102 câu hỏi trắc nghiệm môn luật doanh nghiệp có đáp án

Chuyên mụcĐề cương ôn tập, Luật doanh nghiệp câu hỏi trắc nghiệm môn luật doanh nghiệp có đáp án

Dưới đây là 102 câu hỏi trắc nghiệm môn luật doanh nghiệp 2014 có đáp án do các thành viên của HọcLuật.VN sưu tầm, tổng hợp để các bạn tham khảo, ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới

 

Câu 1: Pháp nhân đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của xã hội nên pháp luật Việt Nam đã quy định một cách vụ thể trong:
a) Bộ luật dân sự ←
b) Bộ luật hình sự
c) Bộ luật thương mại
d) Bộ luật hình sự

 

Câu 2: Vốn điều lệ là:
a) Vốn góp của các thành viên và được ghi vào bản điều lệ của công ty. ←
b) Vốn góp theo quy định của pháp luật
c) Vốn hoạt động chính của Doanh nghiệp
d) Vốn cố định của Doanh nghiệp

 

Câu 3: Vốn pháp định là:
a) Mức vốn tối thiểu cần phải có để thành lập doanh nghiệp ←
b) Vốn góp của nhà nước vào doanh nghiệp
c) Vốn do các thành viên góp theo quy định của pháp luật
d) Cả 3 đều đúng

 

Câu 4: Trong soanh nghiệp tư nhân có thuê giám đốc để điều hành hoạt động của doanh nghiệp thì người đại diện theo pháp luật cũ là:
a) Chủ doanh nghiệp ←
b) Chủ tịch hội đồng quản trị
c) Giám đốc được thuê
d) Theo điều lệ của Doanh nghiệp

 

Câu 5: Cơ quan có quyền lực cao nhất của Công ty Cổ phần là:
a) Đại hội đồng cổ đông ←
b) Hội đồng quản trị
c) Ban giám đốc
d) Ban kiểm soát

 

Câu 6: Cuộc họp thứ nhất của hội đồng thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trở lên chỉ có giá trị khi có sự hiện diệnc ủa đố thành viên đại diện cho;
a) 51% vốn điều lệ
b) 65% vốn điều lệ
c) 75% vốn điều lệ ←
d) 50% vốn điều lệ

 

Câu 7: Theo luật chứng khoán Việt nam mệnh giá của một tờ cổ phiếu bằng:
a) Một cổ phần ←
b) Ba cổ phần
c) Sáu cổ phần
d) Tám cổ phần

 

Câu 8: Số lượng thành viên tối đa trong công ty trách nhiệm hữu hạn từ 2 thành viên trở lên là:
a) 40 thành viên
b) 45 thành viên
c) 50 thành viên ←
d) 55 thành viên

 

Câu 9: Cổ phần được thể hiện dưới hình thức một chứng thư được gọi là:
a) Tờ trái phiếu
b) Cổ tức
c) Cổ phiếu có ghi danh ←
d) Cổ phiếu không ghi danh

 

Câu 10: Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần là:
a) Tổng giám đốc
b) Chủ tịch hội đồng quản trị
c) Giám đốc nếu bản điều lệ công ty không quy định… ←
d) Do điều lệ công ty quy định

 

Câu 11: Trong công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên, chủ sở hữu có thể là:
a) Tổ chức
b) Cá nhân
c) Cá nhân hoặc tổ chức←
d) Cơ quan nhà nước

 

Câu 12: Công ty trách nhiệm hữu hạn có quyền phát hành:
a) Cổ phiếu
b) Trái phiếu ←
c) Thương phiếu
d) Công trái

 

Câu 13: Cổ phần được chia thành:
a) 2 loại: cổ phần phổ thong và cổ phần ưu đãi ←
b) 3 loại: cổ phần phổ thông , cổ phần ưu đãi và cổ cổ phần chuyển đổi
c) 4 loại: cổ phần phổ thông , cổ phần ưu đãi và cổ cổ phần chuyển đổi và cổ phần khác
d) Cổ phần có ghi danh và cổ phần không ghi danh

 

Câu 14: Một hoặc một số cổ đông nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần phổ thông liên tục trong thời gian 6 tháng có quyền ứng cử hoặc đề cử thành viên tham gia vào:
a) Hội đồng quản trị ←
b) Ban kiểm soát
c) Ban giám đốc
d) Đại hội cổ đông

 

Câu 15: Đầu tư dưới hình thức hợp đồng BCC, BOT, BTO, BT là hình thức đầu tư:
a) Trực tiếp ←
b) Gián tiếp
c) Vừa trực tiếp, vừa gián tiếp
d) Có vốn từ nước ngoài

 

Câu 16: Tòa kinh tế được thành lập tại:
a) Tòa án nhân dân cấp quận, huyện ←
b) Tòa án nhân cấp tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương
c) Những thành phố lớn
d) Cả 2 đều sai

 

Câu 17: Nghị quyết đại hội đồng cổ đông có thể bị yêu cầu tòa án xem xét hủy bỏ trong thời hạn:
a) 60 ngày kể từ ngày thong qua
b) 90 ngày kể từ ngày thông qua ←
c) 30 ngày kể từ ngày thong qua
d) Cả 3 câu đều sai

 

Câu 18: Thủ tục áp dụng các biện pháp khẩn cầu tạm thời được áp dụng vào giai đoạn nào của tiến trình xét xử:
a) Sơ thẩm
b) Phúc thẩm
c) Bất cứ giai đoạn nào ←
d) Cả 3 đều sai

 

Câu 19: Tranh chấp sẽ được giải quyết bằng trọng tài nếu:
a) Không được tòa án thụ lý
b) Nếu khi tranh chấp xảy ra có 1 bên bị mất tư cách pháp nhân
c) Nếu trong hộp đồng các bên có thỏa thuận trọng trài ←
d) Không câu nào đúng

 

Câu 20: Tòa kinh tế trong tòa án nhân dân tối cao chuyên:
a) Xét xử phúc thẩm những bản án của tòa kinh tế cấp tỉnh bị kháng cáo hoặc kháng nghị
b) Xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm những bản án kinh tế của tòa kinh tế cấp tỉnh đã có hiệu lực pháp luật và bị kháng nghị
c) Cả 2 câu trên đều đúng
d) Cả 2 câu trên đều sai

 

Câu 21: Hội đồng xét xử trong phiên tòa phúc thẩm gồm:
a) Hai thẩm phán và 3 Hội thẩm nhân dân
b) Ba thẩm phán và 2 Hội thẩm nhân dân
c) Chỉ gồm ba thẩm phán ←
d) Chỉ gồm 3 hội thẩm nhân dân để đảm bảo tính khách quan
P/s: Hội đồng xét xử trong phiên tòa phúc thẩm gồm 3 thẩm phán và trong trường hợp cần thiết có thể them 2 Hội thẩm (Điều 224, Chương XXIV: Thủ Tục Xét Xử Phúc Thẩm).
Theo luật là vậy nhưng câu này mình hok biết chọn sao nữa. Thôi thì tùy các bạn nhé.

 

Câu 22: Thời hạn kháng nghị để xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm kể từ ngày ban án. Quy định có hiệu lực là:
a) 1 năm
b) 2 năm ←
c) 3 năm
d) 4 năm

 

Câu 23: Cơ quan xét xử giám đốc thẩm,tái thẩm tòa án nhân dân cấp tỉnh là:
a) Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân cấp tỉnh ←
b) Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân cấp trung ương
c) Ủy ban thẩm phán tòa án nhân dân cấp tính
d) Cả 3 câu trên đều sai

 

Câu 24: Thời hạn kháng cáo để được xét xử phúc thẩm kể từ ngày tuyên án hoặc kể từ ngày bản án dược giao cho đương sự là:
a) 30 ngày
b) 7 ngày
c) 10 ngày
d) 15 ngày ←

 

Câu 25: Chuyển lỗ là một trong những chính sách ưu đãi đầu tư theo Luật đầu tư năm 2005. Thời gian chuyển lỗ không được vượt quá:
a) 3 năm
b) 4 năm
c) 5 năm ←
d) 6 năm

 

Câu 26: Theo luật đầu tư 2005, một trong những chính sách ưu đãi đầu tư là khấu hao tài sản cố định, mức khấu hao tối đa là:
a) 2 lần mức khấu hao theo chế độ tài sản cố định ←
b) 3 lần mức khấu hao theo chế độ tài sản cố định
c) 4 lần mức khấu hao theo chế độ tài sản cố định
d) 5 lần mức khấu hao theo chế độ tài sản cố định

 

Câu 27: Theo luật đầu tư năm 2005, thì thời hạn sử dụng đất thông thường của dự án không quá:
a) 80 năm
b) 60 năm
c) 70 năm
d) 50 năm ←

 

Câu 28: Trong công ty cổ phần, vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau và được gọi là:
a) Cổ đông
b) Cổ tức
c) Cổ phiếu
d) Cổ phần ←

 

Câu 29: Khi góp vốn vào công ty bằng tài sản thì:
a) Tài sản phải được định giá bằng tiền
b) Tài sản phải được chuyển quyền sở hữu sang cho công ty
c) Chỉ cần định giá và không phải chuyển quyền sở hữu
d) Phải định giá và chuyển quyền sở hữu sang cho công ty ←

 

Câu 30: Hội đồng quản trị trong Công ty cổ phần có quyền quyết định vể việc phát hành:
a) Cổ phiếu
b) Trái phiếu ←
c) Hối phiếu
d) Lệnh phiếu

 

Câu 31: Giám đốc thẩm: (là một thủ tục đặc biệt).
a) Là một cấp xét xử
b) Là một thủ tục tố tụng
c) Là một cấp xét xử đặc biệt
d) Cả ba câu trên đều sai ←

 

Câu 32: Thời hạn kháng nghị để xét xử tái thẩm kể từ ngày người có thẩm quyền kháng nghị biết được căn cứ để kháng nghị là:
a) 1 năm ←
b) 2 năm
c) 3 năm
d) 4 năm

 

Câu 33: Người có quyền kháng nghị giám đốc thẩm và tái thẩm là:
a) Người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến vụ án
b) Nguyên đơn hoặc bị đơn
c) Chánh án Tòa án nhân dân hoặc Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân ←
d) Các câu trên đều đúng

 

Câu 34: Hội đồng xét xử sơ thẩm một vụ án kinh tế gồm:
a) Hai thẩm phán và 1 hội thẩm nhân dân ←
b) Ba thẩm phán
c) Một thẩm phán và hai hội thẩm nhân dân
d) Một thẩm phán và 1 thư ký tòa án

 

Câu 35: Vốn điều lệ của công ty:
a) Phải lớn hơn vốn pháp định
b) Phải bằng vốn pháp định
c) Phải nhỏ hơn vốn pháp định
d) Câu C là câu trả lời sai ←

 

Câu 36: Cổ phần ưu đãi về biểu quyết không được cấp cho:
a) Cổ đông là đại diện cho phần vốn góp của nhà nước
b) Cổ đông sáng lập ←
c) Bất cứ cổ đông nào của công ty nếu cổ phần của họ từ 1% trở lên
d) Câu c là câu trả lời sai

 

Câu 37: Cổ phần ưu đãi của cổ đông sáng lập chỉ có giá trị trong thời hạn:
a) Hai năm
b) Ba năm ←
c) Bốn năm
d) Không quy định thời gian

 

Câu 38: Các cổ đông sáng lập phải góp đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời gian:
a) 60 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
b) 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ←
c) Một năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
d) Phải góp ngay

 

Câu 39: Muốn thành lập hợp tác xã thì phải đăng ký kinh doanh tại:
a) Sở kế hoạch đầu tư, phòng kinh doanh quận, huyện ←
b) ủy ban nhân dân phường
c) ủy ban nhân dân xa
d) Tất cả đều đúng

 

Câu 40: Hợp tác xác bị buộc phải giải thể trong trường hợp sau:
a) Trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày được cấp giầy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà HTX không tiến hành hoạt động
b) Trong thời hạn 18 tháng mà không triệu tập được đại hội xã viên thường kỳ mà không có lý do chính đáng
c) Cả 2 đều đúng ←
d) Cả 2 đều sai

 

Câu 41: Người nước ngoài có thể đầu tư vào Việt nam dưới hình thức:
a) Hợp đồng hợp tác kinh doanh
b) Công ty liên doanh ←
c) Hộp tác xã
d) Cả ba câu đều đúng

 

Câu 42: Dự án có vốn đầu tư trong nước với quy mô vốn đầu tư là 200 tỷ đồng và không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện phải làm thủ tục:
a) Đăng ký đầu tư
b) Thẩm tra dự án đầu tư ←
c) Không phải làm thủ tục nào cả
d) Có thể chọn thủ tục nào cũng được

 

Câu 43: Một trong những điều kiện quan trọng để một dự án có vốn đầu tư nước ngoài được cấp giấy phép đầu tư dưới hình thức đăng ký là:
a) Giá trị của dự án dươi 300 tỷ đồng
b) Không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện
c) Cả hai câu trên đều đúng ←
d) Cả hai câu trên đều sai

 

Câu 44: Dự án có vốn đầu tư trong nước với quy mô vốn đầu tư là 10 tỷ đồng. thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì phải làm thủ tục:
a) Đăng ký dự án đầu tư
b) Thẩm tra dự án đầu tư
c) Không làm thủ tục nào
d) Tùy nhà đầu tư có thể chọn thủ tục nào phù hợp vào điều kiện sẵn có của mình.
P/s: Đối với Dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, nhà đầu tư phải giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.
Theo luật như vậy đó, còn giờ thì hok biết chọn cái gì luôn.

 

Câu 45: Trong công ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên, khi muốn chuyển nhượng phần vốn góp:
a) Phải rao bán trên báo địa phương trong 3 số liên tiếp
b) Phải được Hội đồng thành viên đồng ý
c) Cả 2 câu trên đều đúng ←
d) Cả 2 câu trên đều sai

 

Câu 46: Công ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên phảo có Ban kiểm soát khi:
a) Có từ 10 thành viên trở lên
b) Có từ 11 thành viên trở lên và có một thành viên là tổ chức sở hữu từ 10% vốn điều lệ của công ty
c) Có từ 12 thành viên trở lên ←
d) Các câu trên đều sai

 

Câu 47: Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH một thành viên mà chủ sỡ hữu là tổ chức gồm:
a) Hội đồng thành viên, Giám đốc, Ban kiểm soát gồm 5 người ←
b) Chủ tịch công ty, Giám đốc, Ban kiểm soát gồm 5 người
c) Cả 2 câu trên đều sai
d) Cả 2 câu trên đều đúng

 

Câu 48: Trong công ty TNHH một thành viên là cá nhân, chủ sở hữu là:
a) Chủ tịch công ty ←
b) Chủ tịch hội đồng thành viên
c) Trưởng Ban kiểm soát
d) Các câu trên đều đúng

 

Câu 49: Hội đồng quản trị là cơ quan có quyền quản lý trong:
a) Công ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên ←
b) Công ty Cổ phần
c) Công ty hợp danh
d) Không có câu nào đúng

 

Câu 50: Hợp đồng hợp tác kinh doanh được viết tắc theo tiếng Anh là:
a) BBC
b) BCC ←
c) CPB
d) Không có câu nào đúng

 

Xem tiếp tài liệu ở trang bên =>

 

Bài viết liên quan

Để lại bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận!

avatar
  Gửi mail cho tôi  
Thông báo