Tổng hợp văn bản hướng dẫn Luật hôn nhân gia đình 2014

Chuyên mụcLuật hôn nhân và gia đình, Thảo luận pháp luật Luật Hôn nhân và gia đình

Để phục vụ cho các bạn, đặc biệt là các bạn sinh viên trong việc học tập, nghiên cứu, sau đây, mình tổng hợp toàn bộ văn bản hướng dẫn luật Hôn nhân và gia đình 2014 còn hiệu lực:

..

Những nội dung liên quan:

..

LUẬT:

Luật hôn nhân và gia đình số: 52/2014/QH13 ngày 19 tháng 06 năm 2014

Luật hôn nhân và gia đình có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. Đây là luật điều chỉnh trực tiếp về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực hôn nhân – gia đình hiện nay và thay thế cho Luật hôn nhân và gia đình 2004.

Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình.

Luật Hộ tịch số: 60/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014

Luật Hộ tịch có hiệu lực từ ngày 01/01/2016. Đây là luật quy định về hộ tịch; quyền, nghĩa vụ, nguyên tắc, thẩm quyền, thủ tục đăng ký hộ tịch; Cơ sở dữ liệu hộ tịch và quản lý nhà nước về hộ tịch.

Luật nuôi con nuôi số: 52/2010/QH12 ngày 17 tháng 06 năm 2010

Luật nuôi con nuôi có hiệu lực từ ngày 01/01/2011. Đây là luật quy định nguyên tắc, điều kiện nuôi con nuôi; thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết việc nuôi con nuôi; quyền, nghĩa vụ của cha mẹ nuôi, con nuôi và cha mẹ đẻ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc nuôi con nuôi

Luật Phòng chống bạo lực gia đình số: 02/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007

Luật Phòng chống bạo lực gia đình có hiệu lực từ ngày 01/07/2008. Đây là luật quy định về phòng ngừa bạo lực gia đình, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống bạo lực gia đình và xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

NGHỊ ĐỊNH:

Nghị đinh 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/02/2015. Đây là nghị định quy định chi tiết về áp dụng tập quán về hôn nhân và gia đình, chế độ tài sản của vợ chồng, giải quyết các việc về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và một số biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình.

Văn bản hợp nhất Số: 02/VBHN-BYT quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Đây là văn bản hợp nhất Nghị định số 10/2015/ND0-CP và Nghị định số 98/2016/NĐ-CP và Nghị định 155/2018/NĐ-CP của chính phủ

Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn Luật hộ tịch

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2016

Nghị định 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/09/2020

Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/09/2020

Văn bản hợp nhất Số: 951/VBHN-BTP ngày 21 tháng 3 năm 2019 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật nuôi con nuôi

Đây là văn bản hợp nhất từ 3 Nghị định hướng dẫn Luật Nuôi con nuôi

Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2009 hướng dẫn Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 21/03/2009

Nghị định 167/2013/NĐ-CP  ngày 12 tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 28/12/2013

THÔNG TƯ:

Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 5 năm 2020 hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 16/07/2020. Thông tư này quy định chi tiết một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch (sau đây gọi là Nghị định số 123/2015/NĐ-CP) về việc ủy quyền đăng ký hộ tịch; việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả đăng ký hộ tịch; trình tự, thủ tục đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử, nhận cha, mẹ, con và một số việc hộ tịch khác; việc đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử lưu động; ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý Sổ hộ tịch, giấy tờ hộ tịch

Thông tư số 57/2015/TT-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2015 quy định chi tiết một số điều của nghị định 10/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2015 của chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2016. Thông tư này quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, mang thai và sinh con; cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm; quy trình khám, chẩn đoán vô sinh; quy trình kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm; lưu giữ, chia sẻ thông tin.

5/5 - (1 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền