Danh mục tài liệu thiết yếu để học môn Luật tố tụng hình sự

Chuyên mụcLuật tố tụng hình sự luat

Dưới đây là danh mục tài liệu thiết yếu để học môn Luật tố tụng hình sự có chọn lọc, hiệu quả nhất bao gồm: giáo trình, sách, văn bản quy phạm pháp luật và một số cổng thông tin điện tử hữu dụng

 

GIÁO TRÌNH LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

 • Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật TTHS Việt Nam, CAND, Hà Nội, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017.
 • Khoa luật Đại học quốc gia Hà Nội, Giáo trình luật TTHS Việt Nam, Đại học quốc gia Hà Nội, 2014.
 • Trường Đại học Luật TP HCM, Giáo trình luật TTHS Việt Nam, Hồng Đức, HCM, 2012, 2014, 2016, 2017.

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO BẮT BUỘC

*    Sách

 1. Nguyễn Mai Bộ, Biện pháp ngăn chặn khám xét và kê biên tài sản trong BLTTHS, Tư pháp, Hà Nội, 2004.
 2. Phạm Hồng Hải, Bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội, CAND, Hà Nội, 1999.
 3. Nguyễn Văn Hiền, Thủ tục rút gọn trong TTHS Việt Nam, Tư pháp, Hà Nội, 2004.
 4. Đinh Văn Quế, Thủ tục xét xử các vụ án hình sự, Thành phố Hồ Chí Minh, 2003.
 5. Lê Hữu Thể (chủ biên), Đỗ Văn Bường, Nông Xuân Trường, Thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong giai đoạn điều tra, Tư pháp, Hà Nội, 2005.
 6. Trần Quang Tiệp, Về tự do cá nhân và biện pháp cưỡng chế TTHS, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2005.
 7. Trường Đại học Luật Hà Nội, Những nguyên tắc cơ bản của luật TTHS Việt Nam, CAND, Hà Nội, 2000.
 8. Viện khoa học pháp lí, Chế định thẩm phán – Một số vấn đề lí luận và thực tiễn, Tư pháp, Hà Nội, 2004.
 9. Võ Khánh Vinh và Nguyễn Mạnh Kháng (chủ biên), Pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam, những vấn đề lí luận và thực tiễn, Tư pháp, Hà Nội, 2006.
 10. Võ Khánh Vinh (chủ biên), Bình luận khoa học BLTTHS năm 2003, Nxb. CAND, Hà Nội, 2004.
 11. Văn phòng Quốc hội, Những nội dung cơ bản của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004, Tư pháp, Hà Nội, 2004.

 

*    Văn bản quy phạm pháp luật

 1. Hiến pháp năm 2013
 2. BLHS của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).
 3. BLHS của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam năm 2015.
 4. BLTTHS của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam năm 2003.
 5. BLTTHS của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam năm 2015.
 6. Luật luật sư năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư năm 2012
 7. Luật tổ chức toà án nhân dân năm 2014.
 8. Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân năm 2014.
 9. Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009.
 10. Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2008)
 11. Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự
 12. Luật thi hành tạm giữ tạm giam năm 2015.
 13. Pháp lệnh tổ chức toà án quân sự năm 2002.
 14. Luật thi hành án hình sự năm 2010.
 15. Thông tư liên tịch của Viện kiểm sát tối cao, Bộ công an và Bộ quốc phòng số 05/2005/TTLT-VKSTC-BCA-BQP ngày 07/9/2005 về quan hệ phối hợp giữa cơ quan điều tra và viện kiểm sát trong việc thực hiện một số quy định của BLTTHS năm 2003.
 16. Thông tư liên tịch của Viện kiểm sát tối cao và Bộ công an số 01/2010/TTLT-VKSTC-BCA-TANDTC ngày 27/8/2010 hướng dẫn thi hành các quy định của BLTTHS về trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
 17. Thông tư liên tịch của Viện kiểm sát tối cao, Bộ công an và Bộ quốc phòng – Bộ Tài chính- Bộ Tư pháp số 17/2013/TTLT-VKSTC-BCA-BQP – BTC- BTP ngày 14/11/2013 hướng dẫn về việc đặt tiền để bảo đảm theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật Tố tụng hình sự.
 18. Thông tư của Bộ công an số 70/2011/TT-BCA ngày 10/10/2010 quy định chi tiết thi hành các quy định của BLTTHS liên quan đến việc bảo đảm quyền bào chữa trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự.
 19. Thông tư liên tịch của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ công an, Bộ tư pháp, Bộ lao động, thương binh và xã hội số 01/2011/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-BQP-BCA-BTP ngày 12/7/2011 hướng dẫn thi hành một số quy định của BLTTHS đối với người tham gia tố tụng là người chưa thành niên.
 20. Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao số 03/2004/NQ-HĐTP ngày 02/10/2004 hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ nhất “Những quy định chung” của BLTTHS năm 2003.
 21. Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao số 04/2004/NQ-HĐTP ngày 05/11/2004 hướng dẫn thi hành một số quy định của BLTTHS năm 2003.
 22. Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao số 05/2005/NQ-HĐTP ngày 08/12/2005 hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ tư “Xét xử phúc thẩm” của BLTTHS năm 2003.
 23. Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao số 02/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ năm “Thi hành bản án và quyết định của toà án” của BLTTHS năm 2003.
 24. Nghị định của Chính phủ số 82/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 quy định về việc thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc.
 25. Nghị định của Chính phủ số 47/2013/NĐ-CP ngày13/5 /2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định của Chính phủ số 82/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 quy định về việc thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc.
 26. Quy chế công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự ngày 17/9/2007 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
 27. Quy chế công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra các vụ án hình sự ngày 02/1/2008 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO LỰA CHỌN

*    Sách

 1. Viện khoa học pháp lí, Bình luận khoa học BLTTHS năm 2003, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2005.
 2. Nguyễn Văn Huyên- Lê Lan Chi, Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Nxb Lao Động, Hà Nội, 2016.
 3. Viện khoa học pháp lí, Một số vấn đề về hình phạt tử hình và thi hành hình phạt tử hình, CTQG, Hà Nội, 2006.
 4. Vụ bổ trợ tư pháp, Đổi mới tổ chức, hoạt động giám định tư pháp, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2004.
 5. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật, Tội phạm học, luật hình sự và luật TTHS Việt Nam, CTQG, Hà Nội, 1995.
 6. Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tuyển chọn các quyết định giám đốc thẩm từ 2000 – 2005, CAND, Hà Nội, 2007.
 7. Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Việt Hồng, Phạm Văn Công, Dẫn độ – Những vấn đề lí luận và thực tiễn, CAND, Hà Nội, 2006.
 8. Dương Thanh Biểu, Tranh luận tại phiên toà sơ thẩm, Tư pháp, Hà Nội, 2007.
 9. Nguyễn Văn Cừ, Chứng cứ trong luật TTHS Việt Nam, Tư pháp, Hà Nội, 2005.
 10. Phạm Hồng Hải, Mô hình lí luận BLTTHS Việt Nam, Nxb. CAND, Hà Nội, 2003.

 

*    Website

 • https://hocluat.vn/luat-to-tung-hinh-su/
 • http://www.vietlaw.gov.vn
 • http://www.vietnamlawjournal.com.vn.

 

*    Các nguồn khác

 • Các văn bản pháp luật có liên quan.
 • Hồ sơ vụ án hình sự (mượn tại Thư viện).
 • Dự phiên toà xét xử vụ án hình sự tại toà án quận hoặc thành phố.
đánh giá bài viết

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền