Nguồn của luật hiến pháp Việt Nam

Chuyên mụcLuật hiến pháp Luật Hiến pháp

Nguồn cơ bản của luật hiến pháp Việt Nam là những văn bản quy phạm pháp luật có chứa đựng quy phạm pháp luật hiến pháp gồm Hiến pháp, đây là nguồn quan trọng, chủ yếu và phổ biến nhất; các văn bản do cơ quan lập pháp, hành pháp, giám sát ban hành; các văn bản pháp luật do cơ quan địa phương ban hành ngoài ra còn có các văn kiện của Đảng,… cụ thể:

 

Những nội dung liên quan:

 

– Kế thừa Hiến pháp 1946, Hiến pháp 1959, Hiến pháp 1980, Hiến pháp 1992, Sắc lệnh, Nghị định, Nghị quyết, Quyết định đã được ban hành qua các thời kỳ lịch sử, hiện tại và xu hướng phát triển.

– Các tác phẩm kinh điển của Mác – Lênin, Hồ Chí Minh về tổ chức nhà nước.

– Các văn kiện của Đảng, các tác phẩm của các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước; các bài báo khoa học, sách chuyên khảo … liên quan đến ngành Luật Hiến pháp.


Các tìm kiếm liên quan đến nguồn của luật hiến pháp, luật hiến pháp 2015, khái niệm khoa học luật hiến pháp, vai trò của luật hiến pháp, phương pháp điều chỉnh của luật hiến pháp, quan hệ pháp luật hiến pháp, khái niệm luật hiến pháp, luật hiến pháp việt nam, hiến pháp và luật hiến pháp

5/5 - (31417 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền