Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về mối quan hệ giữa vấn đề giai cấp, dân tộc, nhân loại

Chuyên mụcTriết học Đảng cộng sản

Quan điểm của chủ nghĩa Mác – lênin về mối quan hệ giữa vấn đề giai cấp, dân tộc, nhân loại và sự vận dụng của Đảng ta vào Việt Nam trong giai đoạn cách mạng hiện nay?

 

Những nội dung liên quan:

 

1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về mối quan hệ giữa vấn đề giai cấp, dân tộc, nhân loại

– Giai cấp: là những tập đoàn to lớn, những tập đoàn này khác nhau về  địa vị của họ trong một hệ thống sản xuất xã hội nhất định trong lịch sử. (khác về: đối với tư liệu sản xuất; vai trò trong tổ chức lao động; cách hưởng thụ).

– Đấu tranh giai cấp: là cuộc đấu tranh giữa các giai cấp có lợi ích cơ bản đối lập nhau và không thể điều hoà được. Đỉnh cao của đấu tranh giai cấp là cách mạng xã hội. Đấu tranh giai cấp nảy sinh do sự đối lập về lợi ích căn bản và không điều hoà được của các giai cấp có địa vị khác nhau trong hệ thống sản xuất xã hội nhất định. Thông qua đấu tranh giai cấp mà mâu thuẫn lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất được giải quyết. Trên cơ sở đó thúc đẩy xã hội phát triển.

– Dân tộc: là khái niệm chỉ hầu như tất cả các hình thức cộng đồng người trong lịch sử.

Quan hệ giai cấp – dân tộc:

– Vai trò giai cấp đối với dân tộc:

+ Quan hệ giai cấp xét cho cùng quy định sự hình thành dân tộc, xu hướng, bản chất xá hội, tính chất quan hệ giữa các dân tộc.

+ Áp bức giai cấp là cơ sở, nguyên nhân của áp bức dân tộc.

+ Nhân tố giai cấp là nhân tố cơ bản trong phong trào giải phóng dân tộc.

– Vai trò dân tộc đối với giai cấp:

+ Vấn đề dân tộc là vấn đề hàng đầu của cách mạng vô sản.

+ Áp bức dân tộc tác động mạnh mẽ tới áp bức g/c, nuôi dưỡng áp bức giai cấp, làm sâu sắc thên áp bức giai cấp.

+ Đấu tranh dân tộc tác động mạnh mẽ tới đấu tranh giai cấp.

+ Dân tộc là cơ sở của giai cấp, nuôi dưỡng đấu tranh giai cấp, tạo cơ sở sức mạnh giai cấp.

Quan hệ giai cấp – nhân loại:

Nhân loại là khái niệm chỉ toàn thể công đồng người sống trên trái đất, không phân biệt dân tộc, chủng tộc, tôn giáo, giai cấp.

– Các nhà tư tưởng trước Mác họ chư được tính lịch sử của khái niệm nhân loại, mà chỉ thấy mặt tự nhiên, mặt sinh vật của tính thống nhất nhân loại.

– CNM cho rằng con người là sinh vật có bản chất xã hội, do đó nhân loại là cộng đồng của những thực thể xã hội.

– Trong xã hội có giai cấp, vấn đề giai cấp không phải vấn đề riêng của 1 giai cấp, 1 tầng lớp nào đó, mà là vấn đề của toàn nhân loại. Đấu tranh giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc bị áp bức là nội dung cơ bản của quá trình giả phóng con người, đưa nhân loại tiến lên. Do vây, không thể tách rời vấn đề giai cấp với vấn đề nhân loại.

– GCCN – sản phẩm của phương thức sản xuất tbcn, đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến, có tính chất xã hội hoá cao – do vậy gccn có bản chất cách mạng và có tính chất quốc tế. Lợi ích của gccn phù hợp với lợi ích nhân loại.

2. Sự vận dụng của Đảng ta vào Việt Nam trong giai đoạn cách mạng hiện nay

– Nhân tố quan trọng đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vẻ vang đó là Đảng cộng sản Việt Nam đứng đầu là Hồ Chí Minh đã giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa giai cấp, dân tộc và nhân loại trong từng điều kiện lịch sử cụ thể. Nét đặc biệt nhất của việc giải quyết mối quan hệ đó là gắn liền độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. Mối liên hệ này xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, chi phối các mặt khác của cuộc cách mạng.

Đảng cộng sản

– Để tận dụng thời cơ, đẩy lùi thách thức, đưa sự nghiệp cách mạng Việt Nam tiến lên, vấn đế quan hệ giai cấp, dân tộc, nhân loại ở Việt Nam cần đảm bảo những nội dung sau:

+ Giải quyết tốt mối quan hệ giai cấp với đoàn kết dân tộc.

+ Giải quyết mối quan hệ giữa xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường với đoàn kết dân tộc.

+ Giải quyết mối quan hệ giữa giữ vững độc lập tự chủ với mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, phát huy sức mạnh nội lực của dân tộc với tranh thủ sức mạnh của thời đại.


Các tìm kiếm liên quan đến Quan điểm của chủ nghĩa Mác – LêNin về mối quan hệ giữa vấn đề giai cấp, dân tộc, nhân loại, tiểu luận về mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và giai cấp, vận dụng mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp, chỉ ra điểm sáng tạo của hồ chí minh khi nói về mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp., vấn đề dân tộc và giai cấp ở việt nam hiện nay, trình bày tư tưởng hồ chí minh về nội dung mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp., quan hệ giữa giai cấp và dân tộc những biểu hiện đặc thù ở việt nam, mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tthcm, quan điểm của mác lênin về giải phóng dân tộc

5/5 - (6256 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền