123 câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế phần phá sản

Chuyên mụcLuật kinh tế, Luật thương mại Ôn tập môn luật kinh tế

Dưới đây là tập đề cương ôn tập môn luật kinh tế phần phá sản bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và câu hỏi tự luận

 

1. Thương nhân theo quy định của Bộ luật Thương mại thống nhất Hoa Kỳ có đặc điểm nào

 

2. Thương nhân theo quy định của Luật Thương mại năm 2005

 

3. Trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh,cơ
quan đăng kí kinh doanh phải thông báo nội dung giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh đó cho cơ quan thuế: 7 ngày

 

4. Tổ chức kinh doanh nào có tư cách pháp nhân CT hợp danh, TNHH, Cổ phần

 

5. Vốn điều lệ là gì? Số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong 1 thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ công ty

 

6. Việc bảo đảm của nhà nước đối với doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp thể hiện ở ?

 

a. Nhà nước công nhận sự tồn tại lâu dài và phát triển của các loại hình doanh nghiệp được qui định trong luật nảy,bảo đảm sự bình đẳng trước pháp luật của các doanh nghiệp
b. Công nhận và bảo hộ quyền sở hữu tài sản,vốn đầu tư,quyền lợi ích hợp pháp khác của DN và chủ sở hữu DN
c. Tài sản và vốn đầu tư hợp pháp của DN và chủ sở hữu DN không bị quốc hữu hóa
d. Tất cả đều đúng X

 

7. Các quyền cơ bản,quan trọng nhất của DN

a. Tự chủ KD,chủ động lựa chọn ngành nghề,địa bàn,hình thức kinh doanh,đầu tư,chủ động mở rộng qui mô và ngành nghề kinh doanh X
b. Lựa chọn hình thức,phương thức huy động phân bố và sử dụng vốn
c. Chủ động tìm kiếm thị trường,khách hàng và kí kết hợp đồng
d. Trực tiếp thong qua người đại diện theo ủy quyền tham gia tố tụng theo qui định của pháp luật

 

8. Theo Luật Doanh nghiệp năm 2005, nghĩa vụ của doanh nghiệp:

a. Tự chủ quyết định các công việc kinh doanh
b. Chiếm hữu,sử dụng,định đoạt tài sản của DN
c. Bảo đảm quyền và lợi ích của người lao động theo qui định của pháp luật về
lao động X
d. Khiếu nại tố cáo theo qui định.

 

9. Các hành vi nào là bị cấm đối với DN
a. Sản xuất và cung ứng sản phẩm,dịch vụ không theo đúng chất lượng và số lượng
b. Không đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho khách hàng
c. Kê khai không trung thực,không chính xác nội dung,hồ sơ đăng kí kinh doanh hoặc không kịp thời với những thay đổi của hồ sơ đăng kí kinh doanh X
d. Từ chối mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực không được pháp luật qui định

 

10. Trường hợp nào thì được cấp lại giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh

a. Khi thay đổi tên,địa chỉ trụ sở chính,chi nhánh văn phòng
b. Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh
c. Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh bị mất,rách,cháy hoặc tiêu hủy dưới các hình thức
d. b và c đúng X

 

11. Loại hình doanh nghiệp nào không được thay đổi vốn điều lệ (nếu thay đổi phải thay đổi loại hình công ty):

a. Công ty TNHH 1 thành viên X
b. Công ty TNHH 2 thành viên
c. Công ty hợp danh
d. DNTN

 

12. Loại hình DN nào không được thuê giám đốc

a. Công ty TNHH 1 thành viên
b. Công ty TNHH 2 thành viên
c. Công ty hợp danh X
d. DN tư nhân

 

13. Những loại hình DN nào có thể chuyển đổi lẫn nhau

a. Công ty TNHH và Công ty cổ phần X
b. Công ty TNHH và Công ty hợp danh
c. Công ty hợp danh và Công ty cổ phần
d. Công ty hợp danh và nhóm Công ty

 

14. Công ty giải thể khi công ty không đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của luật doanh nghiệp khi kéo dài tình trạng này liên tục trong thời hạn

a. 5 tháng
b. 6 tháng
c. 7 tháng
d. 8 tháng

 

15. Mỗi công ty chỉ có thể có nhiều nhất bao nhiêu con dấu:
>> 2 con dấu

 

16. Quy định về đặt tên công ty

 

17. Theo Luật Doanh Nghiệp 2005, một cá nhân hoặc tổ chức có tư cách thành viên khi

a) Góp vốn vào công ty.
b) Mua lại phần vốn góp từ thành viên công ty.
c) Hưởng thừa kế từ người để lại di sản là thành viên công ty.
d) Cả 3 đều đúng. X

 

18. Theo Luật Doanh Nghiệp 2005, tư cách thành viên chấm dứt khi
a) Thành viên đã chuyển hết vốn góp cho người khác
b) Thành viên chết
c) Điều lệ công ty quy định
d) Cả 3 đều đúng X

 

19. Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn là công ty bị

a) Giải thể X
b) Phá sản
c) Lâm vào tình trạng phá sản
d) Cả 3 đều sai

 

20. Trường hợp nào được coi là giải thể công ty
a. Kết thúc thời hạn hợp đồng đã ghi trong điều lệ công ty mà vẫn chưa có quyết
địnhgia hạn thêm.
b. Bị thu hồi giấy chứng nhận ĐKKD.
c. Công ty không có đủ số lượng thành viên tối thiểu trong vàng 3 tháng liên tục.
d. Cả a và b. X

 

21. Doanh nghiệp bị thu hồi giấu chứng nhận đăng kí kinh doanh trong trường hợp

a. Không đăng kí mã số thuế trong thời hạn 6 tháng kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh.
b. Không hoạt động trong thời hạn một năm kể từ ngày được cấp giấy chứng  nhận đăng kí kinh doanh hoặc cứng nhận thay đổi trụ sở chính.
c. Ngừng hoạt động kinh doanh 1 năm liên tục mà không báo cáo cơ quan đăng kí kinh doanh. X
d. Không báo cáo về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp với cơ quan đăng kí kinh doanh trong 1 năm liên tiếp.

 

22. Điểm khác nhau giữa việc chia công ty và tách công ty

a) Chia công ty chỉ áp dụng cho công ty trách nhiệm hữu hạn, tách công ty áp dụng cho cả công ty cổ phần.
b) Khi chia công ty phải chia thành các công ty cùng loại. Tách công ty có thể tách thành các công ty khác loại.
c) Chia công ty thì công ty bị chia sẽ chấm dứt sự tồn tại. Tách công ty thì công ty bị tách không chấm dứt sự tồn tại. X
d) Cả hai câu a, b đều đúng

 

23. Luật doanh nghiệp 2005 có hiệu lực từ ngày

a.1/1/2006
b.1/7/2006 X
c.26/11/2005
d.29/11/2005

 

24. Tách công ty

a) Áp dụng cho công ty TNHH và công ty cổ phần X
b) Công ty bị tách sẽ chấm dứt sự tồn tại
c) Công ty bị tách sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về các khoản nợ chưa thanh
toán
d) a & c đều đúng

 

25. Biện pháp tổ chức lại công ty nào chỉ dùng cho công ty TNHH, công ty cổ phần?

a. Chia công ty, tách công ty
b. Hợp nhất công ty, sáp nhập công ty
c. Chia công ty, tách công ty, chuyển đổi công ty X
d. Hợp nhất công ty, sáp nhập công ty, chuyển đổi công ty

 

26. Công ty nào bắt buộc giám đốc phải là thành viên của công ty

A. Công ty TNHH 1 thành viên
C. Công ty cổ phần
B. Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
D. Công ty hợp danh X

 

27. Tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nào không cần phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp

A. Công ty TNHH 1 thành viên
C. Công ty hợp danh
B. Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
D. Doanh nghiệp tư nhân X

 

28. Chuyển đổi công ty là biện pháp tổ chức lại công ty áp dụng cho:

a) Công ty TNHH & công ty cổ phần. X
b) Công ty hợp danh.
c) Tất cả các loại hình công ty.
d) Câu a & câu b đúng.

 

29. Việc hợp nhất doanh nghiệp sẽ bị cấm trong trường hợp mà theo đó công ty hợp nhất có thị phần trên thị trường (trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác) là

A. Trên 40%
C. Trên 60%
B. Trên 50%
D. Trên 70% X

 

30. Công ty giải thể khi không có đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định cuả Luật doanh nghiệp 2005 trong thời hạn

a) 3 tháng liên tục.
b) 4 tháng liên tục.
c) 5 tháng liên tục
d) 6 tháng liên tục X

 

31. Vốn pháp định là

a) Mức vốn tối thiểu phải có theo quy định cuả pháp luật để thànhlập doanh nghiệp. X
b) Mức vốn do các thành viên, cổ đông cam kết góp trong thời gian nhất định.
c) Mức vốn do các thành viên, cổ đông đóng góp để thành lập doanh nghiệp.
d) Mức vốn tối đa mà các thành viên , cổ đông có thể huy động được.

 

32. Công ty TNHH Đại Nam sáp nhập vào công ty TNHH Âu Cơ. Sau khi sáp nhập công ty Đại Nam như thế nào ?

a) Vẫn tồn tại
b) Chấm dứt sự tồn tại X

 

33. Nếu điều lệ công ty quy định “Công ty chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác trên phần vốn điều lệ của công ty” thì quy định này có đúng không?

 

34. Nếu điều lệ công ty không quy định, tài sản góp vốn vào doanh nghiệp bao gồm

 

35. Điều kiện kinh doanh được thể hiện bằng

 

36. Cơ quan nào có thẩm quyền quy định về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh

 

37. Đối tượng nào sau đây được mua cổ phần của công ty cổ phần, góp vốn vào công ty TNHH, công ty hợp danh

 

38. Để chuẩn bị cho việc thành lập Công ty, Hải, Hùng, Dũng đã thống nhất cử Hải làm đại diện ký các hợp đồng thuê dịch vụ sửa chữa, xây dựng văn phòng công ty và một số thiết bị văn phòng. Nếu Công ty không được thành lập thì

39. Hồ sơ đăng ký kinh doanh Công ty TNHH hai thành viên trở lên kinh doanh dịch vụ bảo vệ bao gồm chủ yếu các giấy tờ

 

40. Số lượng thành viên của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

 

41. Trong Công ty TNHH hai thành viên trở lên, quyết định của HĐQT được thông qua
tại cuộc họp khi

 

42. Theo quyết định của Hội Đồng thành viên trong Công ty TNHH 2 thành viên trở lên thì công ty có thể tăng vốn điều lệ bằng các hình thức nào

 

43. Đối với Công ty TNHH 1 thành viên,chủ tịch hội đồng thành viên do ai chỉ định? Công ty TNHH 1 thành viên sửa đổi điều lệ Công ty,chuyển nhượng 1 phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ thì phải thông qua

 

44. Công ty TNHH 1 thành viên sửa đổi điều lệ Công ty,chuyển nhượng 1 phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ thì phải thông qua

 

45. Ban kiểm soát của Công ty TNHH 1 thành viên có số lượng?

 

46. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005, đối với Công ty TNHH có 2 thành viên trở lên, thành viên hoặc nhóm thành viên sở hữu trên______vốn điều lệ có quyền  triệu tập họp hội đồng thành viên để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền

 

47. Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có trên bao nhiêu thành viên mới thành lập Ban kiểm soát

 

48. Theo Luật Doanh Nghiệp 2005, công ty TNHH 2 thành viên trở lên có thể tăng vốn điểu lệ bằng cách

 

49. Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên việc được chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho người không phải là thành viên ?

 

50. Tiêu chuẩn làm giám đốc (tổng giám đốc) công ty TNHH

 

51. Hội đồng thành viên trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên

52. Cơ quan nào có quyết định cao nhất trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên?

 

53. Trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo nội dung giấy chứng nhận đó cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê?

 

54. Chủ tịch hội đồng thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên Giám đốc hoặc tổng giám đốc công ty hữu hạn 2 thành viên trở lên phải sở hữu bao nhiêu vốn điều lệ của công ty

 

55. Giám đốc hoặc tổng giám đốc công ty hữu hạn 2 thành viên trở lên phải sở hữu bao nhiêu vốn điều lệ của công ty

 

56. Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH hai thành viên trở lên phải thông báo bằng văn bản tiến độ vốn góp đến đăng ký cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày cam kết góp vốn

 

57. Khi thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên tặng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp cho người khác

 

58. Công ty TNHH A có vốn điều lệ là 100.000đ. Trong đó, thành viên A : 10.000đ, thành viên B : 30.000đ, thành viên C : 40.000đ, thành viên D : 20.000đ. Khi công ty A giải thể với số nợ là 50.000đ, thì thành viên A, B, C, D sẽ nhận lại vốn góp như thế nào ?

 

59. Công ty TNHH Ngọc Dương chuyên kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ
và xây dựng. công ty do 4 thành viên sáng lập. Hiện nay công ty có 1 giám đốc và có thể có bao nhiêu phó giám đốc

60. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005, lọai cổ phần nào được chuyển nhượng tự do?

 

61. Lọai hình DN nào có quyền phát hành các lọai cổ phiếu

 

62. Công ty cổ phần có ít nhất bao nhiêu thành viên

 

63. Cổ đông sở hữu từ _____ tổng số cổ phiếu trở lên phải được đăng ký với cơ quan đkkd có thẩm quyền trong thời hạn ______ làm việc, kể từ ngày có được tỷ lệ sở hữu đó

 

64. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần 2 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất bao nhiêu % tổng số cổ đông có quyền biểu quyết?

 

65. Nhiệm kỳ của giám đốc, tổng giám đốc công ty cổ phần

 

66. Trong công ty Cổ Phần, phần trăm tổng số cổ phần phổ thông đã bán mà công ty có quyền mua lại không quá

 

67. Đối với công ty Cổ Phần, cổ đông phổ thông phải thanh toán đủ số cổ phần cam kết trong thời hạn

 

68. Đại hội đồng cổ đông gồm những ai?

 

69. Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng kí mua ít nhất bao nhiêu % tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán

 

70. Cuộc hợp đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số lượng cổ đông dự hợp đại diện ít nhất

71. Cổ phần sở hữu từ bao nhiêu % tổng số cổ phần trở lên phải đăng kí với cơ quan có thẩm quyền

 

72. Công ty ABC là công ty TNHH 2 thành viên trở lên có số vốn điều lệ l00 tỷ. Với A góp 30 tỷ, B góp 20 tỷ và C góp 50 tỷ. Nếu A, B, C chấp nhận tăng vốn điều lệ lên là 150 tỷ, thì vốn góp thêm của A, B, C ra sao?

 

73. Cổ đông thiểu số tự nguyện tập hợp thành một nhóm sở hữu tối thiểu………………tổng số cổ phần phổ thông thì có quyền đề cử vào hội đồng quản trị

 

74. Trong công ty cổ phần, nếu điều lệ công ty không qui định hoặc công ty và cổ đông
có liên quan không có thỏa thuận khác, thì giá mua lai cổ phần ưu đãi như thế nào so với giá thị trường tại thời điểm mua lại

 

75. Điểm khác biệt giữa thành viên hợp danh(TVHD) và thành viên góp vốn(TVGV)

 

76. Công ty hợp danh có ít nhất bao nhiêu thành viên là chủ sở hữu công ty

 

77. Trong công ty Hợp Danh, thành viên Hợp Danh có quyền

 

78. Công ty Storm là công ty hợp danh có 3 thành viên hợp danh là Ngọc, Viễn, Đông. Vì một vài lí do đặc biệt nên Viễn đã tách khỏi công ty. Một tháng sau Đông cũng xin rút tên không muốn kinh doanh nữa. 6 tháng trôi qua kể từ ngày Đông rút tên, mặc dù Ngọc đã tích cực tìm kiếm để bổ sung đủ số lượng thành viên hợp danh nhưng vẫn không có. Lúc này công ty Storm sẽ ra sao?

 

79. Mỗi cá nhân được quyền thành lập bao nhiêu doanh nghiệp tư nhân?

a) 1 DNTN X
b) 2 DNTN
c) Không hạn chế
d) Cá nhân không có quyền thành lập

 

80. Loại giấy tờ nào sau đây không cần có trong Hồ sơ đăng kí kinh doanh Doanh nghiệp tư nhân

 

81. Đặc điểm pháp lý của doanh nghiệp tư nhân

￿ Là doanh nghiệp 1 chủ
￿ Là doanh nghiệp không có tư cánh pháp nhân
￿ Là doanh nghiêp có khả năng huy động vốn
￿ Là doanh nghiệp có một cá nhân làm chủ, chịu trách nhiệm vô hạn về nghĩa vụ tài sản, không có tư cách doanh nhân, không được phát hành chứng khoán. X

 

82. Đối tượng nào được phép thành lập doanh nghiệp tư nhân

a. Coâng daân Vieät Nam ñuû 18 tuoåi, coù ñuû naêng löïc haønh vi daân söï.
b. Coâng daân nöôùc ngoaøi thöôøng truù taïi Vieät Nam.
c. Caù nhaân Vieät Nam vaø caù nhaân nöôùc ngoaøi coù ñuû naêng löïc haønh vi daân söï vaø
khoâng thuoäc dieän bò caám thaønh laäp doanh nghieäp.
d. Cả a và b X

 

83. Doanh nghiệp tư nhân không có quyền
A. Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu
B. Phát hành chứng khoán  X
C. Từ chối mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực không được pháp luật quy định
D. Tất cả các quyền trên

 

84. Trách nhiệm về tài sản của DNTN như thế nào ?
￿ Hữu hạn với số vốn đăng ký ban đầu
￿ Chịu tránh nhiệm vô hạn  X
￿ Chịu trách nhiệm liên đới
￿ Cả 3 phương án trên

 

85. Tài sản của DNTN bao gồm
￿ Vốn điều lệ
￿ Vốn hiện tại đang sử dụng kinh doanh
￿ Tài sản riêng của người chủ DNTN
￿ Cả 3 loại trên  X

 

86. Điều kiệu để cá nhân trở thành chủ doanh nghiệp
￿ Mọi cá nhân VN
￿ Không rơi vào trường hợp pháp luật cấm
￿ Mọi cá nhân người nước ngoài
￿ Cả 3 ý trên  X

 

87. Tên DNTN không được vi phạm những điều gì

￿ Đặt tên trùng, tên gây nhầm lẫn với doanh nghiệp đã đăng ký
￿ Sử dụng tên của cơ quan nhà nước,đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân,tên tổ chức chính trị,tổ chức công tác xã hội,chính trị- nghề nghiệp,tổ chức xã hội…trừ khi cơ quan tổ chức đó cho phép.
￿ Sử dung từ ngữ,ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử,văn hóa ,đạo đức và thuần phong mĩ tục của dân tộc
￿ Tất cả các ý trên  X

 

88. Sau khi bán doanh nghiệp, chậm nhất là bao lâu chủ DNTN phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh?
￿ 10 ngày
￿ 15 ngày  X
￿ 1 tháng
￿ 3 tháng

 

89. Trong quá trình hoạt động vốn đầu tư của doanh nghiệp có thể tăng giảm như thế nào?
￿ Chỉ được tăng lên
￿ Chỉ được giảm xuống
￿ Có thể tăng và giảm vốn
￿ Được tăng hoặc giảm vốn. Trong trường hợp giảm vốn đầu tư thấp hơn vốn đầu tư thì phải đăng ký với cơ quan đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh  X

 

90. Trong quá trình cho thuê doanh nghiệp , trách nhiệm của chủ doanh nghiệp như thế
nào?
￿ Không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
￿ Phải chịu trách nhiệm 1 phần
￿ Phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật  X
￿ Phải chịu trách nhiệm nếu 2 bên thỏa thuận

 

91. Sau khi bán doanh nghiệp, trách nhiệm của chủ DNTN cũ như thế nào?
￿ Chuyển hết trách nhiệm sang người chủ mới
￿ Vẫn có trách nhiệm lien đới
￿ Chịu trách nhiệm với những khoản nợ và nghĩa vụ khác mà doanh nghiệp chưa thực hiện trừ trường hợp có thủa thuận khác.  X
￿ Tất cả các ý trên đều sai.

 

92. Tòa án phải ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản trong thời hạn bao lâu
kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản
a. 20 ngày
b. 30 ngày  X
c. 40 ngày
d. 45 ngày

 

93. Kể từ khi nhận thấy doanh nghiệp, HTX lâm vào tình trạng phá sản. Trong thời hạn bao lâu nếu chủ doanh nghiệp, hoặc đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, HTX
không nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thì phải chịu trách nhiệm theo quy định
của pháp luật

a. 15 ngày.
b. 1 tháng.
c. 2 tháng.
d. 3 tháng. X

 

94. Luật Phá sản 2004 không miễn trừ nghĩa vụ trả nợ cho những đối tượng nào

 

95. Công ty cổ phần ABC có trụ sở chính ở Bình Dương, có 2 văn phòng đại diện: 1ở  TPHCM, 1 ở Đồng Nai. Các chủ nợ của công ty ABC đều là người dân ở TPHCM. Khi các chủ nợ này muốn nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với công ty ABC thì phải nộp đơn đó ở đâu ?

A. TAND tỉnh Bình Dương  X
B. TAND TPHCM
C. TAND tỉnh Đồng Nai
D.Tất cả đều đúng  X

 

96. Thứ bậc ưu tiên phân chia tài sản khi 1 DN bị tuyên bố phá sản là

A. Chi phí phá sản, thuế, lương CN
B. Chi phí phá sản, lương CN, thuế  X
C. Thuế, lương CN, chi phí phá sản
D. Thuế, chi phí phá sản, lương CN

 

97. Thế nào là phá sản trung thực

A. Là trường hợp chính con nợ yêu cầu mở thủ tục khi thấy nhận thấy mình lâm vào tình trạng phá sản
B. Là trường hợp thủ tục giải quyết phá sản được mở do yêu cầu của các chủ nợ
C. Là trường hợp phá sản do những nguyên nhân khách quan hoặc bất khả kháng. X
D. Là trường hợp do thủ đoạn của chủ DN nhằm chiếm đoạt tài sản của các chủ nợ

 

98. Đối tượng nào không có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản
A. Cổ đông của công ty cổ phần
B.Thành viên hợp doanh của công ty hợp doanh
C. Đại diện công đoàn công ty
D. Ngân hàng mà DN vay X

 

99. Công ty TNHH 1 thành viên X có trụ sở ở quận Tân Bình, TPHCM. Khi công ty nộp
đơn yêu cầu phá sản thì nộp ở cơ quan nào
A. TAND quận Tân Bình
B. TAND TPHCM X
C. Cả 2 đều đúng
D. Cả 2 đều sai

 

100. Ngày 01/07/2007, TAND TPHCM đăng báo quyết định mở thủ tục phá sản cho công ty cổ phần Y. Hạn cuối cùng để các chủ nợ của các công ty này gửi giấy đòi nợ cho tòa án là:

A. 15/07/2007
B. 01/08/2007
C. 15/08/2007
D. 30/08/2007 X

 

101. Hành động của 1 DN kể từ ngày nhận được quyết định mở thủ tục phá sản có thể  được thực hiện nếu phẩm phán đồng ý

A. Thanh toán nợ không có đảm bảo
B. Trả lương cho người lao động X
C. Từ bỏ quyền đòi nợ đối với công ty khác
D. Chuyển nợ kô bảo đảm thành nợ có bảo đảm

 

102. Trường hợp nào người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản không phải nộp tiền tạm ứng phí phá sản

A. Chủ nợ không có đảm bảo
B. Chủ DN
C. Cổ đông của công ty cổ phần
D. Đại diện người lao động X

 

103. Chủ thể kinh doanh nào là đối tượng áp dụng của luật phá sản 2004

A. Hợp tác xã
B. Hộ kinh doanh X
C. Công ty TNHH
D. Doanh nghiệp tư nhân

 

104. Ngày 01/01/2008, TAND Hà Nội ra quyết định tuyên bố công ty TNHH X bị phá sản. Tòa án phải quyết định cho sở kế hoạch – đầu tư Tp.Hà Nội chậm nhất là vào ngày nào?

A. 03/01/08
B. 05/01/08
C. 07/01/08
D.10/01/08 X

 

105. Họi nghị chủ nợ là cơ quan duy nhất của các chủ nợ được thành lập để giải quyết 1 cách công bằng các vấn đề liên quan đến lợi ích chủ nợ

A. Đúng X
B. Sai

 

106. Loại chủ nợ nào sau đây không được quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với công ty con nợ

A. Chủ nợ có đảm bảo X
B. Chủ nợ có đảm bảo 1 phần
C. Chủ nợ không đảm bảo

 

107. Kể từ khi nhận thông báo Doanh nghiệp, Hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản và chủ Doanh ngiệp hoặc đại diện hợp pháp của Doanh nghiệp, Hợp tác xã không yêu cầu mở thủ tục phá sản thì phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật, trong thời gian

A. 1 tháng
B. 3 tháng X
C. 2 tháng
D. 4 tháng

 

108. Tòa án cấp huyện có quyền tiến hành thủ tục phá sản đối với

A. Doanh nghiệp, Hợp tác xã
B. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Hợp tác xã
C. Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
D. Hợp tác xa đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện đó X

 

109. Các đối tượng nào sau nay có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản Doanh
nghiệp, Hợp tác xã

A. Đại diện công đoàn
B. Cổ đông công ty cổ phần
C. Thành viên hợp danh của công ty hợp danh
D. Chủ nợ có bảo đảm  X

 

110. Việc phân chia tài sản còn lại của Doanh nghiệp, Hợp tác xã theo bậc thứ tự ưu tiên thứ 3, gồm những khoản

A. Thanh toán khoản nợ cho người lao động
B. Thanh toán chi phí phá sản
C. Nợ thuế đối với nhà nước X
D. Tất cả đều đúng

 

111. Hành động nào bị cấm khi Doanh nghiệp, Hợp tác xã mắc nợ sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản của tòa án

A. Cất giấu, tẩu tán tài sản, thanh lý các khoản nợ không có bảo đảm
B. Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ
C. Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của Doanh nghiệp mắc nợ
D. Tất cả đều đúng X

 

112. Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp một khoản tiền tạm ứng phí phá sản theo quy định của tòa án, trừ người nộp đơn là

A. Chủ nợ không có bảo đảm
B. Đại diện người lao động X
C. Thành viên hợp danh của công ty hợp danh
D. Tất cả đều đúng

 

113. Giải thể và phá sản giống nhau ở chổ

A. Thanh toán nợ
B. Chấm dứt sự tồn tại của Doanh nghiệp
C. Tiến hành các thủ tục theo quy định
D. Tất cả đều đúng X

 

114. Kể từ ngày cuối cùng đang báo về quyết định của tòa án mở thủ tục phá sản, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho tòa án trong thời gian

A. 15 ngày
B. 30 ngày
C. 45 ngày
D. 60 ngày X

 

115. Phân lọai phá sản dựa vào nguyên nhân có thể chia thành hai lọai nào

A. Phá sản trung thực, phá sản tự nguyện
B. Phá sản trung thực, phá sản gian trá
C. Phá sản trung thực, phá sản bắt buộc
D. phá sản tự nguyện, phá sản bắt buộc

 

116. Ai là người có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

1. Chủ doanh nghiệp
2. Đai diện người lao động hoặc đại diện công đoàn
3. Cổ đông công ty cổ phần
4. Đại diện hợp pháp của Doanh nghiệp, Hợp tác xã

 

117. Các giao dịch của Doanh nghiệp , Hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản được thực hiện trong khoảng thời ba tháng trước ngày tòa án thu lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản coi là vô hiêu

A. Tặng, cho bất động sản, động sản cho người khác
B. Thanh tóan các khoan nợ chưa đến hạn
C. Thế chấp, cầm cố tài sản của Doanh nghiệp, Hợp tác xã
D. Tất cả đều đúng X

 

118. Người yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp đơn cho ai?

A. Cơ quan đăng ký kinh doanh
B. Viện kiểm soát
C. Tòa án có thẩm quyền X
D. Tất cả đều đúng

 

119. Trường hợp người nộp đơn không phải là chủa Doanh nghiệp, Hợp tác xã hay người đại diện hợp pháp của Doanh nghiệp, Hợp tác xã thì trong thời hạn bao lâu kể từ ngày thụ lý đơn tòa án phải thông báo cho Doanh nghiệp,Hợp tác xã đó biết:

A. 1 ngày
B. 5 ngày X
C. 10 ngày
D. 15 ngày

 

120. Ai là người có quyền đề nghị thẩm phán triệu tập hội nghị chủ nợ

A. Tổ trưởng tổ quản lý, thanh lý tài sản
B. Các chủ nợ đại diện cho ít nhất 1/3 tổng số chủ nợ không có bảo đảm
C. A và B đều đúng X
D. A và B đều sai

 

121. Thẩm phán ra quyết định đình chỉ thủ tục họat động của Doanh nghiệp, Hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản nếu

A. Doanh nghiệp,Hợp tác xã đã thực hiện xong phương án hpục hồi kinh doanh
B. Được quá nửa số phiếu của các chủ nợ không có bảo đảm đai diện cho
C. A và B đều đúng X
D. A và B đều sai

 

122. Thẩm phán ra quyết định mở tục thanh lý tài sản sau khi có nghị quyết của hội nghị chủ nợ lần thứ I, nếu trường hợp

A. Doanh nghiệp,Hợp tác xã không xây dựng được phương án phục hồi họat động kinh doanh trong thời gian qui định
B. Hội nghị chủ nợ không thông qua phương án phục hồi họat động kinh doanh của Doanh nghiệp
C. Doanh nghiệp,Hợp tác xã thực hiện không đúng hoặc chưa thực hiện được phương án phục hồi họat động kinh doanh thì trường hợp các bên liên quan có thỏa thuận khác
D. Tất cả đều đúng X

 

123. Ai ra quyết định thành lập tổ quản lý thanh lý tài sản

A. Chủ Doanh nghiệp, Hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản
B. Đai diện người lao động
C. Thẩm phán X
D. Đại diện chủ nợ.

1/5 - (1 bình chọn)

Phản hồi

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền