Điều kiện, thủ tục thành lập tổ chức hành nghề luật sư

Chuyên mụcLuật Luật sư Tổ chức hành nghề luật sư

Tìm hiểu về điều kiện, thủ tục thành lập tổ chức hành nghề luật sư theo quy định của pháp luật hiện hành.

..

Những nội dung liên quan:

..

Điều kiện thành lập tổ chức hành nghề luật sư

Điều kiện thành lập tổ chức hành nghề luật sư (hay còn gọi là điều kiện thành lập văn phòng luật sư/điều kiện thành lập công ty luật) gồm:

Thứ nhất, luật sư thành lập hoặc tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư phải có ít nhất hai năm hành nghề liên tục làm việc theo hợp đồng lao động cho văn phòng luật sư, công ty luật hoặc hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức như trong các ngân hàng, tổng công ty… Thời gian hai năm được tính từ ngày cấp thẻ hành nghề luật sư.

Thứ hai, tổ chức hành nghề luật sư phải có trụ sở làm việc. Đây là quy định bắt buộc nhằm bảo đảm việc quản lý nhà nước, quản lý của Đoàn luật sư đối với các tổ chức hành nghề cũng như bảo đảm tính chuyên nghiệp, điều kiện cần thiết cho tổ chức hành nghề luật sư hoạt động. tổ chức hành nghề luật sư phải chứng minh được việc mình có trụ sở làm việc khi nộp hồ sơ thành lập tổ chức hành nghề luật sư. Trụ sở làm việc của tổ chức hành nghề luật sư có thể thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân thành viên hoặc có thể đi thuê.

Nghề luật sư
Thủ tục thành lập công ty luật/văn phòng luật sư

Thủ tục thành lập tổ chức hành nghề luật sư

Tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có Đoàn luật sư mà Trưởng văn phòng luật sư hoặc Giám đốc công ty luật là thành viên. Công ty luật do luật sư ở các Đoàn luật sư khác nhau cùng tham gia thành lập thì đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có trụ sở của công ty. tổ chức hành nghề luật sư được hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động.

Tổ chức hành nghề luật sư phải có hồ sơ đăng ký hoạt động gửi Sở Tư pháp. Hồ sơ đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư gồm có:

– Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư gồm những nội dung chính như: tên văn phòng luật sư, công ty luật; địa chỉ trụ sở; họ, tên, địa chỉ thường trú của luật sư thành lập, tham gia thành lập; họ, tên, số và ngày cấp Thẻ luật sư của người đại diện theo pháp luật; lĩnh vực hành nghề.

– Dự thảo Điều lệ của công ty luật có các nội dung sau: Tên, địa chỉ trụ sở; loại hình công ty luật; lĩnh vực hành nghề; họ, tên, địa chỉ thường trú của luật sư thành lập, tham gia thành lập; quyền và nghĩa vụ của luật sư chủ sở hữu hoặc các luật sư thành viên; điều kiện và thủ tục tham gia hoặc rút tên khỏi danh sách luật sư thành viên (đối với công ty luật TNHH hai thành viên trở lên và công ty luật hợp danh); cơ cấu tổ chức, quản lý, điều hành; thể thức thông qua quyết định, nghị quyết; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ; nguyên tắc phân chia lợi nhuận và trách nhiệm của các luật sư thành viên đối với nghĩa vụ của công ty (đối với công ty luật TNHH hai thành viên trở lên và công ty luật hợp danh); các trường hợp tạm ngừng, chấm dứt hoạt động và thủ tục thanh lý tài sản; thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty luật. Điều lệ công ty luật phải có chữ ký của luật sư chủ sở hữu hoặc của tất cả luật sư thành viên.

– Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư, bản sao Thẻ luật sư của luật sư thành lập văn phòng luật sư, thành lập hoặc tham gia thành lập công ty luật.

– Giấy tờ chứng minh về trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư.

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, trong thời hạn mười ngày làm việc, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư. Trong trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do, người bị từ chối cấp Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Sau khi được cấp Giấy đăng ký hoạt động, trong thời hạn bảy ngày làm việc, Trưởng văn phòng luật sư hoặc Giám đốc công ty luật phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao Giấy đăng ký hoạt động cho Đoàn luật sư mà mình là thành viên. Sở Tư pháp phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê, CQNN khác có thẩm quyền, Ủy ban nhân dân quận, huyện…; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và Đoàn luật sư nơi tổ chức hành nghề luật sư đặt trụ sở.

Tổ chức hành nghề luật sư phải công bố nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức trên báo hàng ngày của Trung ương hoặc địa phương trong ba số liên tiếp trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động.

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư: Khi có sự thay đổi tên, địa chỉ trụ sở, chi nhánh, văn phòng giao dịch, lĩnh vực hành nghề, danh sách luật sư thành viên, người đại diện theo pháp luật của tổ chức hành nghề luật sư, các nội dung khác trong hồ sơ đăng ký hoạt động thì tổ chức hành nghề luật sư phải đăng ký với Sở Tư pháp nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động. Thời hạn để đăng ký là mười ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi, trường hợp có thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động, tổ chức hành nghề luật sư được cấp lại Giấy đăng ký hoạt động.

Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày thay đổi hoặc kể từ ngày nhận được Giấy đăng ký hoạt động cấp lại, tổ chức hành nghề luật sư phải thông báo bằng văn bản cho Đoàn luật sư về việc thay đổi.

Trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, tổ chức hành nghề luật sư được cấp lại Giấy đăng ký hoạt động.

4.9/5 - (21021 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền