21 website tra cứu trực tuyến của cơ quan nhà nước mà doanh nghiệp cần biết

Chuyên mụcBạn có biết?, Luật doanh nghiệp Doanh nghiệp

Sau đây, PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP xin gửi tới Quý thành viên danh sách các website tra cứu của cơ quan nhà nước mà doanh nghiệp cần phải biết:

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1

Tra cứu thông tin doanh nghiệp https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx

2

Tra cứu thông tin của hộ, cá nhân kinh doanh http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hct

THUẾ

3

Tra cứu mã số doanh nghiệp (mã số thuế) http://tongcucthue.org/tra-cuu-ma-so-thue-doanh-nghiep/

4

Tra cứu mã số thuế cá nhân https://www.tncnonline.com.vn/Pages/TracuuMST.aspx

http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

5

Tra cứu quyết toán thuế https://www.tncnonline.com.vn/Pages/quyettoanthue.aspx

6

Tra cứu người phụ thuộc https://www.tncnonline.com.vn/Pages/Nguoiphuthuoc.aspx

BẢO HIỂM

7

Tra cứu quá trình tham gia BHXH https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-dong-bao-hiem.aspx

8

Tra cứu mã số BHXH https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx

9

Tra cứu đơn vị tham gia BHXH https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/don-vi-tham-gia-bhxh.aspx

10

Tra cứu giá trị sử dụng thẻ BHYT https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx

HÓA ĐƠN

11

Tra cứu thông tin hóa đơn http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/tc1hd.html

http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/tcnhd.html

12

Tra cứu đăng ký phát hành hóa đơn http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/dkphtc.html

13

Tra cứu nhà in/ cung ứng phần mềm tự in hóa đơn http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/dmnhain.html

14

Tra cứu hóa đơn hết giá trị sử dụng http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/hgtsdtc.html

15

Tra cứu thông báo phát hành hóa đơn http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/tbphtc.html

16

Tra cứu doanh nghiệp rủi ro vi phạm http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/dnrrvp.html

HẢI QUAN

17

Tra cứu thông tin nợ thuế https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

18

Tra cứu thông tin tờ khai hải quan https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuThongTinToKhaiHQ.aspx

19

Tra cứu diễn biến nộp thuế của tờ khai hải quan https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNopThue.aspx

20

Tra cứu tỷ giá https://www.customs.gov.vn/Lists/ExchangeRate/Default.aspx

21

Tra cứu thông tin chung và tài khoản thu nộp ngân sách của các đơn vị hải quan https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuTaiKhoanKhoBacCuaCacChiCucHQ.aspx

Nguồn: Hải Hà / phaplykhoinghiep.vn

đánh giá bài viết

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền