Quan điểm của Hồ Chí Minh về những chuẩn mực đạo đức cách mạng

Chuyên mụcTư tưởng Hồ Chí Minh Đề cương tư tưởng Hồ Chí Minh

Theo Bác những chuẩn mực chung nhất của nền đạo đức CMVN gồm những điểm sau: Trung với nước, hiếu với dân; Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; Yêu thương con người; Tinh thần quốc tế trong sáng, thuỷ chung.

..

Những nội dung liên quan:

..

Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về những chuẩn mực đạo đức cách mạng

Theo Hồ Chí Minh những chuẩn mực chung nhất của nền đạo đức cách mạng Việt Nam gồm những điểm sau: Trung với nước, hiếu với dân; Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; Yêu thương con người; Tinh thần quốc tế trong sáng, thuỷ chung.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người nêu một tấm gương mẫu mực về thực hành đạo đức cách mạng để toàn Đảng, toàn dân noi theo. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, lãnh tụ Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thống kê trong di sản Hồ Chí Minh để lại có tới gần 50 bài và tác phẩm bàn về vấn đề đạo đức. Có thể nói, đạo đức là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng.

Quan điểm của HCM về những chuẩn mực đạo đức cách mạng
5 nội dung chuẩn mực đạo đức của Bác

Hồ Chí Minh quan niệm đạo đức là nền tảng và là sức mạnh của người cách mạng, coi đó là cái gốc của cây, ngọn nguồn của sông nước: Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng thì mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang vì sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Người viết: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân” Người quan niệm đạo đức tạo ra sức mạnh, nhân tố quyết định sự thắng lợi của mọi công việc: “Công việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hay kém”. Quan niệm lấy đức làm gốc của Hồ Chí Minh không có nghĩa là tuyệt đối hoá mặt đức, coi nhẹ mặt tài. Người cho rằng có tài mà không có đức là người vô dụng nhưng có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Cho nên, đức là gốc nhưng đức và tài phải kết hợp với nhau để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng.

Theo Hồ Chí Minh những chuẩn mực chung nhất của nền đạo đức cách mạng Việt Nam gồm những điểm sau:

Trung với nước, hiếu với dân

Trong mối quan hệ đạo đức thì mối quan hệ giữa mỗi người với đất nước, với nhân dân, với dân tộc là mối quan hệ lớn nhất. Trung, hiếu là phẩm chất đạo đức quan trọng nhất, bao trùm nhất.

Trung, hiếu là những khái niệm đã có trong tư tưởng đạo đức truyền thống Việt Nam và phương Đông, xong có nội dung hạn hẹp. Trung với vua, hiếu với cha mẹ, phản ánh bổn phận của dân đối với vua, con đối với cha mẹ. Hồ Chí Minh đã vận dụng và đưa vào nội dung, mới đạo đức cách mạng: Trung với nước hiếu với dân, đồng thời người đã loại bỏ đi những yếu tố hạn chế của đạo đức cũ.

Đảng cộng sản

Trung với nước là trung thành với sự nghiệp giữ nước và dựng nước. Nước là của dân, còn nhân dân là chủ của đất nước. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân, bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Đây là chuẩn mực đạo đức có ý nghĩa quan trọng hàng đầu.

Trung với nước, hiếu với dân là suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Bác vừa kêu gọi hành động vừa định hướng chính trịđạo đức cho mỗi người Việt Nam.

Đối với cán bộ đảng viên phải suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng, đó là điều chủ chốt của đạo đức cách mạng. Phải tuyệt đối trung thàmh với Đảng, với dân, phải tận trung, tận hiếu, thì mới xứng đáng vừa là đầy tớ trung thành, vừa là người lãnh đạo của dân; dân là đối tượng để phục vụ hết lòng. Phải nắm vững dân tình, hiểu rõ dân tâm, cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí để dân hiểu được quyền và trách nhiệm của người chủ đất nước.

Nội dung chủ yếu của trung với nước là:

  • Đặt lợi ích của đảng, của Tổ quốc, của cách mạng lên trên hết
  • Quyết tâm phấn đấu thực hiện mục tiêu của cách mạng.
  • Thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Nội dung của hiếu với dân là:

  • Khẳng định vai trò sức mạnh thực sự của nhân dân.
  • Tin dân, lắng nghe dân, học dân, tổ chức vận động nhân dân cùng thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.
  • Chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
  • Mọi đường lối, chính sách đều phục vụ lợi ích của nhân dân

Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư

Khổng Tử đã từng nêu lên những khái niệm về cần, kiệm, liêm, chính tuy nhiên ông cho rằng cần, kiệm, liêm, chính là những đức tính do “thiên phú”. Tuy nhiên, khi vận dụng những khái niệm này của đạo đức cũ Người lại cho rằng cần, kiệm, lêm, chính không phải do thiên phú mà do sự rèn luyện bền bỉ mà nên, cho nên Người đã khằng đinh: đạo đức cách mạng không phải tự trên trời sa xuống mà do sự rèn luyện bền bỉ mà nên.

Theo Người, cần, kiệm, lêm, chính là tứ đức không thể thiếu được đối với mỗi con người giống như trời có bốn mùa, đất có bốn phương

Cần là lao động cần cù, siêng năng, lao động có kế hoạch, sáng tạo năng suất cao; lao động với tinh thần tự lực cánh sinh, không lười biếng, không ỷ lại, không dựa dẫm. Lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, là nguồn sống, nguồn hạnh phúc của con người.

Kiệm là tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thì giờ, tiết kiệm tiền của của nhân dân, của đất nước, của bản thân mình. Tiết kiệm từ cái nhỏ đến cái to; Không xa sỉ, không hoang phí, không bừa bãi, theo Hồ Chí Minh Cần phải đi liền với Kiệm, cần mà không kiệm cũng giống như gió vào nhà trống, thùng không đáy, và một dân tộc biết cần, biết kiệm là một dân tộc giàu về vật chất, mạnh về tinh thần, một dân tộc văn minh tiến bộ.

Liêm là luôn luôn tôn trọng giữ gìn của công và của dân; không xâm phạm một đồng xu, hạt thóc của nhà nước, của nhân dân. Phải trong sạch, không tham lam địa vị, tiền của, danh tiếng, sung sướng. Không tâng bốc mình. Chỉ có một thứ ham là ham học, ham làm, ham tiến bộ. Hành vi trái với chữ liêm là:… cậy quyền thế mà đục khoét, ăn của dân, hoặc trộm của công làm của riêng. Dìm người giỏi, để giữ địa vị và danh tiếng của mình là trộm vị. Gặp việc phải, mà sợ khó nhọc nguy hiểm, không dám làm là tham uý lạo. Cụ Khổng nói: người mà không liêm, không bằng súc vật. Cụ Mạnh nói: ai cũng tham lợi thì nước sẽ nguy.

Chính là không tà, thẳng thắn, đứng đắn. Đối với mình, với người, với việc.

Đối với mình, không tự cao, tự đại, luôn chịu khó học tập cầu tiến bộ, luôn kiểm điểm mình để phát huy điều hay, sửa đổi điều dở.

Đối với người, không nịnh hót người trên, xem khinh người dưới; luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, không dối trá, lừa lọc.

Đối với việc, để việc công lên trên việc tư, làm việc gì cho đến nơi, đến chốn, không ngại khó, nguy hiểm, cố gắng làm việc tốt cho dân cho nước.

Cần, kiệm, liêm, chính cần thiết đối với tất cả mọi người. Hồ Chí Minh viết:

Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông

Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc

Người có bốn đức: cần, kiệm, liêm, chính

Thiếu một mùa thì không thành trời

Thiếu một phương thì không thành đất

Thiếu một đức thì không thành người.

Cần, kiệm, liêm, chính rất cần thiết đối với người cán bộ, đảng viên. Nếu đảng viên mắc sai lầm thì sẽ ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, nhiệm vụ của cách mạng. Cần, kiệm, liêm, chính còn là thước đo sự giàu có về vật chất, vững mạnh về tinh thần, sự văn minh của dân tộc. “Nó” là cái cần để “làm việc, làm người, làm cán bộ, để phụng sự Đoàn thể, phụng sự giai cấp và nhân dân, phụng sự Tổ quốc và nhân loại”.

Chí công vô tư, là làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước, chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì lợi ích của cách mạng. Thực hành chí công vô tư là quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng. “phải lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ (tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc). Chủ nghĩa cá nhân chỉ biết đến mình, muốn “mọi người vì mình”. Nó là giặc nội xâm, còn nguy hiểm hơn cả giặc ngoại xâm. Hồ Chí Minh viết: “ Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”. Hồ Chí Minh cũng phân biệt lợi ích cá nhân và chủ nghĩa cá nhân. Chí công vô tư là tính tốt có thể gồm 5 điều: nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm. Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là để vững vàng qua mọi thử thách : Giàu sang không quyến rũ, nghèo khó không thể chuyển lay, uy vũ không thể khuất phục.

Yêu thương con người

Kế thừa truyền thống nhân nghĩa của dân tộc, kết hợp truyền thống nhân nghĩa với chủ nghĩa nhân đạo cộng sản, tiếp thu tinh thần nhân văn của nhân loại qua nhiều thế kỷ, qua hoạt động thực tiễn, Hồ Chí Minh đã xác định tình yêu thương con người là phẩm chất đạo đức cao đẹp nhất.

Tình yêu rộng lớn dành cho những người cùng khổ, những người lao động bị áp bức, bóc lột. Hồ Chí Minh chỉ ham muốn cho đất nước được hoàn toàn độc lập, dân được tự do, mọi người ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Chỉ có tình yêu thương con người bao la đến như vậy mới có cách mạng, mới nói đến chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

Nghiêm khắc với mình, độ lượng với người khác. Phải có tình nhân ái với cả những ai có sai lầm, đã nhận rõ và cố gắng sửa chữa, đánh thức những gì tốt đẹp trong mỗi con người. Người căn dặn Đảng phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau, trên nguyên tắc tự phê bình và phê bình chân thành.

Tình yêu thương con người còn là tình yêu bạn bè, đồng chí, có thái độ tôn trọng con người, điều này có ý nghĩa đối với người lãnh đạo.

Tinh thần quốc tế trong sáng, thuỷ chung

Đó là tinh thần quốc tế vô sản, bốn phương vô sản đều là anh em. Đó là tinh thần đoàn kết với các dân tộc bị áp bức, với nhân dân lao động các nước. Đó là tinh thần đoàn kết của nhân dân Việt Nam với tất cả những người tiến bộ trên thế giới vì hoà bình, công lý và tiến bộ xã hội. Sự đoàn kết là nhằm vào mục tiêu lớn của thời đại hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Liên hệ bản thân về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư

Download tài liệu về máy

[PDF] Liên hệ bản thân về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu này ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Các tìm kiếm liên quan đến quan điểm của hồ chí minh về những chuẩn mực đạo đức cách mạng: liên hệ bản thân về chuẩn mực đạo đức, quan điểm của hồ chí minh về vai trò của con người và chiến lược “trồng người”, vận dụng những chuẩn mực đạo đức cách mạng, quan điểm về những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới, liên hệ bản thân về đạo đức cách mạng, nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng, những chuẩn mực đạo đức cơ bản, khái niệm về đạo đức cách mạng, Liên hệ bản thân về chuẩn mực đạo đức cách mạng, Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, Tóm tắt tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, Trình bày nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về những chuẩn mực đạo đức cách mạng, Bài giảng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và vấn đề xây dựng Đảng hiện nay, Những chuẩn mực đạo đức cơ bản theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về những chuẩn mực đạo đức cách mạng, Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cán bộ

Liên hệ bản thân về đạo đức cách mạng?

Đối với mỗi cá nhân thì sẽ có sự nhìn nhận về đạo đức cách mạng có thể không hoàn toàn giống nhau. Sau đây, ở nội dung này mời quý vị tham khảo về thực trạng cũng như định hướng bản thân về việc tu dưỡng đạo đức cách mạng như sau:
Thực trạng về đạo đức cách mạng
– Thực tế, đối với vấn đề đạo đức cách mạng được đề cao theo hướng đẩy mạnh mạnh mẽ đối với cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo,…
Nhìn chung đa phần thì chúng ta đã đáp ứng được những nhiệm vụ đặt ra, có ý thức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, đặt ra lối sống lành mạnh để thực hiện góp phần vào sự phát triển của kinh tế xã hội nhất là trong thời kỳ – hội nhập kinh tế quốc tế.
– Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực đó trong rèn luyện đạo đức cách mạng thì vẫn có những điểm tiêu cực xuất hiện trong cuộc sống hằng ngày. Trong đó, cụ thể là một số cá nhân, tổ chức hay một bộ phận cán bộ, đảng viên bị thoái hóa, biến chất, thiếu tu dưỡng và rèn luyện đạo đức cách mạng. Từ đó, gây ra việc bản thân ích kỷ, bị sa đà vào những cám dỗ về lợi ích vật chất gây ra những sự việc đáng buồn, rạn nứt niềm tin trong lòng nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
Định hướng của bản thân về việc nâng cao, tu dưỡng đạo đức cách mạng
Việc mỗi cá nhân, tổ chức cần có một kế hoạch, định hướng riêng trong việc nâng cao, tu dưỡng đạo đức cách mạng là một việc làm cần thiết ngay lúc này, sau đây là phần viết điển hình mời quý vị tham khảo:
– Dù đối với công dân hay cán bộ, viên chức, công chức ở bất kỳ đơn vị nào cũng cần nêu cao tinh thần ý thức về đạo đức cách mạng, đồng thời chấn chỉnh kịp thời những hành vi biểu hiện nào không đúng đắn.
– Noi theo những tấm gương sáng, không sa đà đua đòi theo những bộ phận suy thoái đạo đức cách mạng, đồng thời tố cáo, phản ánh tới cơ quan có thẩm quyền để kịp thời xử lý triệt để những hành vi tiêu cực đó.
– Kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền về việc thường xuyên tổ chức giáo dục để tuyên truyền về đạo đức cách mạng Chủ tịch Hồ Chí Minh,..
– Cần thường xuyên kiểm tra đồng thời nghiêm khắc xử lý, không bao che những trường hợp sai phạm dù là công dân hay cán bộ để củng cố niềm tin của toàn dân với Nhà nước, pháp luật Việt Nam
– Không chỉ nghiêm khắc xử lý những người có hành vi đạo đức cách mạng công minh mà việc khen thưởng đối với những cá nhân, tổ chức gương mẫu về đạo đức, lối sống cũng rất cần thiết. Từ đó, tạo ra động lực để mỗi chúng ta cố gắng noi theo, phát huy những chuẩn mực đáng học hỏi.
Như vậy, mỗi cá nhân chúng ta cần có định hướng riêng của bản thân về việc nâng cao, tu dưỡng đạo đức cách mạng, góp một chút sức lực nhỏ bé tạo nên một lối sống lành mạnh, đấu tranh đẩy lùi những biểu hiện, hành vi suy thoái về đạo đức cách mạng.

5 nội dung chuẩn mực đạo đức của Bác?

5 nội dung chuẩn mực đạo đức của Bác:
1.
 Trung thành với Tổ quốc; chấp hành nghiêm mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tận tâm, tận lực xây dựng ngành Thông tin và Truyền thông hội nhập, phát triển vững về chính trị tư tưởng, mạnh về kinh tế, cao về công nghệ, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.
2. Có Phương pháp làm việc khoa học; tôn trọng luật pháp, kỷ cương; tận tụy trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
3. Đoàn kết, hợp tác giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp cùng tiến bộ. Tích cực xây dựng cơ quan đơn vị trong sạch vững mạnh.
4. Có tinh thần học tập, cầu tiến bộ; có ý thức rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức; nói đi đôi với làm; gưỡng mẫu thực hiện: cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư.
5. Gần gũi, tôn trọng và có trách nhiệm với nhân dân; chống mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu với tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân.

5/5 - (10147 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền