Tóm tắt nội dung quy luật phủ định của phủ định. Cho ví dụ?

Chuyên mụcTriết học phu-dinh

Phủ định biện chứng là quá trình tự thân phủ định, tự thân phát triển, là một mắt khâu trên con đường dẫn tới sự ra đời của cái mới tiến bộ hơn so với cái bị phủ định.

..

Những nội dung liên quan:

..

Quy luật phủ định của phủ định

Mục lục:

 1. Phủ định của phủ định là gì?
 2. Tóm tắt nội dung quy luật phủ định của phủ định
 3. Ý nghĩa phương pháp luận
 4. Ví dụ về quy luật phủ định của phủ định
 5. Liên hệ thực tiễn quy luật phủ định của phủ định

Phủ định của phủ định là gì?

Phủ định của phủ định là một trong ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật. Quy luật này chỉ rõ KHUYNH HƯỚNG cơ bản, phổ biến của mọi sự vận động, phát triển diễn ra trong thế giới thông qua những chu kỳ “phủ định của phủ định” – đó là KHUYNH HƯỚNG ĐI LÊN.

Phủ định là sự thay thế bằng sự vật khác trong quá trình vận động và phát triển.

Phủ định biện chứng là phạm trù triết học dùng để chỉ phủ định tự thân, là mắt khâu của quá trình dẫn đến ra đời sự vật mới, tiến bộ hơn sự vật cũ

Mọi quá trình vận động và phát triển các lĩnh vực tự nhiên, xã hội hay tư duy diễn ra thông qua những sự thay thế, trong đó có sự thay thế chấm dứt sự phát triển, nhưng cũng có sự thay thế tạo ra điều kiện, tiền đề cho quá trình phát triẻn của sự vật. Những sự thay thế tạo ra điều kiện, tiền đề cho qúa trình phát triển của sự vất thì gọi là phủ định biện chứng.

=> Phủ định biện chứng là quá trình tự thân phủ định, tự thân phát triển, là một mắt khâu trên con đường dẫn tới sự ra đời của cái mới tiến bộ hơn so với cái bị phủ định.

Ví dụ: Hạt thóc -> Cây mạ -> Cây lúa -> Hạt thóc

 • Hạt thóc cho ra đời cây mạ (đây là phủ định lần 1)
 • Cây mạ cho ra đời cây lúa (đây là phủ định lần 2).
 • Cây lúa cho ra bông thóc (thóc lại cho ra thóc nhưng lần này không phải là 1 hạt mà là nhiều hạt)

Như vậy sau hai lần phủ định sự vật dường như quay trở lại cái cũ, nhưng trên cơ sở mới cao hơn là đặc điểm quan trọng nhất của sự phát triển biện chứng thông qua phủ định của phủ định.

Tóm tắt nội dung quy luật phủ định của phủ định

Quá trình phủ định của phủ định diễn ra vô tận trong bản thân mỗi sự vật, hiện tượng tạo nên sự vận động, phát triển vô tận của thế giới vật chất. Mỗi chu kỳ phát triển của sự vật, hiện tượng THƯỜNG trải qua hai lần phủ định biện chứng – tức là trải qua một quá trình phủ định của phủ định. Sự phủ định của phủ định kết thúc một chu kỳ phát triển, đồng thời lại là điểm xuất phát của một chu kỳ mới và được lặp lại vô tận.

Sự phủ định lần thứ nhất diễn ra là cho sự vật cũ chuyển thành cái đối lập với mình (cái phủ định, phủ định cái bị phủ định, cái bị phủ định là tiền đề là cái cũ, cái phủ định là cái mới xuất hiện sau cái phủ định là cái đối lập với cái bị phủ định. Cái phủ định sau khi khi phủ định cái bị phủ định, cái phủ định định lại tiếp tục biến đổi và tạo ra chu kỳ phủ định lần thứ hai) .

Sự phủ định lần thứ hai được thực hiện dẫn tới sự vật mới ra đời. Sự vật này đối lập với cái được sinh ra ở lần phủ định thứ nhất. Nó dường như lập lại cái ban đầu nhưng nó được bổ sung nhiều nhân tố mới cao hơn, tích cực hơn.

Phủ định

Sự phát triển không diễn ra theo đường thẳng mà theo đường “xoắn ốc”. Ở mỗi chu kỳ phủ định của phủ định, sự vật, hiện tượng THƯỜNG trải qua ba hình thái tồn tại cơ bản. Trong đó, hình thái cuối chu kỳ dường như lặp lại những đặc trưng cơ bản của hình thái ban đầu nhưng trên cơ sở cao hơn về trình độ phát triển.

Trong chuỗi phủ định của phủ định, nhờ tính kế thừa của phủ định biện chứng, cái mới ra đời trên cơ sở cái cũ, chỉ loại bỏ những yếu tố đã lỗi thời, lạc hậu, cản trở sự phát triển, đồng thời giữ lại và cải biến những yếu tố tích cực cho phù hợp với cái mới, nhờ đó, mỗi lần phủ định biện chứng đều tạo ra những điều kiện, tiền đề cho sự phát triển tiếp theo của sự vật. Trải qua nhiều lần phủ định biện chứng, tức “phủ định của phủ định” sẽ tất yếu dẫn tới sự vận động theo KHUYNH HƯỚNG ĐI LÊN của sự vật, hiện tượng.

>>> Xem thêm: Đặc trưng cơ bản của phủ định biện chứng

Quy luật phủ định của phủ định chỉ rõ KHUYNH HƯỚNG cơ bản, phổ biến của mọi sự vận động và phát triển – đó là khuynh hướng đi lên; Quy luật lượng – chất khái quát về CÁCH THỨC cơ bản, phổ biến; còn Quy luật mâu thuẫn khái quát về NGUỒN GỐC, ĐỘNG LỰC cơ bản, phổ biến của mọi sự vận động và phát triển diễn ra trong thế giới.

Nội dung của quy luật quy luật phủ định của phủ định

– Quy luật phủ định của phủ định thể hiện sự phát triển của sự vật là do mâu thuẫn bên trong của sự vật, hiện tượng quy định. Mỗi lần phủ định là kết quả của sự đấu tranh và chuyển hoá giữa những mặt đối lập trong một sự vật, hiện tượng. Phủ định lần thứ nhất làm cho sự vật, hiện tượng cũ chuyển thành sự vật, hiện tượng đối lập với nó. Phủ định lần thứ hai dẫn đến sự ra đời của sự vật, hiện tượng mới mang nhiều nội dung tích cực của sự vật, hiện tượng bị phủ định, nhưng cũng mang nhiều nội dung đối lập với sự vật, hiện tượng đó. Kết quả là, về hình thức, sự vật, hiện tượng mới (ra đời do kết quả của sự phủ định lần thứ hai) sẽ lại trở thành sự vật, hiện tượng xuất phát (chưa bị phủ định lần nào); nhưng về nội dung, không phải trở lại sự vật, hiện tượng xuất phát nguyên như cũ, mà chỉ là dường như lặp lại sự vật, hiện tượng cũ nhưng trên cơ sở cao hơn.

– Phủ định biện chứng chỉ là một giai đoạn trong quá trình phát triển bởi chỉ thông qua phủ định của phủ định mới dẫn đến sự ra đời của sự vật, hiện tượng mới, và như vậy, phủ định của phủ định mới hoàn thành được một chu kỳ phát triển, đồng thời lại là điểm xuất phát của chu kỳ phát triển tiếp theo.

– Số lượng các lần phủ định trong một chu kỳ tuỳ theo tính chất của quá trình phát triển cụ thể; nhưng ít nhất cũng phải qua hai lần mới dẫn đến sự ra đời của sự vật, hiện tượng mới, mới hoàn thành được một chu kỳ phát triển. Sau một số lần phủ định, sự vật, hiện tượng phát triển theo đường xoáy ốc. Thực chất của sự phát triển đó là sự biến đổi, mà giai đoạn sau còn bảo tồn những gì tích cực đã được tạo ra ở giai đoạn trước. Đó là nội dung cơ bản của phủ định biện chứng. Với đặc điểm như vậy, phủ định biện chứng không chỉ là yếu tố khắc phục sự vật, hiện tượng cũ, mà còn gắn sự vật, hiện tượng cũ với sự vật, hiện tượng mới; sự vật, hiện tượng khẳng định với sự vật, hiện tượng phủ định. Vì vậy, phủ định biện chứng là vòng khâu tất yếu của sự liên hệ và sự phát triển.

=> Kết luận:

– Quy luật phủ định của phủ định khái quát tính chất tiến lên của sự phát triển. Phủ định biện chứng là sự thống nhất của yếu tố bị loại bỏ với yếu tố được kế thừa và phát triển. Mỗi lần phủ định biện chứng được thực hiện xong sẽ mang lại những yếu tố tích cực mới. Do vậy, sự phát triển thông qua những lần phủ định biện chứng sẽ tạo ra xu hướng phát triển không ngừng của sự vật, hiện tượng.

– Quy luật phủ định của phủ định nói lên mối liên hệ, sự kế thừa giữa sự vật, hiện tượng bị phủ định với sự vật, hiện tượng phủ định; do sự kế thừa đó, phủ định biện chứng không phủ định sạch trơn, loại bỏ tất cả các yếu tố của sự vật, hiện tượng cũ, mà là điều kiện cho sự phát triển, duy trì và gìn giữ, lặp lại một số yếu tố tích cực của sự vật, hiện tượng mới sau khi đã được chọn lọc, cải tạo cho phù hợp và do vậy, sự phát triển của các sự vật, hiện tượng có tính tiến lên theo đường xoáy ốc.

Ý nghĩa phương pháp luận

Nghiên cứu quy luật phủ định có thể rút ra ý nghĩa phương pháp luận sau:

Trong hoạt động lý luận cũng như trong hoạt động thực tiễn phải nhận thức đúng cái mới, cái mới nhất định sẽ chiến thắng cái cũ, cái tiến bộ nhất định chiến thắng cái lạc hậu.

Phải biết phát hiện cái mới, quý trọng cái mới, tin tưởng vào tương lai phát triển của cái mới, dù cho quá trình đó diễn ra đầy quanh co, phức tạp.

Cái mới ra đời phủ định cái cũ, nhưng chỉ phủ định cái lạc hậu, đồng thời kế thừa những giá trị, tinh hoa của cái cũ. Do đó, phải chống thái độ hư vô chủ nghĩa, phủ định sạch trơn quá khứ, nhưng cũng phải khắc phục thái độ bảo thủ, bám giữ cái lỗi thời cản trở sự phát triển của lịch sử.

Từ nội dung quy luật phủ định của phủ định của phép biện chứng duy vật, rút ra một số nguyên tắc phương pháp luận trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn.

a) Nắm được khuynh hướng tiến lên của sự vận động của các sự vật, hiện tượng; sự thống nhất giữa các tính chất tiến bộ và kế thừa của sự phát triển. Sau khi đã trải qua các mắt xích của sự chuyển hoá, chúng ta đã có thể xác định được kết quả cuối cùng của sự phát triển.

b) Quy luật phủ định của phủ định giúp nhận thức đúng đắn về xu hướng của sự phát triển là quá trình phát triển của sự vật, hiện tượng không diễn ra một cách thẳng tắp, ngược lại, quá trình đó diễn ra quanh co, phức tạp.

c) Quy luật phủ định của phủ định giúp nhận thức đầy đủ hơn về cái mới. Cái mới là cái ra đời phù hợp với quy luật phát triển của sự vật, hiện tượng; nó luôn biểu hiện là giai đoạn cao về chất trong sự phát triển. Trong giới tự nhiên, sự xuất hiện cái mới diễn ra một cách tự phát; nhưng trong lĩnh vực xã hội, cái mới xuất hiện gắn liền với sự nhận thức và hoạt động có ý thức của con người. Tuy cái mới chiến thắng cái cũ, nhưng trong một thời gian nào đó, cái cũ còn mạnh hơn cái mới; vì vậy, quan điểm chung là ủng hộ cái mới, tạo điều kiện cho cái mới phát triển hợp quy luật, biết kế thừa có chọn lọc những yếu tố tích cực và hợp lý của cái cũ làm cho nó phù hợp với xu thế vận động và phát triển của cái mới.

Ví dụ về quy luật phủ định của phủ định

Ví dụ 1:

Hạt thóc -> Cây mạ -> Cây lúa -> Hạt thóc

 • Hạt thóc cho ra đời cây mạ (đây là phủ định lần 1)
 • Cây mạ cho ra đời cây lúa (đây là phủ định lần 2).
 • Cây lúa cho ra bông thóc (thóc lại cho ra thóc nhưng lần này không phải là 1 hạt mà là nhiều hạt)

Như vậy sau hai lần phủ định sự vật dường như quay trở lại cái cũ, nhưng trên cơ sở mới cao hơn là đặc điểm quan trọng nhất của sự phát triển biện chứng thông qua phủ định của phủ định.

Đất nông nghiệp

Ví dụ 2:

Thường được gọi là ví dụ hạt đại mạch.

Có hàng nghìn triệu hạt đại mạch được xay ra, nấu chín và đem làm rượu, rồi lại tiêu dùng đi. Nhưng nếu một hạt đại mạch như thế gặp những điều kiện bình thường đối với nó, nếu nó rơi vào một miếng đất thích hợp, thì nhờ ảnh hưởng của sức nóng và độ ẩm, đối với nó sẽ diễn ra một sự biến hoá riêng, nó nẩy mầm: hạt đại mạch biến đi, không còn là hạt đại mạch nữa , nó bị phủ định, bị thay thế bởi cái cây do nó đẻ ra, đấy là sự phủ định hạt đại mạch. Nhưng cuộc sống bình thường của cái cây này sẽ như thế nào?

Nó lớn lên, ra hoa, thụ phấn và cuối cùng sinh ra những hạt thóc mới, và khi hạt đại mạch nó chín thì thân cây chết đi, bản thân nó bị phủ định. Kết quả của sự phủ định này là chúng ta lại có hạt đại mạch như ban đầu không chỉ là một hạt thóc mà nhiều gấp mười, hai mươi, ba mươi lần”.

Ví dụ trên cho thấy, từ sự khẳng định ban đầu (hạt thóc ban đầu), trải qua sự phủ định lần thứ nhất (cây lúa phủ định hạt thóc) và sự phủ định lần thứ hai (những hạt thóc mới phủ định cây lúa) sự vật dường như quay trở lại sự khẳng định ban đầu (hạt thóc), nhưng trên cơ sở cao hơn (số lượng hạt thóc nhiều hơn, chất lượng hạt thóc cũng sẽ thay đổi, song khó nhận thấy ngay).

Sơ đồ cụ thể: Khẳng định (hạt thóc) – phủ định lần 1 ( cây lúa) – phủ định lần 2 (hạt thóc).

Sự phát triển biện chứng thông qua những lần phủ định biện chứng như trên là sự thống nhất hữu cơ giữa lọc bỏ, bảo tồn và bổ sung thêm những nhân tố tích cực mới. Do vậy, thông qua những lần phủ định biện chứng của bản thân, sự vật sẽ ngày càng phát triển.

Quy luật phủ định của phủ định biểu hiện sự phát triển của sự vật là do mâu thuẫn trong bản thân sự vật quyết định. Mỗi lần phủ định là kết quả đấu tranh và chuyển hoá giữa các mặt đối lập trong bản thân sự vật- giữa mặt khẳng định và mặt phủ định. Sự phủ định lần thứ nhất diễn ra làm cho sự vật cũ chuyển thành cái đối lập với mình. Sự phủ định lần thứ hai được thực hiện dẫn tới sự vật mới ra đời. Sự vật này đối lập với cái được sinh ra ở lần phủ định thứ nhất. Nó được bổ sung nhiều nhân tố mới. Như vậy, sau hai lần phủ định sự vật dường như quay trở lại cái cũ, nhưng trên cơ sở mới cao hơn là đặc điểm quan trọng nhất của sự phát triển biện chứng thông qua phủ định của phủ định.

Phủ định của phủ định làm xuất hiện sự vật mới là kết quả của sự tổng hợp tất cả nhân tố tích cực đã có và đã phát triển trong cái khẳng định ban đầu và trong những làn phủ định tiếp theo. Do vậy, sự vật mới với tư cách là kết quả của phủ định của phủ định có nội dung hoàn thiện hơn, phong phú hơn, có cái khẳng định ban đầu và kết quả của sự phủ định lần thứ nhất.

Kết quả của sự phủ định của phủ định là điểm kết thúc của một chu kỳ phát triển và cũng là điểm khởi đầu cho kỳ phát triển tiếp theo. Sự vật lại tiếp tục biện chứng chính mình để phát triển. Cứ như vậy sự vật mới ngày càng mới hơn.

Một số ví dụ khác:

Vòng đời của con tằm: trứng – tằm – nhộng – ngài – trứng. Ở đây vòng đời của tằm trải qua bốn lần phủ định.

Trong chăn nuôi, con gà đạp trứng ra đời là sự phủ định biện chứng đối với quả trứng.

Các nguyên tố hoá học trong bản Hệ thống tuần hoàn do Menđêlêép thể hiện khá rõ điều khái quát nêu trên. Các nguyên tố hoá học phải trải qua rất nhiều lần phủ định mới hoàn thành chu kỳ phát triển của chúng.

Liên hệ thực tiễn quy luật phủ định của phủ định

Sự vận dụng của Đảng ta trong quá trình đỏi mới ở nước:

Quy luật phủ định của phủ định giúp chúng ta nhận thức đúng đắn về xu hướng phát triển của sự vật. quá trình phát triển của bất kỳ sự vật nào cũng không bao giờ đi theo đường thẳng mà diễn ra quanh co, phức tạp trong đó bao gồm nhiều chu kỳ khác nhau. Chu kỳ sau bao giờ cũng tiến bộ hơn chu kỳ trước. Vì vậy, quá trình đổi mới của nước ta cùng đều diễn ra theo chiều hướng đó. Nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa đặt dưới sự quản lý điều tiết của nhà nước tạo tiền đề phủ định nền kinh tế tập trung, bao cấp đặt nền móng cho xã hội phát triển cao hơn nó trong tương lai đó là xã hội xã hội chủ nghĩa.

Chủ nghĩa Mac - Lenin

Tuy nhiên ở mỗi mô hình đều có đặc điểm riêng, do đó, chúng ta đã nhận thức được vấn đề và đã có cách thức tác động phù hợp với sự phát triển của thực tiễn đất nước, đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế và từng bước xóa bỏ đói nghèo nhưng không vì thế mà chúng ta không trân trọng cái cũ.

Chúng ta đã biết giữ hình thức cải tạo nội dung, biết kế thừa và sử dụng đặc trựng tiến bộ của nền kinh tế tập trung là tiền đề để phát triển nền kinh tế thị trường trên cơ sở đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa.chính vì vậy mới có kết quả đáng mừng của 20 năm đổi mới.

Tuy nhiên để có thành công như hôn nay, trong hoạt động của chúng ta, cả hoạt động nhận thức cũng như hoạt động thực tiến chúng ta phải vận dụng tổng hợp tất cả những quy luật một cách đầy đủ sâu sắc, năng động, sáng tạo phù hợp với điều kiện cụ thể. Chỉ có như vậy hoạt động của chúng ta, kể cả hoạt động học tập, mới có chất lượng và hiệu quả cao.


Các tìm kiếm liên quan đến tóm tắt nội dung quy luật phủ định của phủ định, nội dung quy luật phủ định của phủ định cho ví dụ, ví dụ quy luật phủ định của phủ định trong học tập, bài giảng quy luật phủ định của phủ định, liên hệ thực tiễn quy luật phủ định của phủ định, tiểu luận quy luật phủ định của phủ định, sau khi tìm hiểu xong quy luật phủ định của phủ định em rút ra bài học thực tiễn gì cho bản thân, ví dụ về phủ định của phủ định trong học tập, ca dao tục ngữ về quy luật phủ định của phủ định, phủ định của phủ định được hiểu là sự phủ định, vị trí của quy luật phủ định của phủ định, sơ đồ phủ định của phủ định, quá trình phát triển từ hạt thóc → cây lúa → hạt thóc là biểu hiện của, hạt lúa là phủ định của cây lúa

5/5 - (12269 bình chọn)

Phản hồi

 1. Vận dụng quy luật phủ định của phủ định phân tích vấn đề kế thừa và phát triển văn hoa trên thế giới hiện nay?

  • Quy luật phủ định của phủ định (law of negation of negation) là một nguyên lý triết học trong triết học Mác – Lênin, mà theo đó, một sự phủ định ban đầu sau đó lại bị phủ định một cách phức tạp hơn, dẫn đến một sự phát triển mới. Áp dụng nguyên lý này vào phân tích vấn đề kế thừa và phát triển văn hóa trên thế giới hiện nay, chúng ta có thể thấy các xu hướng và quá trình phát triển phức tạp sau:

   Vấn đề Kế Thừa:

   – Giữ gìn và Bảo tồn Di Sản Văn Hóa: Các quốc gia và cộng đồng trên khắp thế giới đang nỗ lực bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của họ, bao gồm di sản văn hóa phi vật thể như truyền thống, câu chuyện, ngôn ngữ, và di sản văn hóa vật thể như di tích, kiến trúc và tác phẩm nghệ thuật.

   – Tái sử dụng và Tái tạo: Một phần của quá trình kế thừa là tái sử dụng và tái tạo các yếu tố văn hóa truyền thống trong bối cảnh hiện đại. Điều này có thể thấy qua việc tái sử dụng các phong tục lễ hội, cải tạo kiến trúc truyền thống và tái tạo các hình thức nghệ thuật cổ điển.

   Phát Triển Văn Hóa:

   – Sự Đa dạng và Sáng tạo: Thế giới hiện đại đang chứng kiến sự đa dạng và sáng tạo trong văn hóa, với sự kết hợp và tương tác giữa các yếu tố văn hóa từ nhiều quốc gia và nền văn hóa khác nhau. Điều này tạo ra các biểu hiện văn hóa mới và đa dạng, từ âm nhạc, phim ảnh đến thời trang và nghệ thuật trực quan.

   – Giao Thoa Văn Hóa: Sự giao thoa văn hóa giữa các nền văn hóa trên thế giới đang tạo ra các phong cách văn hóa mới và độc đáo. Các quốc gia và cộng đồng đang thúc đẩy việc tôn trọng và chia sẻ văn hóa của nhau, tạo ra một môi trường văn hóa phong phú và đa dạng.

   – Sự Tiếp Nhận và Phản Kháng: Trong quá trình phát triển văn hóa, có sự tiếp nhận nhưng cũng có sự phản kháng. Một số người hưởng ứng tích cực với các xu hướng và sáng tạo mới, trong khi người khác có thể giữ vững giá trị truyền thống và phản đối sự thay đổi.

   Tóm lại, áp dụng quy luật phủ định của phủ định vào phân tích vấn đề kế thừa và phát triển văn hóa trên thế giới hiện nay, chúng ta có thể thấy sự phát triển phức tạp và đa chiều của văn hóa, từ việc kế thừa và bảo tồn đến sự sáng tạo và giao thoa.

 2. Ai cho mình hỏi
  Đánh giá theo quy luật phủ định của phu dinh câu nói nếu a đánh vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai ban a bằng đại bác

 3. Anh/chị ơi, giúp em lí giải hai câu hỏi này với ạ.
  “Tại sao không gọi là Quy luật phủ định mà lại gọi là Quy luật phủ định của phủ định?”.
  Hãy vận dụng Quy luật đó vào việc xây dựng con người mới ở Việt Nam hiện nay?
  Dạ em cảm ơn rất nhiều :3333

 4. Theo mình thì đại dịch covid diễn ra nhằm khiến con người biết quay lại với các giá trị cốt lõi của cuộc sống.
  Tức là cho dù có phát triển như thế nào nhưng phải biết quý trọng những giá trị ban đầu nguyên sơ như môi trường, thực vật, thực phẩm, sức khỏe, cây cỏ, hơi thở. Những thứ đơn giản quan trọng nhưng lại bị coi là lẽ thường và hiển nhiên. Và bên cạnh còn có giá trị về lòng người, sự chia sẻ, sự giúp đỡ, chúng ta nương tựa nhau chứ ko phải mỗi người là 1 cá thể riêng biệt, chúng ta sống được là nhờ rất nhiều yếu tố từ thiên nhiên và đất trời, nhằm hạ cái tôi và bản ngã lại. Tức là quay nhiều về giá trị thuở đầu.

 5. Dịch là một mắt xích của quá trình phủ định. Sau khi hết dịch trình độ y tế của chúng ta lại phát triển cao hơn, để sẵn sàng đối phó với các nguy cơ khác.

  • Trong đại dịch COVID-19, quy luật phủ định của phủ định có thể thể hiện ở một số khía cạnh như sau:

   – Phủ Định của Tình Trạng Hiện Tại và Phát Triển Tình Trạng Mới:
   + Tình trạng hiện tại của đại dịch COVID-19, bao gồm sự lây lan nhanh chóng và các biện pháp hạn chế xã hội, đòi hỏi sự phản ứng và thích ứng mới từ các cá nhân và tổ chức.
   + Phản ứng này có thể thúc đẩy sự sáng tạo và phát triển các biện pháp phòng chống dịch bệnh, cải thiện hệ thống y tế và thúc đẩy hợp tác quốc tế để tìm ra các giải pháp hiệu quả.

   – Phủ Định của Sự Cô Lập và Phát Triển Sự Kết Nối:
   + Dịch bệnh đã buộc chúng ta phải cô lập và giảm tiếp xúc xã hội để ngăn chặn sự lây lan của virus. Tuy nhiên, điều này cũng đã thúc đẩy sự kết nối thông qua các phương tiện truyền thông xã hội và công nghệ.
   + Các cá nhân và tổ chức đã phát triển các cộng đồng trực tuyến, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau, tạo ra một mạng lưới kết nối mạnh mẽ hơn trong thời gian khó khăn.

   – Phủ Định của Sự Tự Tiêu Cực và Phát Triển Tư Duy Tích Cực:
   + Dịch bệnh đã gây ra nhiều tác động tiêu cực đến tâm lý của nhiều người, bao gồm lo lắng, căng thẳng và sợ hãi. Tuy nhiên, điều này cũng đã thúc đẩy sự phát triển của tư duy tích cực và sự kiên nhẫn.
   + Các cá nhân và tổ chức đã phát triển các chiến lược tự chăm sóc và tinh thần, tăng cường lòng tin và sự lạc quan, và tìm kiếm các cơ hội để học hỏi và phát triển trong thời gian khó khăn.

   Như vậy, trong dịch COVID-19, quy luật phủ định của phủ định có thể thể hiện qua việc phản ứng và thích ứng mới, kết nối mạnh mẽ hơn và tư duy tích cực trong một môi trường thách thức và không chắc chắn. Điều này có thể góp phần vào sự phát triển và trở nên mạnh mẽ hơn sau khi vượt qua đại dịch.

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền