Hậu quả pháp lý sau quyết định tuyên bố phá sản

Chuyên mụcLuật doanh nghiệp, Luật phá sản, Luật thương mại Phá sản là gì?

Mở thủ tục phá sản:

Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 42 luật phá sản 2014 thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thì tòa án phải quyết định mở thủ tục phá sản khi có săn cứ chứng minh rằng doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản.

Điều 42. Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản

1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Thẩm phán phải ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản, trừ trường hợp quy định tại Điều 105 của Luật này.

2. Thẩm phán ra quyết định mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

Hậu quả của quyết định này là: Mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã vẫn được tiến hành bình thường, tuy nhiên phải chịu sự giám sát, kiểm tra của thẩm phán và tổ quản lý, thanh lý tài sản. Nếu xét thấy người quản lý của doanh nghiệp, hợp tác xã không có khả năng điều hành hoặc nếu tiếp tục điều hành sẽ không có lợi cho việc bảo toàn tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã thì theo đề nghị của hội đồng chủ nợ,thẩm phán ra quyết định cử người khác quản lý và điều hành hoạt hợp động của doanh nghiệp, hợp tác xã. Điều này có nghĩa rằng mặc dù doanh nghiệp,hợp tác xã đang lâm vào tình trạng phá sản nhưng pháp luật vẫn có những quy định nhằm ổn định sự tồn tại của doanh nghiệp, hợp tác xã này, mặc dù điều này rất mong manh.

Thứ hai với sự kiểm tra giám sát của tổ chức cá nhân thực hiện nhiệm vụ công quyền nhà nước muốn dự liệu khả năng tẩu tán tài sản của doanh nghiệp hợp tác xã khi có quyết định mở thủ tục phá sản.nói chung doanh nghiệp hợp tác xã khi bị tuyên bố mở thủ tục phá sản cơ hội duy trì sự ổn định và phát triển là rất khó và mong manh vì đối tác sẽ rất thận trọng hoặc không dại gì lại hợp tác với một doanh nghiệp săp bị tuyên bố phá sản.

Mọi giao dịch của doanh nghiệp, hợp tác xã này đều bị hạn chế tới mức tối thiểu và hầu hết đều phải có sự đồng ý bằng văn bản của thẩm phán phụ trách giám sát như cầm cố, thế chấp, vay tiền, chuyển đổi cổ phần hoặc quyền sở hữu…(điều 49 luật phá sản)

Áp dụng thủ tục phục hồi: Theo quy định tại điều 87 luật phá sản thì thủ tục phục hồi được áp dụng khi hội nghị chủ nợ lần thứ nhất thông qua nghị quyết với các giải pháp tổ chức lại hoạt động kinh doanh, kế hoạch thanh toán nợ cho các chủ nợ và yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh thì thẩm phán ra quyết định áp dụng thủ tục phục hồi. cũng theo quy định của điều này trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hội nghị chủ nợ lần thứ nhất thông qua nghị quyết,doanh nghiệp hợp tác xã phải xây dựng phương án phục hồi kinh doanh của mình và nộp cho tòa án. bất cứ chủ nợ hoặc người nào nhận nghĩa vụ phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã đều có quyền xây dựng dự thảo phương án phục hồi hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp, hợp tác xã và nộp cho tòa án.

Như vậy khi áp dụng thủ tục phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ có hai phương án để lựa chọn: một là xây dựng phương án phục hồi trong thời hạn cho phép (30 ngày) và đưa ra cho hội nghị chủ nợ lần thứ hai quyết định thông qua phương án đó cũng như đưa phương án phục hồi đó vào thực hiện. tuy nhiên là dưới sự giám sát của các chủ nợ, định kì sáu tháng doanh nghiệp, hợp tác xã phải gửi báo cáo về tình hình thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh; hai là doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ không xây dựng phương án phục hồi và chấp nhận phá sản. điều này cũng nảy sinh một bất cập nếu như doanh nghiệp, hợp tác xã không chịu xây phương án phục hồi mà chỉ có các chủ nợ xây dựng phương án phục hồi và gửi cho tòa án thi tòa án sẽ giải quyết như thế nào? quyết định mở thủ tục phá sản hay triệu tập hội nghị chủ nợ để quyết định về phương án phục hồi.

Đình chỉ thủ tục phá sản:

Theo quy định tại điều 91 luật phá sản thì thủ tục phá sản đình chỉ khi hội nghị chủ nợ đã hoãn một lần nếu người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản là các chủ nợ không có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần hoặc đại diện của người lao động hay thông qua đại diện công đoàn. không tham gia hội nghị chủ nợ được triệu tập lại. đối với những người có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản như chủ doanh nghiệp, đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước, cổ đông công ty cổ phần nộp đơn theo điều lệ của công ty quy định hay nghị quyết của đại hội cổ đông, hoặc cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% số cổ phần phổ thông trở lên liên tục trong 6 tháng, thành viên hợp danh của công ty hợp danh mà người có nghĩa vụ tham gia hội nghị chủ nợ không tham gia mà không có lý do chính đáng. Nếu người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản rút đơn yêu cầu (trừ trường hợp có nhiều người nộp đơn mà chỉ có một số người rút đơn thì tòa án vẫn tiến hành thủ tục phá sản).

Hậu quả pháp lý: khi đình chỉ thủ tục phá sản thì thẩm phán có thể ra quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản. Quy định này nhằm bắt buộc các chủ thể nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải có trách nhiệm trong quyết định của mình. Nếu các chủ thể có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản mà không đến tham dự hội nghị chủ nợ mà không có lý do chính đáng còn phải chịu chế tài xử phạt hành chính.

Đình chỉ thủ tục phục hồi: Thủ tục phục hồi bị đình chỉ khi doanh nghiệp, hợp tác xã đã thực hiện xong phương án phục hồi hoạt động kinh doanh hoặc được quá nửa số phiếu của các chủ nợ không có bảo đảm đại diện cho từ hai phần ba tổng số nợ không có bảo đảm trở lên chưa thanh toán đồng ý đình chỉ (điều 95). Hậu quả của việc đình chỉ thủ tục phục hồi là doanh nghiệp, hợp tác xã coi như không còn lâm vào tình trạng phá sản. Đối với việc thi hành án dân sự hoặc việc giải quyết vụ án bị đình chỉ kể từ ngày tòa án tuyên bố mở thủ tục phá sản chưa được thi hành hoặc chưa được giải quyết thì ngay sau khi ra quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản việc thi hành án dân sự hoặc giải quyết vụ án được tiếp tục. Tòa án ra quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi phải gửi trả lại hồ sơ vụ án cho tòa án có thẩm quyền để giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Quy định này cho phép cơ quan có thẩm quyền có thể ra quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi khi thấy phương án phục hồi của doanh nghiệp, hợp tác xã đã thực hiện thành công và khả năng thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp hợp tác xã đó có thể thực hiện được thêm vào đó cũng quy định khi có trên một nửa số phiếu của chủ nợ không có bảo đảm đai diện cho từ 2/3 tổng số nợ không có bảo đảm chưa thanh toán đồng ý tức là giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và các chủ nợ này đã đạt được sự thỏa thuận, thống nhất về ý chí và khi đình chỉ thủ tục phục hồi thì đồng nghĩa với việc các nghĩa vụ của doanh nghiệp, hợp tác xã phải tiếp tục được thực hiện.

Mở thủ tục thanh lý tài sản:

Quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản khi xảy ra các trường hợp sau: trường hợp đặc biệt là khi doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thua lỗ mà nhà nước đã áp dụng biện pháp đặc biệt để phục hồi mà không phục hồi được mà không thanh toán được các khoản nợ đến hạn khi chủ nợ yêu cầu thì tòa án ra quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản. Khi hội nghị chủ nợ không thành theo quy định tại điều 106, khi có nghị quyết của hội nghị chủ nợ theo quy định tại điều 107. Khi có quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản thì những hoạt động của doanh nghiệp,hợp tác xã phải có sự cho phép của thẩm phán trên cơ sở đề nghị của tổ quản lý, thanh lý tài sản và hoạt động đó phải cần thiết cho việc thanh lý tài sản hoặc làm tăng thêm khối tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã đó. Sau khi có quyết định này thì phải có kế hoạch, phương án phân chia tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã. Khi có quyết định này thì tất cả các khoản nợ mặc dù chưa đến hạn đều phải đáo hạn và không được tính lãi đói với thời gian này.

Tuyên bố phá sản:

Tòa án ra quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã đồng thời với việc ra quyết định đình chỉ thủ tục thanh lý tài sản.

Theo trình tự bình thường Theo thủ tục đặc biệt khi hết hạn nộp tạm ứng án phí mà chủ doanh nghiệp hoặc đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản không còn tiền và tài sản khác để nộp tiền tam ứng phí phá sản;sau khi thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và các tài liệu liên quan gửi đến, tòa án ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp,hợp tác xã bị phá sản,nếu doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản không còn tài sản hoặc còn nhưng không đủ để thanh toán phí phá sản.

Hậu quả của thủ tục tuyên bố phá sản

Là quyết định chấm dứt sự tồn tại về mặt pháp lý của doanh nghiệp, hợp tác xã này. Tòa án phải gửi quyết định cho cơ quan đăng kí kinh doanh để xóa tên doanh nghiệp, hợp tác xã khỏi sổ đăng kí kinh doanh. Quyết định tuyên bố phá sản là căn cứ chấm dứt mọi quan hệ thanh toán nợ đã được thanh toán hay chưa? doanh nghiệp, hợp tác xã được giải phóng khỏi nghĩa vụ trả nợ.

Đối với doanh nghiệp là công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân thì không miễn trừ nghĩa vụ tài sản đối với chủ DNTN và các thành viên hợp danh, trừ có các thỏa thuận khác.Đối với những người tại doanh nghiệp hợp tác xã có thể sẽ phải chịu những chế tài như cấm đảm nhận chức danh quản lý tương tự như các doanh nghiệp khác theo quy định của điều 108 luật phá sản 2014

Điều 108. Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản

1. Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản phải có các nội dung chủ yếu sau:

….

k) Cấm đảm nhiệm chức vụ sau khi doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản theo quy định tại Điều 130 của Luật này;.

Các tìm kiếm liên quan đến Hậu quả pháp lý sau quyết định tuyên bố phá sản, hệ quả pháp lý của phá sản, hậu quả pháp lý khi doanh nghiệp phá sản,hậu quả của phá sản doanh nghiệp, hệ quả pháp lý đối với doanh nghiệp sau khi thẩm phán ra quyết định mở thủ tục phá sản.,trình bày hệ quả pháp lý của quyết định mở thủ tục phá sản, thanh lý tài sản phá sản theo quy định của pháp luật việt nam hiện hành

2/5 - (2 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền