Bảo đảm quyền con người trong TTHS đối với người bị tạm giữ, tạm giam

Chuyên mụcLuật hình sự, Luật tố tụng hình sự Tạm giam, tạm giữ

Bảo đảm quyền con người trong tố tụng hình sự đối với người bị tạm giữ, tạm giam.

 

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Khái niệm chung quyền con người

Khái niệm quyền con người và bảo đảm quyền con người trong tố tụng hình sự

Khái niệm quyền con người trong tố tụng hình sự

Bảo đảm quyền con người trong tố tụng hình sự

Khái niệm và đặc điểm người bị tạm giữ, tạm giam trong tố tụng hình sự

Khái niệm và đặc điểm người bị tạm giữ

Khái niệm và đặc điểm người bị tạm giam

Quy định về vấn đề bảo đảm quyền con người đối với người bị tạm giữ, tạm giam trong pháp luật tố tụng hình sự một số nước Quy định về vấn đề bảo đảm quyền con người đối với người bị tạm giữ, tạm giam trong pháp luật tố tụng hình sự Liên bang Nga Quy định về vấn đề bảo đảm quyền con người đối với người bị tạm giữ, tạm giam trong pháp luật tố tụng hình sự Trung Quốc

Các quy định về bảo đảm quyền con người đối với người bị tạm giữ, tạm giam trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ sau Cách mạng tháng 8 năm 1945 đến trước khi có Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

Giai đoạn từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 cho đến trước khi có Bộ luật tố tụng hình sự năm 1988

Giai đoạn từ khi ban hành Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam năm 1988 cho đến trước khi có Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

CHƯƠNG 2: CÁC QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015 VỀ BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI ĐỐI VỚI NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ TẠM GIAM

Các quy định của bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về bảo đảm quyền con người đối với người bị tạm giữ, tạm giam

Quy định bảo đảm quyền không bị bắt giam tùy tiện

Quy định bảo đảm quyền không phân biệt đối xử và đối xử bình đẳng

Quy định bảo đảm quyền không bị tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục

Quy định bảo đảm quyền không bị coi là có tội khi chưa có bản án kết tội đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án

Quy định bảo đảm quyền bào chữa

Thực tiễn việc bảo đảm quyền con người trong tố tụng hình sự đối với người bị tạm giữ, tạm giam

Những kết quả đạt được trong việc bảo đảm quyền con người trong tố tụng hình sự đối với người bị tạm giữ, tạm giam và nguyên nhân

Những bất cập, hạn chế trong việc bảo đảm quyền con người trong tố tụng hình sự đối với người bị tạm giữ, tạm giam

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA VIỆC BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGưỜI BỊ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Hoàn thiện một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về bảo đảm quyền con người đối với người bị tạm giữ, tạm giam Hoàn thiện một số nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hình sự

Hoàn thiện các quy định về quyền và nghĩa vụ tố tụng của người bị tạm giữ (Điều 48 Bộ luật tố tụng hình sự), bị can (Điều 49 Bộ luật tố tụng hình sự), bị cáo (Điều 50 Bộ luật tố tụng hình sự) Hoàn thiện các quy định về người bào chữa

Hoàn thiện các quy định về biện pháp ngăn chặn

Công tác hướng dẫn áp dụng Bộ luật tố tụng hình sự

Nâng cao chất lượng kiểm sát công tác tạm giữ, tạm giam

Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất cho nhà tạm giữ, trại tạm giam, các phương tiện thông tin, liên lạc phục vụ cho công tác tạm giữ, tạm giam

Nâng cao nhận thức, trình độ, trách nhiệm của Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán và Hội thẩm
Tăng cường hợp tác quốc tế về công tác tạm giữ, tạm giam

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

3/5 - (1 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền