Các vấn đề về vốn và tài chính của doanh nghiệp tư nhân

Chuyên mụcLuật doanh nghiệp, Luật thương mại Vốn

Để thành lập một doanh nghiệp tư nhân, chủ đầu tư không phải đáp ứng các điều kiện bắt buộc về một số vốn tối tiểu phải có nếu doanh nghiệp không đăng ký kinh doanh trong các ngành nghề thuộc danh mục phải có vốn pháp định. Tuy nhiên, đã là đăng ký để thực hiện các hoạt động kinh doanh thì phải có vốn.

 

Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư, trong đó nêu rõ số vốn bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và các tài sản khác; đối với vốn bằng tài sản khác còn phải ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản.

 

– Toàn bộ vốn và tài sản kể cả vốn vay và tài sản thuê được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

 

– Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán. Trường hợp giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký thì chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ được giảm vốn sau khi đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.

 

Các tìm kiếm liên quan đến vốn của doanh nghiệp tư nhân:
vốn điều lệ của doanh nghiệp tư nhân
vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân
tăng vốn điều lệ doanh nghiệp tư nhân

Bài viết liên quan

Tác giả: Dân Luật 707 Bài viết
Nơi nào mà luật pháp bị xem thường thì luật sư cũng không được coi trọng. Để luật pháp và luật sư cùng được coi trọng thì mỗi luật sư bằng chính hoạt động hàng ngày của mình cần vun đắp cho hệ thống luật pháp được trở nên công minh tiến bộ.

Bình luận

avatar