 93: Trình bày các quy định đối với đất vườn.

 • Câu 94: Trình bày các quy định về việc sử dụng đất có mặt nước để nuôi trồng thuỷ sản?

 • Câu 95: Trình  bày các quy định về đất bồi ven sông và ven biển.

 • Câu 96: Trình bày các yếu tố cấu thành của quan hệ pháp luật đất đai.

 • Câu 97: Trình  bày cơ sở làm phát sinh, thay đổi,, chấm dứt  quan hệ pháp luật đất đai?

 • Câu 98: Trình bày các quy định về đăng ký đất đai.

 • Câu 99: Trong trường hợp nào người sử dụng đất được Nhà nước giao đất mà không phải nộp tiền sử dụng đất?

 • Câu 100: người sử dụng đất có giấy tờ hợp lệ về sử dụng đất nay được cấp hoặc đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có phải nộp tiền sử dụng đất không?

 • Câu 101: người sử dụng đất được mua nhà thuộc sở hữu nhà nước trong các trường hợp thanh lý, hoá giá nhà cho người đang thuê trước ngày 5/7/1994 có phải nộp tiền sử dụng đất không?

 • Câu 102: Những đối tượng nào phải nộp tiền sử dụng đất không?

 • Câu 103: Thế nào là hành vi lấn, chiếm đất đai? Hình thức và mức xử phạt hành chính đối với hành vi này?

 • Câu 104: Thế nào là hành vi cản trở việc sử dụng đất của người khác? Hình thức và mức xử phạt hành chính đối với hành vi này?

 • Câu 104: Thế nào là hành vi làm giảm khả năng sản xuất của đất nông nghiệp, lâm nghiệp? Hình thức và mức xử phạt hành chính đối với hành vi này?

 • Câu 105: Thế nào là hành vi tự tiện chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất? Hình thức và mức xử phạt hành chính đối với hành vi này?

 • Câu 106: Thế nào là hành vi tự tiện chuyển đổi, chuyển nhượng đất sử dụng không hợp pháp? Hình thức và mức xử phạt hành chính đối với hành vi này?

 • Câu 107: Thế nào là hành vi cho thuê đất để trồng cây hàng năm, nuôi trồng thuỷ sản trái với quy định của Luật Đất đai? Hình thức và mức xử phạt hành chính đối với hành vi này?

 • Câu 108: Thế nào là hành vi kéo dài thời hạn chấp hành quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyềnt? Hình thức và mức xử phạt hành chính đối với hành vi này?

 • Câu 109: Thế nào là hành vi sử dụng đất không đúng mục đích? Hình thức và mức xử phạt hành chính đối với hành vi này?

 • Câu 110: Giải thích quy định: Các tranh chấp về quyền sử dụng đất mà người sử dụng đất đã có giấy chứng nhận  của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và tranh chấp về tài sản gắn liền với việc sử dụng đất đó thì do toà án nhân dân giải quyết.

 • Câu 111: Tại sao Luật Đất đai năm 1993 lại đề cao việc hoà giải các tranh chấp đất đai? UBND cấp xã có trách nhiêm gì trong việc tổ chức hoà giải các tranh chấp đất đai?

 • Câu 112: Căn cứ phân định thẩm quyền giải quyết các tranh chấp đất đai?

 • Câu 113: Đối tượng phải đền bù thiệt hại khi Nhà nước  thu hồi đất đang sử dụng của người sử dụng  đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng?

 • Câu 114: Đối tưọng được đền bù thiệt hại khi Nhà nước  thu hồi đất đang sử dụng để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng?

 • Câu 115: Phạm vi đền bù thiệt hại khi Nhà nước  thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng?

 • Câu 116: Điều kiện để được đền bù thiệt hại khi Nhà nước  thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng?

 • Câu 117: Đất khu nông thôn là gì? Quy định của Luật đất đai năm 1993 về định mức đất mà mỗi hộ gia đình ở nông thôn được sử dụng để ở? Các vấn đề đang đặt ra trong việc quản lý và sử dụng đất khu dân cư nông thôn?

 • Câu 118: trình bày quy định của của Luật Sửa đối, bổ sung một số điều của Luật đất đai ngày 2/12/1998 về cách xử lý đối với diện tích đất nông nghiệp  vượt hạn mức.

 • Câu 119: Việc uỷ quyền để thực hiện các quyền của hộ gia đình dụng đất được quy định như thế nào?

 • Câu 120: Luật Đất đai hiện hành đã dựa vào tiêu chí nào để phân cấp thẩm quyền giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích nông nghiệp,lâm nghiệp, làm muối?

 • Câu 121: trình bày quy định về quản lý, sử dụng đất hoang hoá, đất chưa sử dụng.

3.5/5 - (4 bình chọn)

Phản hồi

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền