Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam

Chuyên mụcLuật Luật sư Luật sư thế giới

Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài là tổ chức hành nghề luật sư được thành lập, đang hành nghề hợp pháp ở nước ngoài hoặc là công ty luật được thành lập ở Việt Nam nhưng có vốn của nước ngoài.

..

Những nội dung liên quan:

..

Điều kiện hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài

Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài đã được thành lập và đang hành nghề luật sư hợp pháp tại nước ngoài được phép hành nghề tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau đây:

– Cam kết và bảo đảm tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

– Cam kết và bảo đảm có ít nhất hai luật sư nước ngoài, kể cả Trưởng chi nhánh, Giám đốc công ty luật nước ngoài có mặt và hành nghề tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong khoảng thời gian liên tục mười hai tháng;

– Trưởng chi nhánh, Giám đốc công ty luật nước ngoài tại Việt Nam phải có ít nhất hai năm liên tục hành nghề luật sư.

Hình thức hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài

Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam dưới các hình thức là chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài (chi nhánh) và công ty luật nước ngoài.

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, được thành lập tại Việt Nam. tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài và chi nhánh của mình chịu trách nhiệm về hoạt động của chi nhánh trước pháp luật Việt Nam. tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài cử một luật sư làm Trưởng chi nhánh. Trưởng chi nhánh quản lý, điều hành hoạt động của chi nhánh tại Việt Nam, đồng thời là người đại diện theo ủy quyền của tổ chức luật sư nước ngoài. Trưởng chi nhánh có thể là luật sư Việt Nam.

Công ty luật nước ngoài gồm:

– Công ty luật TNHH một trăm phần trăm vốn nước ngoài là tổ chức hành nghề luật sư do một hoặc nhiều tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài thành lập tại Việt Nam.

– Công ty luật TNHH dưới hình thức liên doanh là tổ chức hành nghề luật sư liên doanh giữa tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài và tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam.

– Công ty luật hợp danh là tổ chức hành nghề luật sư hợp danh giữa tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài và công ty luật hợp danh Việt Nam.

Giám đốc công ty luật nước ngoài là luật sư nước ngoài hoặc luật sư Việt Nam.

Chi nhánh, công ty luật nước ngoài được tổ chức, hoạt động theo quy định của Luật Luật sư, pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về đầu tư và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Phạm vi hành nghề của tổ chức luật sư nước ngoài

Chi nhánh, công ty luật nước ngoài hành nghề tại Việt Nam được thực hiện tư vấn pháp luật và các dịch vụ pháp lý khác, được cử luật sư Việt Nam trong tổ chức hành nghề của mình tư vấn pháp luật Việt Nam.

Không được cử luật sư nước ngoài và luật sư Việt Nam trong tổ chức hành nghề của mình tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện, người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trước Tòa án Việt Nam;

Không được chứng thực bản sao, bản dịch giấy tờ do CQNN, tổ chức của Việt Nam cấp; Không được thực hiện các thủ tục về nuôi con nuôi, kết hôn, hộ tịch, quốc tịch Việt Nam;

Không được thực hiện dịch vụ công chứng, thừa phát lại và các dịch vụ pháp lý khác mà theo quy định của pháp luật Việt Nam chỉ có tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, tổ chức hành nghề công chứng Việt Nam, tổ chức hành nghề thừa phát lại Việt Nam mới được thực hiện.

Quyền, nghĩa vụ của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

Chi nhánh, công ty luật nước ngoài có các quyền và nghĩa vụ gần như tương tự quyền và nghĩa vụ của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, chỉ có một số điểm khác biệt như: Không có quyền cử luật sư của tổ chức thực hiện hoạt động tranh tụng; không tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia tư vấn, giải quyết các vụ việc của cá nhân, cơ quan, tổ chức khi được yêu cầu; không được thành lập văn phòng giao dịch trong nước.

Thủ tục thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài

Bộ Tư pháp có thẩm quyền cấp phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài. tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài phải có hồ sơ thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài gửi Bộ Tư pháp. Thời hạn cấp phép là sáu mươi ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản. Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài chuẩn bị hồ sơ thành lập chi nhánh trong đó gồm có:

– Đơn đề nghị thành lập chi nhánh;

– Bản sao giấy tờ chứng minh việc thành lập hợp pháp của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp;

– Bản giới thiệu về hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài; – Danh sách luật sư nước ngoài dự kiến làm việc tại chi nhánh;

– Quyết định cử luật sư làm Trưởng chi nhánh.

Hồ sơ thành lập công ty luật nước ngoài gồm có:

– Đơn đề nghị thành lập công ty luật nước ngoài;

– Bản sao giấy tờ chứng minh việc thành lập hợp pháp của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp; bản sao Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam đối với hình thức liên doanh;

– Bản giới thiệu về hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài; bản giới thiệu về hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam đối với hình thức liên doanh;

– Danh sách luật sư nước ngoài dự kiến làm việc tại công ty; danh sách luật sư Việt Nam dự kiến làm việc tại công ty kèm theo bản sao Thẻ luật sư;

– Dự thảo Điều lệ công ty luật nước ngoài; hợp đồng liên doanh đối với hình thức liên doanh. Sau khi được cấp Giấy phép thành lập, chi nhánh và công ty luật nước ngoài phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi đặt trụ sở trong thời hạn sáu mươi ngày. Hồ sơ đăng ký hoạt động gồm có: Bản sao Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài; giấy tờ chứng minh về trụ sở. Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp phải cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài.

Thay đổi nội dung Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

Chi nhánh, công ty luật nước ngoài muốn thay đổi nội dung Giấy phép thành lập phải làm đơn và được sự chấp thuận của Bộ Tư pháp. Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp nơi chi nhánh, công ty luật nước ngoài đặt trụ sở. Chi nhánh, công ty luật nước ngoài thay đổi Giấy phép thành lập, sau khi được Bộ Tư pháp chấp thuận phải đăng ký việc thay đổi với Sở Tư pháp ở địa phương nơi đặt trụ sở.

Chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

Bảo đảm quyền bình đẳng trong kinh doanh, Luật Luật sư cho phép công ty luật nước ngoài được phép thành lập chi nhánh ở trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đăng ký hoạt động. Cần phân biệt Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài và chi nhánh của công ty luật nước ngoài. Vì mặc dù cùng tên gọi là chi nhánh nhưng quyền, nghĩa vụ, thủ tục thành lập khác nhau. Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài có vị trí pháp lý như công ty luật nước ngoài.

Quy định về chi nhánh của công ty luật nước ngoài giống như quy định về chi nhánh của công ty luật Việt Nam như địa vị pháp lý, thủ tục thành lập… tuy nhiên, thẩm quyền cấp phép thành lập chi nhánh do Bộ Tư pháp quyết định.

Hợp nhất, sáp nhập công ty luật nước ngoài

Các công ty luật nước ngoài cùng hình thức có thể hợp nhất thành công ty luật nước ngoài mới hoặc sáp nhập vào công ty luật nước ngoài khác. Ví dụ, nhiều công ty luật TNHH 100% vốn nước ngoài có thể thỏa thuận hợp nhất thành một công ty luật TNHH 100% vốn nước ngoài mới. Hoặc nhiều công ty luật TNHH dưới hình thức liên doanh có thể sáp nhập vào một công ty luật TNHH dưới hình thức liên doanh khác.

Việc hợp nhất, sáp nhập chỉ được thực hiện giữa các công ty luật nước ngoài với nhau. Công ty luật nước ngoài không thể hợp nhất, sáp nhập với công ty luật Việt Nam.

Thủ tục và các vấn đề khác liên quan đến việc hợp nhất, sáp nhập được quy định giống như việc hợp nhất, sáp nhập công ty luật Việt Nam trừ thẩm quyền chấp thuận hợp nhất, sáp nhập thuộc Bộ Tư pháp.

Chuyển đổi chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài thành công ty luật TNHH 100% vốn nước ngoài Việt Nam, công ty luật nước ngoài thành công ty luật Việt Nam

Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam có thể chuyển đổi thành công ty luật TNHH 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. Việc chuyển đổi này là chuyển đổi hình thức hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam.

Công ty luật nước ngoài có thể chuyển đổi thành công ty luật Việt Nam trên cơ sở kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ của công ty luật nước ngoài. Công ty luật nước ngoài có thể lựa chọn bất cứ loại hình công ty luật Việt Nam để chuyển đổi. Ví dụ, công ty luật TNHH 100% vốn nước ngoài có thể chuyển đổi thành công ty luật TNHH hai thành viên trở lên hoặc công ty luật hợp danh…

Việc chuyển đổi công ty luật nước ngoài thành công ty luật Việt Nam thực chất là việc tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài chuyển toàn bộ quyền sở hữu công ty cho luật sư Việt Nam.

5/5 - (13818 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền