Các vấn đề tài chính của công ty TNHH có từ hai thành viên trở lên

Chuyên mụcLuật doanh nghiệp, Luật thương mại huy-dong-von

Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phiếu ra thị trường để công khai huy động vốn. Vốn của công ty do các thành viên góp vào khi thành lập công ty tạo thành vốn điều lệ của công ty.

Các thành viên phải cam kết góp đủ vốn vào công ty với giá trị vốn góp và thời hạn góp vốn, cụ thể:

– Hội đồng thành viên có thể quyết định tăng vốn góp của công ty bằng cách:

+ Điều chỉnh tăng mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản tăng của công ty.

+Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

– Hội đồng thành viên có thể quyết định giảm vốn điều lệ của công ty bằng cách:

+ Điều chỉnh giảm mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản giảm của công ty.

+Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty.

– Việc hoàn trả vốn phải đảm bảo nguyên tắc: số vốn còn lại của công ty vẫn đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty; nếu không các thành viên phải hoàn trả lại số tiền, tài sản đã nhận hoặc cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ tương ứng với phần vốn đã giảm.

– Phần vốn góp của các thành viên phải ghi đầy đủ trong điều lệ của công ty. Khi các thành viên góp vốn vào công ty được công ty cấp giấy chứng nhận phần  vốn góp (Giấy chứng nhận này chỉ có giá trị giữa công ty với các thành viên, nó không phải chứng khoán do đó không được mua bán tự do trên thị trường) .
Các thành viên chỉ có thể chào bán phần vốn đó cho các thành viên của công ty, hoặc chỉ có thể chuyển nhượng cho người không phải là thành viên công ty nếu các thành viên còn lại không mua hoặc mua không hết do đó việc thay đổi thành viên vì thế cũng rất hạn chế.

– Trường hợp thành viên là cá nhân chết thì người thừa kế chỉ có thể trở thành thành viên của công ty nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận.

– Công ty chỉ được chia lợi nhuận cho các thành viên khi công ty có lãi đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác và ngay sau khi chia lợi nhuận công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản đã đến hạn khác.

– Khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn trả thì Giám đốc công ty phải thông báo tình hình tài chính của công ty cho tất cả các thành viên của công ty và chủ nợ biết, nếu không sẽ phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với chủ nợ.

4.5/5 - (2 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền