Câu hỏi bán trắc nghiệm Luật kinh doanh (có đáp án)

Chuyên mụcĐề cương ôn tập, Luật doanh nghiệp Kinh doanh

Tổng hợp 82 câu hỏi bán trắc nghiệm môn Luật kinh doanh có đáp án thường gặp trong các đề thi để bạn tham khảo, ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới đạt kết quả như mong muốn.

 

Các nội dung liên quan:

 

Câu 1: Pháp nhân đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của xã hội nên pháp luật Việt Nam đã quy định một cách vụ thể trong:

a) Bộ luật dân sự

b) Bộ luật hình sự

c) Bộ luật thương mại

d) Bộ luật hình sự

Câu 2: Vốn điều lệ là:

a) Vốn góp của các thành viên và được ghi vào bản điều lệ của công ty.

b) Vốn góp theo quy định của pháp luật

c) Vốn hoạt động chính của Doanh nghiệp

d) Vốn cố định của Doanh nghiệp

Câu 3: Vốn pháp định là:

a) Mức vốn tối thiểu cần phải có để thành lập doanh nghiệp

b) Vốn góp của nhà nước vào doanh nghiệp

c) Vốn do các thành viên góp theo quy định của pháp luật

d) Cả 3 đều đúng

Câu 4: Trong doanh nghiệp tư nhân có thuê giám đốc để điều hành hoạt động của doanh nghiệp thì người đại diện theo pháp luật cũ là:

a) Chủ doanh nghiệp

b) Chủ tịch hội đồng quản trị

c) Giám đốc được thuê

d) Theo điều lệ của Doanh nghiệp

Câu 5: Cơ quan có quyền lực cao nhất của Công ty Cổ phần là:

a) Đại hội đồng cổ đông

b) Hội đồng quản trị

c) Ban giám đốc

d) Ban kiểm soát

Câu 6: Cuộc họp thứ nhất của hội đồng thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trở lên chỉ có giá trị khi có sự hiện diệnc ủa đố thành viên đại diện cho;

a) 51% vốn điều lệ

b) 65% vốn điều lệ

c) 75% vốn điều lệ

d) 50% vốn điều lệ

Câu 7: Theo luật chứng khoán Việt nam mệnh giá của một tờ cổ phiếu bằng:

a) Một cổ phần

b) Ba cổ phần

c) Sáu cổ phần

d) Tám cổ phần

Câu 8: Số lượng thành viên tối đa trong công ty trách nhiệm hữu hạn từ 2 thành viên trở lên là:

a) 40 thành viên

b) 45 thành viên

c) 50 thành viên

d) 55 thành viên

Câu 9: Cổ phần được thể hiện dưới hình thức một chứng thư được gọi là:

a) Tờ trái phiếu

b) Cổ tức

c) Cổ phiếu có ghi danh

d) Cổ phiếu không ghi danh

Câu 10: Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần là:

a) Tổng giám đốc

b) Chủ tịch hội đồng quản trị

c) Giám đốc nếu bản điều lệ công ty không quy định…

d) Do điều lệ công ty quy định

Câu 11: Trong công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên, chủ sở hữu có thể là:

a) Tổ chức

b) Cá nhân

c) Cá nhân hoặc tổ chức

d) Cơ quan nhà nước

Câu 12: Công ty trách nhiệm hữu hạn có quyền phát hành:

a) Cổ phiếu

b) Trái phiếu

c) Thương phiếu

d) Công trái

Câu 13: Cổ phần được chia thành:

a) 2 loại: cổ phần phổ thong và cổ phần ưu đãi

b) 3 loại: cổ phần phổ thông , cổ phần ưu đãi và cổ cổ phần chuyển đổi

c) 4 loại: cổ phần phổ thông , cổ phần ưu đãi và cổ cổ phần chuyển đổi và cổ phần khác

d) Cổ phần có ghi danh và cổ phần không ghi danh

Câu 14: Một hoặc một số cổ đông nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần phổ thông liên tục trong thời gian 6 tháng có quyền ứng cử hoặc đề cử thành viên tham gia vào:

a) Hội đồng quản trị

b) Ban kiểm soát

c) Ban giám đốc

d) Đại hội cổ đông

Câu 15: Đầu tư dưới hình thức hợp đồng BCC, BOT, BTO, BT là hình thức đầu tư:

a) Trực tiếp

b) Gián tiếp

c) Vừa trực tiếp, vừa gián tiếp

d) Có vốn từ nước ngoài

Câu 16: Tòa kinh tế được thành lập tại:

a) Tòa án nhân dân cấp quận, huyện

b) Tòa án nhân cấp tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương

c) Những thành phố lớn

d) Cả 2 đều sai

Câu 17: Nghị quyết đại hội đồng cổ đông có thể bị yêu cầu tòa án xem xét hủy bỏ trong thời hạn:

a) 60 ngày kể từ ngày thong qua

b) 90 ngày kể từ ngày thông qua

c) 30 ngày kể từ ngày thong qua

d) Cả 3 câu đều sai

Câu 18: Thủ tục áp dụng các biện pháp khẩn cầu tạm thời được áp dụng vào giai đoạn nào của tiến trình xét xử:

a) Sơ thẩm

b) Phúc thẩm

c) Bất cứ giai đoạn nào

d) Cả 3 đều sai

Câu 19: Tranh chấp sẽ được giải quyết bằng trọng tài nếu:

a) Không được tòa án thụ lý

b) Nếu khi tranh chấp xảy ra có 1 bên bị mất tư cách pháp nhân

c) Nếu trong hộp đồng các bên có thỏa thuận trọng tài

d) Không câu nào đúng

Câu 20: Tòa kinh tế trong tòa án nhân dân tối cao chuyên:

a) Xét xử phúc thẩm những bản án của tòa kinh tế cấp tỉnh bị kháng cáo hoặc kháng nghị

b) Xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm những bản án kinh tế của tòa kinh tế cấp tỉnh đã có hiệu lực pháp luật và bị kháng nghị

c) Cả 2 câu trên đều đúng

d) Cả 2 câu trên đều sai

Câu 21: Hội đồng xét xử trong phiên tòa phúc thẩm gồm:

a) Hai thẩm phán và 3 Hội thẩm nhân dân

b) Ba thẩm phán và 2 Hội thẩm nhân dân

c) Chỉ gồm ba thẩm phán

d) Chỉ gồm 3 hội thẩm nhân dân để đảm bảo tính khách quan

P/s: Hội đồng xét xử trong phiên tòa phúc thẩm gồm 3 thẩm phán và trong trường hợp cần thiết có thể them 2 Hội thẩm (Điều 224, Chương XXIV: Thủ Tục Xét Xử Phúc Thẩm). Theo luật là vậy nhưng câu này mình hok biết chọn sao nữa. Thôi thì tùy các bạn nhé.

Câu 22: Thời hạn kháng nghị để xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm kể từ ngày ban án. Quy định có hiệu lực là:

a) 1 năm

b) 2 năm

c) 3 năm

d) 4 năm

Câu 23: Cơ quan xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm tòa án nhân dân cấp tỉnh là:

a) Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân cấp tỉnh

b) Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân cấp trung ương

c) Ủy ban thẩm phán tòa án nhân dân cấp tính

d) Cả 3 câu trên đều sai

Câu 24: Thời hạn kháng cáo để được xét xử phúc thẩm kể từ ngày tuyên án hoặc kể từ ngày bản án dược giao cho đương sự là:

a) 30 ngày

b) 7 ngày

c) 10 ngày

d) 15 ngày

Câu 25: Chuyển lỗ là một trong những chính sách ưu đãi đầu tư theo Luật đầu tư năm 2014. Thời gian chuyển lỗ không được vượt quá:

a) 3 năm

b) 4 năm

c) 5 năm

d) 6 năm

Câu 26: Theo luật đầu tư 2014, một trong những chính sách ưu đãi đầu tư là khấu hao tài sản cố định, mức khấu hao tối đa là:

a) 2 lần mức khấu hao theo chế độ tài sản cố định

b) 3 lần mức khấu hao theo chế độ tài sản cố định

c) 4 lần mức khấu hao theo chế độ tài sản cố định

d) 5 lần mức khấu hao theo chế độ tài sản cố định

Câu 27: Theo luật đầu tư năm 2014, thì thời hạn sử dụng đất thông thường của dự án không quá:

a) 80 năm

b) 60 năm

c) 70 năm

d) 50 năm

Câu 28: Trong công ty cổ phần, vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau và được gọi là:

a) Cổ đông

b) Cổ tức

c) Cổ phiếu d) Cổ phần

Câu 29: Khi góp vốn vào công ty bằng tài sản thì:

a) Tài sản phải được định giá bằng tiền

b) Tài sản phải được chuyển quyền sở hữu sang cho công ty

c) Chỉ cần định giá và không phải chuyển quyền sở hữu

d) Phải định giá và chuyển quyền sở hữu sang cho công ty

Câu 30: Hội đồng quản trị trong Công ty cổ phần có quyền quyết định vể việc phát hành:

a) Cổ phiếu

b) Trái phiếu

c) Hối phiếu

d) Lệnh phiếu

Câu 31: Giám đốc thẩm: (là một thủ tục đặc biệt).

a) Là một cấp xét xử

b) Là một thủ tục tố tụng

c) Là một cấp xét xử đặc biệt

d) Cả ba câu trên đều sai

Câu 32: Thời hạn kháng nghị để xét xử tái thẩm kể từ ngày người có thẩm quyền kháng nghị biết được căn cứ để kháng nghị là:

a) 1 năm

b) 2 năm

c) 3 năm

d) 4 năm

Câu 33: Người có quyền kháng nghị giám đốc thẩm và tái thẩm là:

a) Người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến vụ án

b) Nguyên đơn hoặc bị đơn

c) Chánh án Tòa án nhân dân hoặc Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân

d) Các câu trên đều đúng

Câu 34: Hội đồng xét xử sơ thẩm một vụ án kinh tế gồm:

a) Hai thẩm phán và 1 hội thẩm nhân dân b) Ba thẩm phán

c) Một thẩm phán và hai hội thẩm nhân dân

d) Một thẩm phán và 1 thư ký tòa án

Câu 35: Vốn điều lệ của công ty:

a) Phải lớn hơn vốn pháp định

b) Phải bằng vốn pháp định

c) Phải nhỏ hơn vốn pháp định

d) Câu C là câu trả lời sai

Câu 36: Cổ phần ưu đãi về biểu quyết không được cấp cho:

a) Cổ đông là đại diện cho phần vốn góp của nhà nước

b) Cổ đông sáng lập

c) Bất cứ cổ đông nào của công ty nếu cổ phần của họ từ 1% trở lên

d) Câu c là câu trả lời sai

Câu 37: Cổ phần ưu đãi của cổ đông sáng lập chỉ có giá trị trong thời hạn:

a) Hai năm

b) Ba năm

c) Bốn năm

d) Không quy định thời gian

Câu 38: Các cổ đông sáng lập phải góp đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời gian:

a) 60 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

b) 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

c) Một năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

d) Phải góp ngay

Câu 39: Muốn thành lập hợp tác xã thì phải đăng ký kinh doanh tại:

a) Sở kế hoạch đầu tư, phòng kinh doanh quận, huyện

b) ủy ban nhân dân phường

c) ủy ban nhân dân xa

d) Tất cả đều đúng

Câu 40: Hợp tác xác bị buộc phải giải thể trong trường hợp sau:

a) Trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày được cấp giầy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà HTX không tiến hành hoạt động

b) Trong thời hạn 18 tháng mà không triệu tập được đại hội xã viên thường kỳ mà không có lý do chính đáng

c) Cả 2 đều đúng

d) Cả 2 đều sai

Câu 41: Người nước ngoài có thể đầu tư vào Việt nam dưới hình thức:

a) Hợp đồng hợp tác kinh doanh

b) Công ty liên doanh

c) Hộp tác xã

d) Cả ba câu đều đúng

Câu 42: Dự án có vốn đầu tư trong nước với quy mô vốn đầu tư là 200 tỷ đồng và không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện phải làm thủ tục:

a) Đăng ký đầu tư

b) Thẩm tra dự án đầu tư

c) Không phải làm thủ tục nào cả

d) Có thể chọn thủ tục nào cũng được

Câu 43: Một trong những điều kiện quan trọng để một dự án có vốn đầu tư nước ngoài được cấp giấy phép đầu tư dưới hình thức đăng ký là:

a) Giá trị của dự án dươi 300 tỷ đồng

b) Không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

c) Cả hai câu trên đều đúng

d) Cả hai câu trên đều sai

Câu 44: Dự án có vốn đầu tư trong nước với quy mô vốn đầu tư là 10 tỷ đồng. thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì phải làm thủ tục:

a) Đăng ký dự án đầu tư

b) Thẩm tra dự án đầu tư

c) Không làm thủ tục nào

d) Tùy nhà đầu tư có thể chọn thủ tục nào phù hợp vào điều kiện sẵn có của mình. P/s: Đối với Dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, nhà đầu tư phải giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện. Theo luật như vậy đó, còn giờ thì hok biết chọn cái gì luôn.

Câu 45: Trong công ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên, khi muốn chuyển nhượng phần vốn góp:

a) Phải rao bán trên báo địa phương trong 3 số liên tiếp

b) Phải được Hội đồng thành viên đồng ý

c) Cả 2 câu trên đều đúng

d) Cả 2 câu trên đều sai

Câu 46: Công ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên phảo có Ban kiểm soát khi:

a) Có từ 10 thành viên trở lên

b) Có từ 11 thành viên trở lên và có một thành viên là tổ chức sở hữu từ 10% vốn điều lệ của công ty

c) Có từ 12 thành viên trở lên

d) Các câu trên đều sai

Câu 47: Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH một thành viên mà chủ sỡ hữu là tổ chức gồm:

a) Hội đồng thành viên, Giám đốc, Ban kiểm soát gồm 5 người

b) Chủ tịch công ty, Giám đốc, Ban kiểm soát gồm 5 người

c) Cả 2 câu trên đều sai

d) Cả 2 câu trên đều đúng

Câu 48: Trong công ty TNHH một thành viên là cá nhân, chủ sở hữu là:

a) Chủ tịch công ty

b) Chủ tịch hội đồng thành viên

c) Trưởng Ban kiểm soát

d) Các câu trên đều đúng

Câu 49: Hội đồng quản trị là cơ quan có quyền quản lý trong:

a) Công ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên

b) Công ty Cổ phần

c) Công ty hợp danh

d) Không có câu nào đúng

Câu 50: Hợp đồng hợp tác kinh doanh được viết tắc theo tiếng Anh là:

a) BBC […]…

c) CPB

d) Không có câu nào đúng

Câu 51: Mua cổ phần có thể được xem là hỉnh thức đầu tư:

a) Trực tiếp

b) Gián tiếp

c) Cả 2 câu trên đều đúng

d) Cả 2 câu trên đều sai

Câu 52: Hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao được viết tắt theo tên tiếng Anh là:

a) BOT

b) BTO

c) BCC

d) BT

Câu 53: Công ty hợp dan là công ty được thành lập bởi:

a) Hai công ty có sẵn kết hợp lại với nhau

b) Phải có ít nhất hai… hạn

c) Phải có ít nhất hai thành viên chịu trách nhiệm vô hạn

d) Phải có ít nhất hai thành viên chịu trách nhiệm hữu hạn

Câu 54: Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê doanh nghiệp của mình nhưng đối với những hoạt động của doanh nghiệp trong quá trình cho thuê:

a) Phải chịu trách nhiệm trước pháp luật

b) Không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật

c) Chịu trách nhiệm đối với người thuê doanh nghiệp… doanh nghiệp

d) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và người thuê doanh nghiệp

Câu 55: Theo luật thương mại Việt Nam hiện hành, hợp đồng mua bán hàng hóa có thể được xác lập bằng hình thức:

a) Lời nói hoặc hành vi cụ thể

b) Chỉ bằng hình thức văn bản

c) Có thể bằng email

d) Câu b) là câu trả lời sai

Câu 56: Khi thỏa thuận mức phạt vi phạm hợp đồng, các bên có thể thỏa thuận mức phạt:

a) Tối đa là 8% giá trị hợp đồng đó

B. Tối đa 8% giá trị của hợp đồng đó

C. Tối đa là 100% giá trị hợp đồng đó

d) Không có câu nào đúng

Câu 57: Khi hợp đồng bị tuyên bố vô hiệu thì:

a) Không làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm xác lập

b) Các bên phải hoàn trả lại cho nhau những gì đã nhận từ việc giao kết hợp đồng đó vầ bên có lỗi gây thiệt hại phải có trách nhiệm bồi thường

c) Các câu trên đều sai

d) Các câu trên đều đúng

Câu 58: Thời hiệu khỏi kiện đối với tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hóa là:

a) 2 năm kể từ ngày ký kết hợp đồng

b) 2 năm kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm

c) 3 năm kể từ ngày ký kết hợp đồng

d) 3 năm kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm

Câu 59: Theo luật thương… xã viên hợp tác xá:

a) Cá nhân

b) Pháp nhân

c) Hộ gia đình

d) Người nước ngoài

Câu 69: Lĩnh vực đầu tư nào sau đây là lĩnh vực đầu tư có điều kiện:

a) Dịch vụ giải trí

b) Mua bán hàng hóa

c) Dịch vụ vận tải

d) Sản xuất công nghiệp

Câu 70: Tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài không thể thành lập dưới dạng:

a) Công ty cổ phần

b) Công ty trách nhiệm hữu hạn

c) Công ty hợp danh

d) Doanh nghiệp tư nhân

Câu 74: Nhận định nào sau đây là đúng:

a) Hợp tác xã là một loại hình doanh nghiệp

b) Hợp tác xã không phải là doanh nghiệp

c) Hợp tác xã hoạt động như một loại hình doanh nghiệp

d) Hợp tác xã vừa là doanh nghiệp vừa là một tổ chức xã hội

Câu 75: Cá nhân có thể trở thành xã viên hợp tác xã khi:

a) Đủ 18 tuổi trở lên

b) Đủ 18 tuổi

c) Đủ 16 tuổi

d) Đủ 17 tuổi trở lên

Câu 77: Phương thức biểu quyết của xã viên đối với các vấn đề của hợp tác xã:

a) Mỗi xã viên có một phiếu biểu quyết

b) Theo quy định của điều lệ hợp tác xã

c) Tùy thuộc vào vốn góp của xã viên

d) Pháp luật không quy định

Câu 78: Cơ quan nào có thẩm quyền cưỡng chế thi hành quyết định của Trọng tài thương mại:

a) Tòa án… của pháp luật

b) Trọng tài thương mai không tổ chức hòa giài cho các bên

c) Quyết định của trọng tài thương mại là quá nặng cho bên thua kiện

d) Quyết định của trọng tài thương mại không công bố cho các bên ngay tại phiên họp giải quyết tranh chấp

Câu 86: Điều kiện cơ bản của một doanh nghiệp để chào bán trái phiếu ra công chúng là:

a) Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ năm tỷ đồng Việt Nam trở nên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán

b) Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ mười tỷ đồng Việt Nam trở nên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán

c) Doanh nghiệp có mức… BTO

d) Hợp đồng BT

Câu 82: Số lượng xã viên ít nhất phải có khi thành lập hợp tác xá là:

a) 5 xã viên

b) 10 xã viên

c) 07 xã viên

d) Không quy định

 


Các tìm kiếm liên quan đến đề thi trắc nghiệm luật kinh doanh có đáp án:ngân hàng câu hỏi luật kinh doanh, câu hỏi trắc nghiệm luật doanh nghiệp 2014, đề thi luật kinh doanh, câu hỏi trắc nghiệm luật doanh nghiệp có đáp án, bài tập tình huống luật kinh doanh, câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế có đáp án, de thi cuoi ki mon luat kinh doanh, trắc nghiệm luật trong kinh doanh 1, trắc nghiệm luật kinh doanh chương 2, câu hỏi trắc nghiệm luật kinh doanh iuh, ueh, trắc nghiệm luật kinh doanh ueh, trắc nghiệm luật kinh doanh chương 1

5/5 - (19005 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền