Thủ tục thành lập & chấm dứt hoạt động văn phòng giao dịch, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

Chuyên mụcLuật Luật sư Hành nghề luật sư
Hành nghề luật sư (Ảnh: hocluat.vn)

Điều kiện, thủ tục thành lập và chấm dứt hoạt động văn phòng giao dịch, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư (văn phòng luật sư / công ty luật) theo quy định của pháp luật hiện hành.

..

Những nội dung liên quan:

..

Thủ tục thành lập văn phòng giao dịch, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

Văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư

Văn phòng giao dịch của ăn phòng luật sư / công ty luật là nơi tiếp nhận vụ, việc, yêu cầu của khách hàng.

Văn phòng giao dịch của ăn phòng luật sư / công ty luật không được phép thực hiện việc cung cấp dịch vụ pháp lý. Văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư được thành lập trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động.

Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày thành lập văn phòng giao dịch, tổ chức hành nghề luật sư phải thông báo bằng văn bản về địa chỉ của văn phòng giao dịch cho Sở Tư pháp, Đoàn luật sư ở địa phương nơi đăng ký hoạt động.

Sở Tư pháp ghi địa chỉ của văn phòng giao dịch của ăn phòng luật sư / công ty luật vào Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư.

Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư là đơn vị phụ thuộc của văn phòng luật sư / công ty luật, hoạt động theo sự ủy quyền của tổ chức hành nghề luật sư phù hợp với lĩnh vực hành nghề ghi trong Giấy đăng ký hoạt động. tổ chức hành nghề luật sư phải chịu trách nhiệm về hoạt động của chi nhánh do mình thành lập.

Điều kiện thành lập và hoạt động của chi nhánh văn phòng luật sư / công ty luật

Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư được thành lập ở trong hoặc ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động. Chi nhánh được hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động.

Tổ chức hành nghề luật sư cử một luật sư làm Trưởng chi nhánh. Trưởng chi nhánh và thành viên của tổ chức hành nghề luật sư làm việc tại chi nhánh có thể là luật sư của Đoàn luật sư ở địa phương nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động hoặc nơi có trụ sở của chi nhánh.

Thủ tục thành lập chi nhánh văn phòng luật sư / công ty luật

Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có trụ sở của chi nhánh. tổ chức hành nghề luật sư phải có hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh gửi Sở Tư pháp. Hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh gồm có:

– Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh;

– Bản sao Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư thành lập chi nhánh;

– Quyết định thành lập chi nhánh;

– Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư và bản sao Thẻ luật sư của Trưởng chi nhánh; 

– Giấy tờ chứng minh về trụ sở của chi nhánh.

Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người bị từ chối có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, tổ chức hành nghề luật sư phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh cho Sở Tư pháp, Đoàn luật sư ở địa phương nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động và Đoàn luật sư ở địa phương nơi có trụ sở của chi nhánh.

Khi thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh thì trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi, tổ chức hành nghề luật sư phải thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp nơi cấp Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh và Đoàn luật sư ở địa phương nơi có trụ sở của chi nhánh.

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư

Chi nhánh, văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư chấm dứt hoạt động trong các trường hợp:

– Tổ chức hành nghề luật sư đã thành lập chi nhánh, văn phòng giao dịch chấm dứt hoạt động;

– Theo quyết định của tổ chức hành nghề luật sư đã thành lập chi nhánh, văn phòng giao dịch;

– Bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh khi chi nhánh có những vi phạm pháp luật trong quá trình hoạt động. tổ chức hành nghề luật sư phải chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ và giải quyết mọi vấn đề có liên quan đến việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng giao dịch do mình thành lập.

4.9/5 - (10807 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền