Tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế – xã hội tại BLHS 2015

Chuyên mụcLuật hình sự Phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội

Tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế – xã hội được quy định tại Điều 115 Bộ luật hình sự (BLHS) năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Tương ứng với Điều 86. Tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế – xã hội BLHS 1999.

 

Các nội dung liên quan:

 

Điều 115. Tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế – xã hội

1. Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế – xã hội, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

 

Bình luận Tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế – xã hội theo quy định của Bộ luật hình sự 2015:

1. Phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế – xã hội là gì?

Phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế – xã hội được hiểu là hành vi làm cho các chính sách kinh tế xã hội của Nhà nhà nước bị cản trở hoặc không thực hiện được với mục đích chống chính quyền nhân dân.

2. Các yếu tố cấu thành tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế – xã hội

2.1. Mặt khách quan

Mặt khách quan của tội phạm này có các dấu hiệu sau:

a) Có hành vi làm cho các chính sách kinh tế xã hội không thể thực hiện được (hay vô hiệu hóa các chính sách đó). Thể hiện thông qua các hành vi như chống lại, không thực hiện, làm chủ trương các chính sách bị sai lệch khi thực hiện,…

Các chính sách kinh tế – xã hội thường được thể hiện bằng việc các cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để điều cỉnh từng lĩnh vực cụ thể (như chính sách thuế; chính sách ưu đãi đầu tư; chính sách xã hội hóa về y tế, giáo dục, thể dục, thể thao; chính sách xóa đói giảm nghèo,…)

b) Có hành vi cản trở việc thực hiện các chính sách kinh tế – xã hội. Được hiểu là trường hợp gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện các chính  sách kinh tế – xã hội hoặc thực hiện dây dưa, thực hiện không đầy đủ,… làm cho việc thực hiện bị khó khăn kéo dài không thực hiện được.

Lưu ý: Người chuẩn bị phạm tội này vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này.

2.2. Khách thể

Hành vi nêu trên xâm phạm đến chế độ kinh tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, làm giảm hiểu quả của hoạt động quản lý của Nhà nước về kinh tế – xã hội

2.3. Khách quan

Người phạm tội thực hiện tội phạm này với lỗi cố ý. Mục đích chông chinh quyền nhân dân (làm suy yếu chính quyền nhân dân) là dấu hiệu cấu thành cơ bản của tội này.

2.4. Chủ thể

Chủ thể của tội phạm này là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự.

3. Về hình phạt

Mức hình phạt của tội phạm này được chia làm 03 khung, cụ thể như sau

a) Khung một (khoản 1).

Có mức phạt tù từ 07 đến 15 năm.

a) Khung hai (khoản 2).

Có mức phạt tù từ 03 đến 07 năm.

a) Khung ba (khoản 3).

Có mức phạt tù từ 01 đến 05 năm (áp dụng đối với người chuẩn bị phạm tội).

4. Hình phạt bổ sung

Ngoài việc bị áp dụng một trong các hình phạt chính nêu trên, tùy từng trường hợp cụ thể người phạm tội còn có thể bị tước một số quyền công dân, phạt quản chế, cấm cứ trú 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

đánh giá bài viết

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền