So sánh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và hai thành viên

Chuyên mụcLuật doanh nghiệp, Luật thương mại Công ty TNHH 1 thành viên

So sánh công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên và công ty TNHH hai thành viên dựa trên các tiêu chí: số lượng thành viên, cơ cấu tổ chức, vốn điều lệ, trách nhiệm của thành viên trong công ty.

 

Các nội dung liên quan:

 

Sự giống nhau giữa công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên và công ty TNHH hai thành viên

  • Đều có tư cách pháp nhân
  • Đều chịu trách nhiệm hữu hạn đối với các khoản nợ của Công ty trong phạm vi vốn góp của mình (Khoản 1 Điều 38 và khoản 1 Điều 63)
  • Không được phép phát hành cổ phiếu
  • Được phép phát hành trái phiếu doanh nghiệp
  • Thành viên có thể là tổ chức hoặc cá nhân, góp vốn vào Công ty và là chủ sở hữu của Công ty.
  • Quy chế pháp lí thành viên: Có thể chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn góp của mình cho người khác theo quy định tại điều 44 (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên) và điều 66 (đối với công ty TNHH một thành viên)
  • Vốn và chế độ tài chính:Thủ tục thành lập, giải thể và phá sản như nhau

Phân biệt công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên và công ty TNHH hai thành viên

Tiêu chí Công ty TNHH một thành viên Công ty TNHH hai thành viên
Số lượng thành viên Chỉ có 1 thành viên duy nhất, có thể là cá nhân cũng có thể là một tổ chức Số lượng thành viên tối thiểu là 2, tối đa là 50, thành viên có thể vừa là tổ chức, vừa là cá nhân
Cơ cấu tổ chức – Công ty TNHH một thành viên là cá nhân thì có Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Chủ sở hữu công ty đồng thời là chủ tịch công ty. Chủ sở hữu công ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác trường hợp rút một phần hoặc toàn bộ vốn đã góp ra khỏi công ty dưới hình thức khác thì phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty.
Chủ  sở hữu công ty phải xác định và tách biệt tài sản của chủ sở hữu công ty và tài sản của công ty. Chủ sở hữu công ty là cá nhân phải tách biệt các chi tiêu của cá nhân và gia đình mình với các chi tiêu trên cương vị là Chủ tịch công ty và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. không được rút lợi nhuận khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn
– Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ mười một thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát; trường hợp có ít hơn mười một thành viên, có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị công ty
Hội đồng thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội  đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty
Vốn điều lệ công ty Theo quy định của pháp luật hiện hành, chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên không được giảm vốn điều lệ công ty. Trong trường hợp muốn tăng vốn điều lệ, bạn phải huy động góp vốn từ các tổ chức, cá nhân khác. Về vốn điều lệ, công ty TNHH 2 thành viên có quyền điều chỉnh bằng cách tăng mức góp vốn của các thành viên trong công ty, đồng thời tiếp nhận vốn của thành viên mới. Trách nhiệm của các thành viên trong công ty TNHH 2 thành viên được áp dụng tương tự như với công ty TNHH 1 thành viên.
Trách nhiệm thành viên công ty Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp

Các tìm kiếm liên quan đến So sánh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và hai thành viên, so sánh công ty tnhh 2 thành viên với công ty cổ phần, so sánh công ty tnhh 1 thành viên và doanh nghiệp tư nhân, nên thành lập công ty tnhh 1 thành viên hay 2 thành viên, so sánh công ty tnhh 2 thành viên trở lên và công ty hợp danh, so sánh công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên với côngty cổ phần, so sánh công ty tnhh 1 thành viên 2 thành viên và công ty cổ phần, so sánh doanh nghiệp nhà nước và công ty tnhh 1 thành viên, công ty tnhh mtv và 2 thành viên

5/5 - (1 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền