Phủ định siêu hình là gì? Cho ví dụ? Ý nghĩa?

Chuyên mụcTriết học Phủ định siêu hình

Phủ định siêu hình là sự phủ định được diễn ra do sự can thiệp, sự tác động từ bên ngoài, cản trở hoặc xóa bỏ sự tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật.

 

Những nội dung liên quan:

Phủ định siêu hình

  1. Khái niệm phủ định siêu hình
  2. Lấy ví dụ về phủ định siêu hình
  3. Phương pháp luận siêu hình
  4. Ý nghĩa phủ định siêu hình
  5. Sự khác nhau cơ bản giữa phủ định siêu hình và phủ định biện chứng

Phủ định siêu hình là gì

Phủ định siêu hình là gì?

Phủ định siêu hình là sự phủ định được diễn ra do sự can thiệp, sự tác động từ bên ngoài, cản trở hoặc xóa bỏ sự tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật.

Lấy ví dụ về phủ định siêu hình

Ví dụ:

  • Gió bão làm đổ cây cối.
  • Động đất làm sập nhà.
  • Người nông dân xay hạt lúa thành gạo ăn.
  • Con người dùng hóa chất độc hại tiêu diệt sinh vật.
Lấy ví dụ về phủ định siêu hình
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Phương pháp luận siêu hình

– Đặc trưng của phương pháp siêu hình là chỉ thấy sự vật hiện tượng trong sự cô lập, tách rời, không thấy sự liên hệ tác động qua lại và chỉ thấy sự tĩnh tại mà không thấy sự vận động phát triển của sự vật hiện tượng.

– Phương pháp siêu hình là phương pháp chỉ có giá trị khi nghiên cứu sự vật, hiện tượng ở trạng thái tĩnh tại. Nhưng nhìn chung, quan điểm siêu hình có tính phiến diện, máy móc không thể giúp con người phản ánh đúng bản chất của sự vật, hiện tượng.

Ý nghĩa phủ định siêu hình

– Tạo nên một sự vật hiện tượng mới.

– Không có tính kế thừa hay phát huy sự vật và hiện tượng cũ.

Sự khác nhau cơ bản giữa phủ định siêu hình và phủ định biện chứng

Phủ định siêu hình Phủ định biện chứng
Diễn ra do sự can thiệp, tác động từ bên ngoài Diễn ra do sự phát triển bên trong bản thân sự vật, hiện tượng
Xóa bỏ sự tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật Không xóa bỏ sự tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật
Sự vật và hiện tượng sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn, không tạo ra và không liên quan đến sự vật mới Sự vật sẽ không bị xóa bỏ hoàn toàn, là cơ sở cho sự xuất hiện sự vật mới và sẽ tiếp tục tồn tại và phát triển trong sự vật mới

Phủ định biện chứng là gì, Phủ định siêu hình là gì, Phủ định siêu hình la gì cho ví dụ, Phủ định siêu hình là sự phủ định được diễn ra, Khẳng định nào dưới đây đúng về phủ định siêu hình, Biểu hiện nào dưới đây không phải là phủ định siêu hình, Ví dụ phủ định biện chứng, Ví dụ về siêu hình

Phủ định siêu hình là gì?

Phủ định siêu hình là sự phủ định được diễn ra do sự can thiệp, sự tác động từ bên ngoài, cản trở hoặc xóa bỏ sự tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật.

Ý nghĩa phủ định siêu hình?

Ý nghĩa phủ định siêu hình:
– Tạo nên một sự vật hiện tượng mới.
– Không có tính kế thừa hay phát huy sự vật và hiện tượng cũ.

5/5 - (19693 bình chọn)

Phản hồi

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền