Ý nghĩa của độc lập, tự do đối với một quốc gia (dân tộc)

Chuyên mụcLý luận nhà nước và pháp luật Độc lập, tự do

Khái niệm độc lập, tự do của một quốc gia (dân tộc)?

Độc lập dân tộc là gì?

Độc lập dân tộc là quyền bất khả xâm phạm của một đất nước, một quốc gia, một dân tộc bởi chính người dân sinh sống ở đó, có nghĩa là có chủ quyền tối cao.

Tự do dân tộc là gì?

Tự do dân tộc là một khái niệm dùng trong triết học chính trị mô tả tình trạng khi một đất nước, một quốc gia, một dân tộc không bị sự ép buộc, có cơ hội để lựa chọn và hành động theo đúng với ý chí nguyện vọng của đất nước, quốc gia, dân tộc đó.

Ý nghĩa của độc lập, tư do đối với một quốc gia (dân tộc)

Ý nghĩa và giá trị to lớn độc lập, tự do không phải đến hôm nay chúng ta mới đưa ra bàn luận, mà giá trị của tư tưởng này đã được nói đến rất nhiều trên toàn thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng và được đánh giá cao ở nhiều nơi trên thế giới trong suốt mấy thập kỷ qua. Nó đã được khắc sâu, in đậm vào con tim, khối óc của mọi người dân, trở thành niềm tin, lẽ sống, mục tiêu và động lực phấn đấu của toàn thể nhân dân. Tư tưởng “không có gì quý hơn độc lập, tự do” có ý nghĩa thực tiễn lịch sử to lớn và ý nghĩa thời đại sâu sắc.

Thứ nhất,độc lập, tự do thì sẽ có tất cả; đất nước không thể phồn vinh, dân tộc không thể phát triển, nhân dân không thể có cơm no, áo ấm và cuộc đời hạnh phúc nếu không có dược độc lập, tự do. Độc lập, tự do của dân tộc; quyền được sống, quyền được mưu cầu hạnh phúc trong một đất nước độc lập, tự do là vô cùng quý giá và thiêng liêng.

Không ai có thể tự cho mình cái quyền can thiệp, có quyền xâm phạm độc lập, tự do của các quốc gia dân tộc khác, càng không thể có quyền thực hiện sự can thiệp đó bằng bom đạn.

Như vậy, độc lập, tự do là quyền dân tộc, quyền con người, là vấn đề đầu tiên và thiêng liêng, là “xuất phát điểm” đối với mọi dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới trên con đường đi tới phồn vinh và hạnh phúc. Giá trị to lớn, ý nghĩa thời đại sâu sắc và lâu dài của chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” chính là ở chỗ đó.

Bầu cử Đại biểu quốc hội và Đại biểu hội đồng nhân dân

Thứ hai, muốn có độc lập, tự do thì các dân tộc bị áp bức không thể ngồi yên chờ đợi, càng không thể trông chờ vào sự “ban ơn” của các thế lực đế quốc, thực dân. Muốn có cuộc sống ấm no, hạnh phúc thực sự thì vấn đề quyết định trước hết là phải giành cho được độc lập, tự do, phải vùng lên xoá bỏ mọi gông xiềng, mọi sự áp bức, nô dịch, thoát khỏi kiếp “ngựa trâu”. “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” là một mệnh đề hành động.

Chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” chỉ ra rằng, tự ta phải cứu lấy mình, từng dân tộc phải đứng lên tự quyết định lấy vận mệnh của chính bản thân mình. Một dân tộc không thể có được độc lập, tự do, nếu dân tộc ấy không tự đứng lên để giải phóng cho mình, nếu dân tộc ấy không biết tự cứu lấy mình, không có con đường đấu tranh đúng. Độc lập, tự do của các quốc gia dân tộc là một giá trị cao quý và thiêng liêng, là “không có gì quý hơn”, là kết quả đấu tranh liên tục, bền bỉ của cả dân tộc, của nhân dân các quốc gia dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.

Với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã vùng lên làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, giành lấy tự do, độc lập và đứng lên làm chủ vận mệnh, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho chính mình. Cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam để giành lấy độc lập, tự do đã thực sự nằm trong phạm trù của cách mạng vô sản. Trước đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định, muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác là con đường cách mạng vô sản. Người còn chỉ rõ: “Chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên toàn thế giới khỏi ách nô lệ”.

Như vậy, mệnh đề “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” không chỉ được xem xét với tư cách là một chân lý đấu tranh, một động lực dân tộc, mà còn cần phải được xem xét với tư cách là một mệnh đề cách mạng gắn với phạm trù cách mạng vô sản, gắn với cuộc đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người, một sự nghiệp vĩ đại mà chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phấn đấu, hy sinh cả cuộc đời.

Thứ ba, khi độc lập, tự do bị xâm phạm thì cả dân tộc phải kiên quyết đứng lên chiến đấu đến cùng để giữ vững và bảo vệ nền độc lập và tự do ấy. Thể hiện ý chí quyết tâm bảo vệ độc lập, tự do trong những ngày đầu kháng chiến chống xâm lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi: “Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Để bảo vệ độc lập, tự do của dân tộc, nhân dân Việt Nam đã chiến đấu kiên cường, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng với tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”; với ý chí quyết chiến quyết thắng, nhân dân Việt Nam “quyết không sợ”, hễ còn một tên xâm lược trên đất nước, thì phải chiến đấu “quét sạch nó đi”.

Ý chí “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” đã thực sự là động lực tinh thần to lớn thôi thúc lớp lớp các thế hệ người Việt Nam lên đường chiến dấu chống kẻ thù của độc lập, tự do, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “chấn động địa cầu”, làm nên Đại thắng mùa Xuân vĩ đại năm 1975, thu giang sơn về một mối, giành hoàn toàn độc lập, tự do cho dân tộc, tạo tiền đề đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thứ tư, khi đã có độc lập, tự do thì phải quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân, làm cho nhân dân ngày càng hạnh phúc. Giá trị thực sự của độc lập, tự do chính là ở chỗ đó. Làm cách mạng là để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc thì đồng thời cũng phải đem lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân; xây dựng chủ nghĩa xã hội là đưa nhân dân lao động lên làm chủ, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân trên thực tế, là làm cho mỗi người và cả dân tộc đều “sung sướng” và “tự do”.

 

Thứ tư, khi đã có độc lập, tự do thì phải quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân, làm cho nhân dân ngày càng hạnh phúc. Giá trị thực sự của độc lập, tự do chính là ở chỗ đó. Làm cách mạng là để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc thì đồng thời cũng phải đem lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân; xây dựng chủ nghĩa xã hội là đưa nhân dân lao động lên làm chủ, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân trên thực tế, là làm cho mỗi người và cả dân tộc đều “sung sướng” và “tự do”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ ham muốn tột bậc của Người là làm sao cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập, nhân dân Việt Nam được hoàn toàn tự do, “đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Người còn chỉ ra rằng: “Nếu nước độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc, tự do, thì độc lập cũng chẳng có ý nghĩa gì”. Người cũng đã từng nhấn mạnh: “Chúng ta tranh được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét, thì tự do, độc lập cũng không làm gì”. Trong Di chúc, trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn tiếp tục nhắc nhở Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.

Ý nghĩa thực tiễn to lớn của độc lập, tự do đối với một quốc gia (dân tộc) không phải chỉ thể hiện trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, trong chiến tranh chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc, mà còn thể hiện rất sâu sắc trong quá trình tổ chức xây dựng xã hội mới. Khi đã có độc lập, tự do thì điều quan trọng là phải làm cho giá trị của độc lập, tự do trở nên có ý nghĩa thực sự hơn, đó là cơm ăn, áo mặc, việc làm, học hành, quyền làm chủ, quyền con người, cuộc sống thường ngày của mọi người dân.

Bốn nội dung cơ bản trình bày ở trên hợp thành một chỉnh thể thống nhất và hoàn chỉnh của chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do“. Điều đó cho thấy nội dung rộng lớn và toàn diện, ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn, giá trị thời đại sâu sắc và lâu dài của tư tưởng “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” của Chủ tịch Hồ Chí Minh . Trong bối cảnh mới của cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc, của xu thê toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” tiếp tục là động lực tinh thần và là tư tưởng dẫn dắt nhân dân Việt Nam trên con đường phát triển, đi tới phồn vinh và hạnh phúc. Độc lập, tự do không chỉ về chính trị, không chỉ là vấn đề chủ quyền quốc gia dân tộc, mà là độc lập, tự do trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đối với mỗi con người và đối với cả dân tộc.

Những nội dung liên quan đến ý nghĩa của độc lập đối với một quốc gia

  • Ý nghĩa của độc lập đối với một quốc gia

  • Ý nghĩa của độc lập dân tộc

  • Độc lập dân tộc là gì

  • Ý thức độc lập dân tộc là gì

  • Giá trị của độc lập dân tộc

  • Quyền độc lập dân tộc là gì

  • Nội dung của độc lập dân tộc

  • Ý nghĩa của độc lập dân tộc trong giai đoạn hiện nay


Các tìm kiếm liên quan đến ý nghĩa của độc lập dân tộc, ý nghĩa của độc lập đối với một quốc gia, ý nghĩ độc lập đối với 1 quốc gia, khái niệm độc lập dân tộc, độc lập có ý nghĩa như thế nào với một quốc gia, theo em độc lập có ý, nghĩa như thế nào đối với một quốc gia, độc lập dân tộc là gì, tính độc lập là gì, liên hệ bản thân về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

5/5 - (9175 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền