Dấu hiệu quan trọng nhất của tội phạm?

Chuyên mụcLuật hình sự, Luật tố tụng hình sự Tội phạm

Để xem xét một hành vi có được coi là tội phạm hay không thì căn cứ vào 4 yếu tố: tính trái pháp luật hình sự, tính nguy hiểm cho xã hội, tính có lỗi và do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện. Trong đó dấu hiệu về tính nguy hiểm cho xã hội là dấu hiệu cơ bản, quan trọng, quyết định các dấu hiệu khác.

 

Các nội dung liên quan:

 

Tính nguy hiểm cho xã hội của tội phạm là gì?

Tính nguy hiểm cho xã hội của tội phạm là một thuộc tính của tội phạm thể hiện ở việc gây thiệt hại hoặc tạo ra nguy cơ gây thiệt hại cho các quan hệ xã hội là đối tượng bảo vệ của luật hình sự. Nó là thuộc tính cơ bản và quan trọng nhất, quyết định những thuộc tính khác của tội phạm. Tính nguy hiểm cho xã hội của tội phạm là thuộc tính có tính khách quan, tính xã hội, tính giai cấp và tính lịch sử.

Giết người

Tính nguy hiểm cho xã hội được coi là dấu hiệu cơ bản quan trọng nhất của tội phạm

Điều này đã được thể hiện qua các quy định của pháp luật:

Khoản 1 Điều 8 Bộ luật hình sự 2015 đã khẳng định :Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội. Như vậy tính nguy hiểm chính là dấu hiệu quan trọng nhất quyết định một tội phạm, nó được thể hiện thông qua hành vi nguy hiểm cho xã hội.

Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017)

Khoản 2 Điều 8: Những hành vi tuy có dấu hiệu của tội phạm nhưng tính chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể thì không phải là tội phạm và được xử lý bằng các biện pháp khác.”.

Như vậy dấu hiệu tội phạm được coi là dấu hiệu tiên quyết, quyết định các dấu hiệu khác. Một hành vi có đủ 3 dấu hiệu của tội phạm nhưng tính nguy hiểm cho xã hội của nó là không đáng kế thì không bị coi là tội phạm.

Tính nguy hiểm cho xã hội cũng là căn cứ để miễn trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 29 Bộ luật hình sự 2015. “Khi tiến hành điều tra, truy tố hoặc xét xử, do có sự thay đổi chính sách, pháp luật làm cho hành vi phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa;”

Việc nhận thức đúng đắn, đầy đủ tính nguy hiểm cho xã hội của tội phạm với tư cách là một thuộc tính xã hội của tội phạm có ý nghĩa quan trọng trong việc nhận thức đúng đắn tính nguy hiểm cho xã hội của tội phạm, là chìa khóa để làm sáng tỏ bản chất xã hội và giai cấp của các chế định tội phạm và hình phạt, từ đó làm cơ sở cho việc xã hội hóa đấu tranh phòng, chống tội phạm.

>>> Tham khảo: Mối quan hệ giữa các dấu hiệu của tội phạm

Các tìm kiếm liên quan đến dấu hiệu quan trọng nhất của tội phạm: mối quan hệ giữa các dấu hiệu của tội phạm, tính nguy hiểm cho xã hội của tội phạm, ví dụ về dấu hiệu của tội phạm, ví dụ về hành vi nguy hiểm cho xã hội, mối quan hệ giữa mặt khách quan và chủ quan của tội phạm, ví dụ về các yếu tố cấu thành tội phạm, ví dụ về tính có lỗi của tội phạm, dấu hiệu tính nguy hiểm cho xã hội của tội phạm

5/5 - (11002 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền