Tìm hiểu về luật phòng chống bạo lực gia đình & luật bình đẳng giới

Tổng hợp 10 bộ đề: câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu về luật phòng, chống bạo lực gia đình và luật bình đẳng giới năm 2017 do LĐLĐ biên soạn để bạn tham khảo

 

Bộ đề số 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

BỘ ĐỀ SỐ 1

 

Câu 1. Hãy nêu khoản 6 Điều 20 trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình?

 1. Chính phủ quy định cụ thể việc áp dụng, huỷ bỏ biện pháp cấm tiếp xúc và việc xử lý người có hành vi bạo lực gia đình vi phạm quyết định cấm tiếp xúc quy định tại Điều này.
 2. Hành vi bạo lực gia đình gây tổn hại hoặc đe doạ gây tổn hại đến sức khỏe hoặc đe doạ tính mạng của nạn nhân bạo lực gia đình.
 3. Cả a, b, đều sai.

 

Câu 2. Hãy cho biết mục đích của thông tin, tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình? (trong Luật PCBLGĐ)?

 1. Nhằm thay đổi nhận thức, hành vi về bạo lực gia đình, góp phần tiến tới xoá bỏ bạo lực gia đình và nâng cao nhận thức về truyền thống tốt đẹp của con người, gia đình Việt Nam.
 2. Chính xác, rõ ràng, đơn giản, thiết thực;
 3. Cả a, b, đều đúng.

 

Câu 3. Hãy nêu thời gian chậm nhất bao nhiêu giờ kể từ khi nhận được đơn yêu cầu, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc; trường hợp không ra quyết định thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người yêu cầu biết?

 1. 12 giờ.
 2. 24 giờ.
 3. 36 giờ.

 

Câu 4. Hãy cho biết nội dung sau quy định về điều gi?

“Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện việc chăm sóc y tế theo quy định tại Điều 23 của Luật này và tư vấn về sức khỏe”

 1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Đ 27 trong Luật PCBLGĐ).
 2. Cơ sở bảo trợ xã hội (Điều 28 trong Luật PCBLGĐ).
 3. Cả a, b, đều sai.

 

Câu 5. Anh (chị) cho biết nội dung khoản 2 Điều 32 trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình?

 1. Giáo dục, nhắc nhở thành viên gia đình thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác.
 2. Hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình; can ngăn người có hành vi bạo lực gia đình chấm dứt hành vi bạo lực; chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình.
 3. Cả a, b, đều đúng.

 

Câu 6: Hãy cho biết nội dung “Bồi thường thiệt hại cho nạn nhân bạo lực gia đình khi có yêu cầu và theo quy định của pháp luật” thể hiện điều nào trong Luật PCBLGĐ?

 1. Nguyên tắc phòng, chống bạo lực gia đình (Điều 3 Luật PCBLGĐ)
 2. Nghĩa vụ của người có hành vi bạo lực gia đình (Điều Luật PCBLGĐ)
 3. Cả a, b, đều sai.

 

Câu 7. Hãy cho biết nội dung sau: “Chi phí cho việc khám và điều trị đối với nạn nhân bạo lực gia đình do Quỹ bảo hiểm y tế chi trả đối với người có bảo hiểm y tế”

 1. Chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. (Điều 23 trong Luật PCBLGĐ).
 2. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Điều 27 trong Luật PCBLGĐ).
 3. Cả a, b, đều đúng.

 

Câu 8: Nhân viên tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình cần phải? (trong Luật PCBLGĐ).

 1. Có phẩm chất đạo đức tốt.
 2. Bảo đảm yêu cầu về chuyên môn theo quy định của pháp luật đối với lĩnh vực tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.
 3. Cả a, b, đều đúng.

Câu 9. Hãy nêu nguyên tắc hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình (trong Luật Phòng chống bạo lực gia đình).

 1. Khách quan, công minh, có lý, có tình.
 2. Giữ bí mật thông tin đời tư của các bên.
 3. Cả a, b, đều đúng

 

Câu 10. Anh (chị) cho biết nội dung khoản 2 Điều 33 trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình?

 1. Kiến nghị những biện pháp cần thiết với cơ quan nhà nước có liên quan để thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình,hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống ma túy, mại dâmvà các tệ nạn xã hội khác; tham gia phòng, chống bạo lực gia đình, chăm sóc, hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình.
 2. Thực hiện các biện pháp khác về phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định của Luật này.
 3. Cả a, b, đều đúng.

 


 

 

BỘ ĐỀ SỐ 2

 

Câu 1. Hãy cho biết nội dung sau đây: “Thông qua hoạt động văn học, nghệ thuật, sinh hoạt cộng đồng và các loại hình văn hoá quần chúng khác” thuộc quy định nào của thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình ?

 1. Mục đích và yêu cầu (Điều 9, Luật Phòng chống bạo lực gia đình)
 2. Hình thức thông tin, tuyên truyền (Điều 11, Luật Phòng chống bạo lực gia đình)
 3. Cả a, b, đều sai.

 

Câu 2. Hãy nêu khoản 1 Điều 24 trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình?

 1. Nạn nhân bạo lực gia đình được tư vấn về chăm sóc sức khoẻ, ứng xử trong gia đình, pháp luật và tâm lý để giải quyết tình trạng bạo lực gia đình.
 2. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện việc chăm sóc y tế theo quy định tại Điều 23 của Luật này và tư vấn về sức khỏe.
 3. Cả a, b, đều đúng.

 

Câu 3. Hãy cho biết nội dung thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình? (trong Luật PCBLGĐ)?

 1. Chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, quyền và nghĩa vụ của các thành viên gia đình.
 2. Truyền thống tốt đẹp của con người, gia đình Việt Nam.
 3. Cả a, b, đều đúng

 

Câu 4: Hãy cho biết nội dung “Tổ chức, hỗ trợ việc bồi dưỡng cán bộ làm công tác phòng, chống bạo lực gia đình” thể hiện điều nào trong Luật PCBLGĐ?

 1. Nguyên tắc phòng, chống bạo lực gia đình (Điều 3 trong Luật PCBLGĐ)
 2. Nghĩa vụ của người có hành vi bạo lực gia đình (Điều 4 trong Luật PCBLGĐ)
 3. Chính sách của Nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình (Điều 6 trong Luật PCBLGĐ)
 4. Cả a, b, c đều đúng.

 

Câu 5. Hãy nêu khoản 1 Điều 30 trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình?

 1. Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng là cá nhân, tổ chức có uy tín, khả năng và tự nguyện giúp đỡ nạn nhân bạo lực gia đình tại cộng đồng dân cư.
 2. Có cơ sở vật chất và nhân lực chuyên môn phù hợp với nội dung hoạt động trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình
 3. Cả a, b, đều đúng.

 

Câu 6. Hãy nêu đối tượng tư vấn về gia đình ở cơ sở? (trong Luật PCBLGĐ)

 1. a) Người có hành vi bạo lực gia đình.
 2. b) Nạn nhân bạo lực gia đình.
 3. c) Người nghiện rượu, ma tuý, đánh bạc, người chuẩn bị kết hôn.
 4. d) Cả a, b, c đều đúng.

 

Câu 7. Hãy cho biết Điều nào trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình nêu “cấm tiếp xúc theo quyết định của Tòa án”

 1. Điều 20.
 2. Điều 21.
 3. Cả a, b, đều đúng.

 

Câu 8. Hãy cho biết nội dung sau quy định tại Điều, khoản nào của Luật PCBLGĐ: “Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tham gia thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; hỗ trợ kinh phí cho một số cơ sở hỗ trợ, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình theo chương trình, kế hoạch về phòng, chống bạo lực gia đình; kinh phí hỗ trợ, đối tượng được hỗ trợ do Chính phủ quy định”

 1. Cơ sở bảo trợ xã hội Điều 28.
 2. Cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình và cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (khoản 1 Điều 29).
 3. Cả a, b, đều đúng.

 

Câu 9. Anh (chị) hãy cho biết nội dung khoản 2 Điều 31 trong Luật phòng, chống bạo lực gia đình?

 1. Thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác.
 2. Kịp thời ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình và thông báo cho cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền.
 3. Cả a, b, đều đúng.

 

Câu 10. Anh (chị) cho biết nội dung khoản 1 Điều 34 trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình?

 1. Thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều 33 của Luật này.
 2. Tổ chức cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình, cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.
 3. Cả a, b, đều đúng. 

BỘ ĐỀ SỐ 3

 

Câu 1. Hãy nêu khoản 2 Điều 18 trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình?

 1. Cơ quan công an, Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc người đứng đầu cộng đồng dân cư khi phát hiện hoặc nhận được tin báo về bạo lực gia đình có trách nhiệm kịp thời xử lý hoặc kiến nghị, yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền xử lý; giữ bí mật về nhân thân và trong trường hợp cần thiết áp dụng biện pháp bảo vệ người phát hiện, báo tin về bạo lực gia đình.
 2. Thẩm quyền, điều kiện áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hoặc pháp luật về tố tụng hình sự.
 3. Cả a, b, đều sai.

 

Câu 2. Hãy cho biết cơ sở bảo trợ xã hội có nhiệm vụ gì?

 1. Thực hiện việc chăm sóc, tư vấn tâm lý, bố trí nơi tạm lánh và hỗ trợ các điều kiện cần thiết khác cho nạn nhân bạo lực gia đình”
 2. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Điều 27 trong Luật PCBLGĐ).
 3. Cả a, b, đều sai.

 

Câu 3. Anh (chị) hãy cho biết nội dung khoản 1 Điều 8 trong Luật Bình đẳng giới?

 1. Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.
 2. Xây dựng chính sách mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.
 3. Cả a và b đều sai.

 

Câu 4: Các hành vi sau đây hành vi nào thể hiện bạo lực gia đình?

 1. Hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khoẻ, tính mạng;
 2. Lăng mạ hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý gây hậu quả nghiêm trọng;
 3. Ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ và con; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, em với nhau.
 4. Cả a, b, c đều đúng

 

Câu 5. Hãy cho biết nội dung sau: “Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa người thuộc cơ quan, tổ chức mình với thành viên gia đình họ khi có yêu cầu của thành viên gia đình; trường hợp cần thiết thì phối hợp với cơ quan, tổ chức ở địa phương để tiến hành hòa giải” thuộc quy định nào của Luật phòng, chống bạo lực gia đình?

 1. Hoà giải mâu thuẫn, tranh chấpdo cơ quan, tổ chức tiến hành (Điều 14 trong Luật PCBLGĐ).
 2. Hoà giải mâu thuẫn, tranh chấpdogia đình, dòng họ tiến hành (Điều 13 trong Luật PCBLGĐ).
 3. Cả a, b, đều sai.

 

Câu 6. Toà án đang thụ lý hoặc giải quyết vụ án dân sự giữa nạn nhân bạo lực gia đình và người có hành vi bạo lực gia đình quyết định áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc trong thời hạn không quá 4 tháng khi có đủ các điều kiện sau đây:

 1. 3 tháng.
 2. 4 tháng.
 3. 5 tháng.

 

Câu 7. Hãy cho biết nội dung “Người trực tiếp tham gia phòng, chống bạo lực gia đình mà có thành tích thì được khen thưởng, nếu bị thiệt hại về sức khoẻ, tính mạng và tài sản thì được hưởng chế độ theo quy định của pháp luật” thể hiện điều nào trong Luật PCBLGĐ?

 1. Nghĩa vụ của người có hành vi bạo lực gia đình (Điều 4 trong Luật PCBLGĐ)
 2. Chính sách của Nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình (Điều 6 trong Luật PCBLGĐ)
 3. Cả a, b, đều sai.

 

Câu 8. Hãy cho biết nhiệm vụ của cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình? (trong Luật PCBLGĐ).

 1. Chăm sóc tư vấn.
 2. Chăm sóc tư vấn, tạm lánh, hỗ trợ những điều kiện cần thiết khác cho nạn nhân bạo lực gia đình.
 3. Cả a, b, đều đúng.

 

Câu 9. Hãy cho biết nội dung sau quy định tại Điều, khoản nào của Luật PCBLGĐ: “Cá nhân, tổ chức thông báo về việc nhận làm địa chỉ tin cậy, nơi đặt địa chỉ tin cậy với Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi đặt địa chỉ tin cậy”.

 1. Cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình và cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (khoản 2 Điều 29).
 2. Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng (khoản 2 Điều 30).
 3. Cả a, b, đều sai.

 

Câu 10. Anh (chị) cho biết nội dung sau: “Phối hợp với cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư trong phòng, chống bạo lực gia đình”, thuộc ai?

 1. Trách nhiệm của cá nhân (Điều 31 trong Luật PCBLGĐ).
 2. Trách nhiệm của gia đình (Điều 32 trong Luật PCBLGĐ).
 3. Cả a, b, đều đúng.

 


 

BỘ ĐỀ SỐ 4

 

Câu 1. Toà án nhân dân đã ra quyết định cấm tiếp xúc với nạn nhân bạo lực gia đình và có quyền huỷ bỏ quyết định đó không? (trong Luật PCBLGĐ).

 1. Có.
 2. Không.
 3. Cả a, b, đều sai.

 

Câu 2: Hãy nêu các điều kiện của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (trong Luật PCBLGĐ).

 1. a) Có cơ sở vật chất và nhân lực chuyên môn phù hợp với nội dung hoạt động trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình;
 2. b) Có nguồn tài chính bảo đảm chi phí cho các hoạt động trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình.
 3. Cả a, b, đều đúng.

 

Câu 3. Hãy cho biết nội dung “Lợi dụng hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình để trục lợi hoặc thực hiện hoạt động trái pháp luật” thể hiện điều nào trong Luật PCBLGĐ?

 1. Nghĩa vụ của người có hành vi bạo lực gia đình (Điều 4 trong Luật PCBLGĐ)
 2. Những hành vi bị nghiêm cấm (Điều 8 trong Luật PCBLGĐ)
 3. Cả a, b, đều sai.

 

Câu 4. Hãy nêu 1 nhiệm vụ của người được phân công giám sát ở Điều 22 trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình?

a.Trường hợp người có hành vi bạo lực gia đình vẫn cố tình tiếp xúc với nạn nhân thì người được phân công giám sát báo cáo cho người đứng đầu cộng đồng dân cư để có biện pháp buộc người có hành vi bạo lực gia đình chấm dứt hành vi của mình.

 1. Hành vi bạo lực gia đình gây tổn hại hoặc đe doạ gây tổn hại đến sức khỏe hoặc đe doạ tính mạng của nạn nhân bạo lực gia đình.
 2. Cả a, b, đều đúng.

 

Câu 5. Anh (chị) cho biết nội dung sau: “Giáo dục, nhắc nhở thành viên gia đình thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác” thuộc ai?

 1. Trách nhiệm của cá nhân (Điều 31 trong Luật PCBLGĐ).
 2. Trách nhiệm của gia đình (Điều 32 trong Luật PCBLGĐ).
 3. Cả a, b, đều đúng.

 

Câu 6. Những hành vi nào bị nghiêm cấm bạo lực gia đình?

 1. Cưỡng bức, kích động, xúi giục, giúp sức người khác thực hiện hành vi bạo lực gia đình.
 2. Sử dụng, truyền bá thông tin, hình ảnh, âm thanh nhằm kích động bạo lực gia đình.
 3. Trả thù, đe doạ trả thù người giúp đỡ nạn nhân bạo lực gia đình, người phát hiện, báo tin, ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình.
 4. Cả a, b, c đều đúng.

 

Câu 7. Hãy nêu nội dung tư vấn về gia đình ở cơ sở trong Luật PCBLGĐ?

 1. Cung cấp thông tin, kiến thức, pháp luật về hôn nhân, gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.
 2. b) Hướng dẫn kỹ năng ứng xử trong gia đình; kỹ năng ứng xử khi có mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình.
 3. Cả a, b, đều đúng.

 

Câu 8. Hãy nêu khoản 3 Điều 30 trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình?

 1. Cá nhân, tổ chức thông báo về việc nhận làm địa chỉ tin cậy, nơi đặt địa chỉ tin cậy với Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi đặt địa chỉ tin cậy.
 2. Tùy theo điều kiện và khả năng thực tế, địa chỉ tin cậy ở cộng đồng tiếp nhận nạn nhân bạo lực gia đình, hỗ trợ, tư vấn, bố trí nơi tạm lánh cho nạn nhân và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền biết.
 3. Cả a, b, đều đúng.

 

Câu 9. Anh (chị) cho biết nội dung khoản 3 Điều 32 trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình?

 1. Phối hợp với cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư trong phòng, chống bạo lực gia đình.
 2. Thực hiện các biện pháp khác về phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định của Luật này.
 3. Cả a, b, đều đúng.

 

Câu 10. Hãy nêu các điều kiện Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra bạo lực gia đình quyết định áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc quá 3 ngày nơi nạn nhân bạo lực gia đình? (trong Luật PCBLGĐ).

 1. a) Có đơn yêu cầu của nạn nhân bạo lực gia đình, người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; trường hợp cơ quan, tổ chức có thẩm quyền có đơn yêu cầu thì phải có sự đồng ý của nạn nhân bạo lực gia đình.
 2. b) Hành vi bạo lực gia đình gây tổn hại hoặc đe dọa gây tổn hại đến sức khỏe hoặc đe dọa tính mạng của nạn nhân bạo lực gia đình.
 3. c) Người có hành vi bạo lực gia đình và nạn nhân bạo lực gia đình có nơi ở khác nhau trong thời gian cấm tiếp xúc.
 4. Cả a, b, c đều đúng.

 


 

BỘ ĐỀ SỐ 5

 

Câu 1. Hãy cho biết nội dung “Tác hại của bạo lực gia đình” thể hiện điều nào trong Luật PCBLGĐ?

 1. Mục đích và yêu cầu của thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình (Điều 9 trong Luật PCBLGĐ)
 2. Nội dung thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình (Điều 10 trong Luật PCBLGĐ).
 3. Cả a, b, đều sai.

 

Câu 2. Hãy cho biết nội dung sau quy định tại Điều, khoản nào của Luật PCBLGĐ: “Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng là cá nhân, tổ chức có uy tín, khả năng và tự nguyện giúp đỡ nạn nhân bạo lực gia đình tại cộng đồng dân cư”

 1. Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng (khoản 1 Điều 30).
 2. Cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình và cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (Khoản 2 Điều 30).
 3. Cả a, b, đều sai.

 

Câu 3. Anh (chị) cho biết nội dung khoản 2 Điều 34 trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình?

a.Thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều 33 của Luật này.

 1. Tổ chức cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình, cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.
 2. Cả a, b, đều đúng.

 

Câu 4: Nạn nhân bạo lực gia đình có quyền yêu cầu gì?

 1. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền bảo vệ sức khỏe, tính mạng, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp khác của mình;
 2. Yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn, bảo vệ, cấm tiếp xúc theo quy định của Luật này;
 3. Cả a, b, đều đúng.

 

Câu 5. Hãy cho biết hình thức thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình? (trong Luật Phòng chống bạo lực gia đình)

 1. Thực hiện trực tiếp.
 2. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.
 3. Cả a, b, đều đúng.

 

Câu 6. Hãy nêu khoản 1 Điều 22 trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

 1. Khi nhận được quyết định cấm tiếp xúc của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc của Toà án có thẩm quyền thì người đứng đầu cộng đồng dân cư phối hợp với tổ chức có liên quan ở cơ sở để phân công người giám sát việc thực hiện quyết định cấm tiếp xúc.
 2. Hành vi bạo lực gia đình gây tổn hại hoặc đe dọa gây tổn hại đến sức khỏe hoặc đe dọa tính mạng của nạn nhân bạo lực gia đình.
 3. Cả a, b, đều sai.

 

Câu 7. Anh (chị) hãy cho biết nội dung khoản 4 Điều 7 trong Luật Bình đẳng giới?

 1. Khuyến khích cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân tham gia các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới
 2. Khuyến khích cơ quan, tổ chức tham gia các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới.
 3. Khuyến khích gia đình, cá nhân tham gia các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới.

 

Câu 8. Hãy nêu Điều 25 trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình?

 1. Uỷ ban nhân dân cấp xã chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và các tổ chức thành viên, tổ chức xã hội khác tại địa phương và các cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình thực hiện hỗ trợ khẩn cấp các nhu cầu thiết yếu cho nạn nhân bạo lực gia đình trong trường hợp cần thiết.
 2. Nạn nhân bạo lực gia đình được tư vấn về chăm sóc sức khoẻ, ứng xử trong gia đình, pháp luật và tâm lý để giải quyết tình trạng bạo lực gia đình.
 3. Cả a, b, đều đúng.

 

Câu 9. Hãy cho biết ai có quyền hủy bỏ quyết định cấm tiếp xúc nạn nhân bạo lực gia đình? (trong Luật PCBLGĐ).

 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
 2. Người đứng đầu cộng đồng dân cư nơi cư trú của nạn nhân bạo lực gia đình.
 3. Cả a, b, đều sai.

 

Câu 10. Hãy cho biết “Bình đẳng giới” trong Luật Bình đẳng giới là gì?

 1. Là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó.
 2. Là việc nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó.
 3. Cả a và b điều sai.

 


 

BỘ ĐỀ SỐ 6

 

Câu 1. Hãy cho biết quyết định cấm tiếp xúc nạn nhân bạo lực gia đình (ở điều 21 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình) được gởi cho ai?

 1. Người có hành vi bạo lực gia đình, nạn nhân bạo lực gia đình, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu cộng đồng dân cư nơi cư trú của nạn nhân bạo lực gia đình và Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp.
 2. Người có hành vi bạo lực gia đình, nạn nhân bạo lực gia đình, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp.
 3. Cả a, b, đều sai.

 

Câu 2. Anh (chị) cho biết nội dung khoản 1 Điều 32 trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình?

 1. Giáo dục, nhắc nhở thành viên gia đình thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác.
 2. Hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình; can ngăn người có hành vi bạo lực gia đình chấm dứt hành vi bạo lực; chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình.
 3. Cả a, b, đều đúng.

 

Câu 3: Hãy cho biết các nguyên tắc dưới đây, nguyên tắc nào phòng, chống bạo lực gia đình?

a.. Kết hợp và thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống bạo lực gia đình, lấy phòng ngừa là chính, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục về gia đình, tư vấn, hoà giải phù hợp với truyền thống văn hoá, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

 1. Hành vi bạo lực gia đình được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.
 2. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống bạo lực gia đình.
 3. Cả a, b, c đều đúng.

 

Câu 4. Hãy cho biết nội dung sau quy định tại điều khoản nào của Luật PCBLGĐ: “Theo quy chế hoạt động hoặc chức năng, nhiệm vụ của mình, cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình được cung cấp các dịch vụ tư vấn về pháp luật, tâm lý, chăm sóc sức khỏe, bố trí nơi tạm lánh và các điều kiện cần thiết khác cho nạn nhân bạo lực gia đình”.

 1. Cơ sở bảo trợ xã hội (Điều 28 trong Luật PCBLGĐ).
 2. Cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình và cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (khoản 3 Điều 29).
 3. Cả a, b, đều đúng.

 

Câu 5. Anh (chị) hãy cho biết  hành vi nào sau đây là hành vi vi phạm pháp luật về Bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

 1. Quy định tuổi đào tạo, tuổi tuyển sinh giữa nam và nữ.
 2. Vận động hoặc ép buộc các người khác nghỉ học vì lý do giới tính.
 3. Từ chối tuyển sinh những người có đủ điều kiện vào các khóa đào tạo, bồi dưỡng vì lý do giới tính.
 4. Cả a, b, c đều đúng.

 

Câu 6. Anh (chị) cho biết nội dung khoản 3 Điều 33 trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình?

 1. Tuyên truyền, giáo dục, khuyến khích, động viên hội viên và nhân dân chấp hành pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình,hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống ma túy, mại dâmvà các tệ nạn xã hội khác.
 2. Tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.
 3. Cả a, b, đều đúng.

 

Câu 7. Hãy nêu mục a khoản 2 Điều 22 trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình?

 1. Hành vi bạo lực gia đình gây tổn hại hoặc đe doạ gây tổn hại đến sức khỏe hoặc đe doạ tính mạng của nạn nhân bạo lực gia đình.
 2. Theo dõi việc thực hiện quyết định cấm tiếp xúc giữa người có hành vi bạo lực gia đình và nạn nhân; trường hợp phát hiện người có hành vi bạo lực gia đình tiếp xúc với nạn nhân bạo lực gia đình thì yêu cầu người có hành vi bạo lực gia đình thực hiện nghiêm chỉnh quyết định cấm tiếp xúc.
 3. Cả a, b, đều đúng.

 

Câu 8. Hãy cho biết nội dung “Dung túng, bao che, không xử lý, xử lý không đúng quy định của pháp luật đối với hành vi bạo lực gia đình” thể hiện điều nào trong Luật PCBLGĐ?

 1. Nghĩa vụ của người có hành vi bạo lực gia đình (Điều 4 trong Luật PCBLGĐ)
 2. Những hành vi bị nghiêm cấm (Điều 8 trong Luật PCBLGĐ)
 3. Cả a, b, đều sai.

 

Câu 9. Hãy cho biết nội dung sau: “Trường hợp gia đình không hòa giải được hoặc có yêu cầu của thành viên gia đình thì người đứng đầu hoặc người có uy tín trong dòng họ chủ động hòa giải hoặc mời người có uy tín trong cộng đồng dân cư hòa giải” thuộc quy định nào của Luật phòng, chống bạo lực gia đình ?

 1. Hoà giải mâu thuẫn, tranh chấpdo cơ quan, tổ chức tiến hành (Điều 14 trong Luật PCBLGĐ)
 2. Hoà giải mâu thuẫn, tranh chấpdogia đình, dòng họ tiến hành (Điều 13 trong Luật PCBLGĐ)
 3. Cả a, b, đều sai.

Câu 10. Đơn vị nào có trách nhiệm giúp đỡ, tạo điều kiện cho người đứng đầu cộng đồng dân cư tổ chức việc góp ý phê bình trong cộng đồng dân cư đối với người có hành vi bạo lực gia đình? (trong Luật PCBLGĐ).

 1. Trưởng ấp.
 2. Ủy ban nhân dân cấp xã.
 3. Cả a, b, đều đúng.

 


 

BỘ ĐỀ SỐ 7

 

Câu 1. Anh (chị) cho biết nội dung khoản 4 Điều 32 trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình?

 1. Phối hợp với cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư trong PCBLGĐ.
 2. Thực hiện các biện pháp khác về phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định của Luật này.
 3. Cả a, b, đều đúng.

 

Câu 2: Nhà nước có chính sách như thế nào về phòng, chống bạo lực gia đình?

 1. Hằng năm, Nhà nước bố trí ngân sách cho công tác PCBLGĐ.
 2. Khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, tài trợ cho hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình; phát triển các mô hình phòng ngừa bạo lực gia đình và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.
 3. Cả a, b, đều đúng.

 

Câu 3. Trong trường hợp gia đình có việc tang lễ, cưới hỏi hoặc các trường hợp đặc biệt khác mà người có hành vi bạo lực gia đình và nạn nhân bạo lực gia đình phải tiếp xúc với nhau thì người có hành vi bạo lực gia đình phải báo cáo với ai? (trong Luật PCBLGĐ).

 1. Người đứng đầu cộng đồng dân cư nơi cư trú của nạn nhân bạo lực gia đình.
 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.3
 3. Cả a, b, đều sai.

 

Câu 4. Anh (chị) cho biết nội dung khoản 1 Điều 33 trong Luật PCBLGĐ

 1. Tuyên truyền, giáo dục, khuyến khích, động viên hội viên và nhân dân chấp hành pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình,hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống ma túy, mại dâmvà các tệ nạn xã hội khác.
 2. Tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.
 3. Cả a, b đều đúng.

 

Câu 5. Hãy cho biết nội dung sau: “Khi khám và điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nạn nhân bạo lực gia đình được xác nhận việc khám và điều trị nếu có yêu cầu”

 1. Chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Điều 23 trong Luật PCBLGĐ).
 2. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Điều 27 trong Luật PCBLGĐ).
 3. Cả a, b, đều đúng.

 

Câu 6. Hãy cho biết nội dung “Khuyến khích việc nghiên cứu, sáng tác văn học, nghệ thuật về phòng, chống bạo lực gia đình” thể hiện điều nào trong Luật PCBLGĐ?

 1. Nguyên tắc phòng, chống bạo lực gia đình (Điều 3 trong Luật PCBLGĐ)
 2. Chính sách của Nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình (Điều 6 trong Luật PCBLGĐ)
 3. Nghĩa vụ của người có hành vi bạo lực gia đình (Điều 4 trong Luật PCBLGĐ)
 4. Cả a, b, c đều sai.

 

Câu 7. Hãy cho biết quyết định cấm tiếp xúc nạn nhân bạo lực gia đình (ở điều 20 Luật phòng, chống bạo lực gia đình) được gửi cho ai?

 1. Người có hành vi bạo lực gia đình, nạn nhân bạo lực gia đình, người đứng đầu cộng đồng dân cư nơi cư trú của nạn nhân bạo lực gia đình.
 2. Người có hành vi bạo lực gia đình, nạn nhân bạo lực gia đình.
 3. Cả a, b, đều sai.

 

Câu 8. Hãy nêu khoản 1 Điều 27 trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình?

 1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện việc chăm sóc y tế theo quy định tại Điều 23 của Luật này và tư vấn về sức khỏe.
 2. Chi phí cho việc khám và điều trị đối với nạn nhân bạo lực gia đình do Quỹ bảo hiểm y tế chi trả đối với người có bảo hiểm y tế.
 3. Cả a, b, đều sai.

 

Câu 9. Hãy nêu 3 nguyên tắc hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình? (trong Luật Phòng chống bạo lực gia đình)

 1. Kịp thời, chủ động, kiên trì.
 2. Phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đạo đức xã hội và phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
 3. Tôn trọng sự tự nguyện tiến hành hòa giải của các bên.
 4. Cả a, b, c đều đúng.

 

Câu 10. Hãy nêu khoản 4 Điều 30 trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình?

 1. Uỷ ban nhân dân cấp xã lập danh sách và công bố các địa chỉ tin cậy ở cộng đồng; thực hiện việc hướng dẫn, tổ chức tập huấn về phòng, chống bạo lực gia đình và bảo vệ địa chỉ tin cậy ở cộng đồng trong trường hợp cần thiết.
 2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn và các tổ chức thành viên có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban nhân dân cùng cấp trong việc tuyên truyền, vận động, xây dựng các địa chỉ tin cậy ở cộng đồng.
 3. Cả a, b, đều đúng.

 


 

BỘ ĐỀ SỐ 8

 

Câu 1. Hãy cho biết Điều nào trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình nêu “cấm tiếp xúc theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã”

 1. Điều 19.
 2. Điều 20.
 3. Cả a, b, đều sai.

 

Câu 2: Hãy cho biết nội dung “Nạn nhân bạo lực gia đình được bảo vệ, giúp đỡ kịp thời phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của họ và điều kiện kinh tế – xã hội của đất nước; ưu tiên bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, người cao tuổi, người tàn tật và phụ nữ” thể hiện điều nào trong Luật PCBLGĐ?

 1. Nguyên tắc phòng, chống bạo lực gia đình (Điều 3 Luật PCBLGĐ)
 2. Nghĩa vụ của người có hành vi bạo lực gia đình (Điều 4 Luật PCBLGĐ)
 3. Cả a, b, đều sai.

 

Câu 3. Hãy nêu 4 biện pháp ngăn chặn, bảo vệ được áp dụng kịp thời để bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình, chấm dứt hành vi bạo lực gia đình, giảm thiểu hậu quả do hành vi bạo lực gây ra?

 1. a) Buộc chấm dứt ngay hành vi bạo lực gia đình.
 2. b) Cấp cứu nạn nhân bạo lực gia đình.
 3. c) Các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hoặc pháp luật về tố tụng hình sự đối với người có hành vi bạo lực gia đình.
 4. d) Cấm người có hành vi bạo lực gia đình đến gần nạn nhân; sử dụng điện thoại hoặc các phương tiên thông tin khác để có hành vi bạo lực với nạn nhân.
 5. Cả a, b, c, d đều đúng.

 

Câu 4. Anh (chị) hãy cho biết nội dung khoản 1 Điều 31 trong Luật phòng, chống bạo lực gia đình?

 1. Thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác.
 2. Kịp thời ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình và thông báo cho cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền.
 3. Cả a, b, đều đúng.

 

Câu 5. Hãy cho biết nội dung “Biện pháp, mô hình, kinh nghiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình” thể hiện điều nào trong Luật PCBLGĐ?

 1. Mục đích và yêu cầu của thông tin, tuyên truyền về PCBLGĐ (Điều 9 trong Luật PCBLGĐ)
 2. Nội dung thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình (Đ10 trong Luật PCBLGĐ).
 3. Cả a, b, đều đúng.

 

Câu 6. Hãy cho biết cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình gồm những cơ sở nào? (trong Luật PCBLGĐ).

 1. a) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở bảo trợ xã hội.
 2. b) Cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về PCBLGĐ, địa chỉ tin cậy ở cộng đồng.
 3. Cả a, b, đều đúng.

 

Câu 7. Hãy cho biết nội dung sau đây:“Tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của người khác; không xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng” thuộc quy định nào của Luật phòng, chống bạo lực gia đình?

 1. Mục đích và yêu cầu (Điều 9 trong Luật PCBLGĐ).
 2. Hình thức thông tin, tuyên truyền (Điều 11 trong Luật PCBLGĐ).
 3. Nguyên tắc hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình.
 4. Cả a, b, c đều sai.

 

Câu 8. Hãy cho biết nội dung sau: “Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình, cá nhân hoặc tổ chức quy định tại các điều 27, 28, 29 và 30 của Luật này trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm thực hiện việc tư vấn phù hợp cho nạn nhân bạo lực gia đình”

 1. a. Tư vấn cho nạn nhân bạo lực gia đình (Điều 24 trong Luật PCBLGĐ).
 2. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Điều 27 trong Luật PCBLGĐ).
 3. Cả a, b, đều đúng.

 

Câu 9. Anh (chị) cho biết nội dung sau: “Hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình; can ngăn người có hành vi bạo lực gia đình chấm dứt hành vi bạo lực; chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình”, thuộc ai?

 1. Trách nhiệm của cá nhân (Điều 31 trong Luật PCBLGĐ).
 2. Trách nhiệm của gia đình (Điều 32 trong Luật PCBLGĐ).
 3. Cả a, b, đều đúng.

 

Câu 10. Hãy nêu khoản 2 Điều 30 trong Luật PCBLGĐ?

 1. Cá nhân, tổ chức thông báo về việc nhận làm địa chỉ tin cậy, nơi đặt địa chỉ tin cậy với Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi đặt địa chỉ tin cậy.
 2. Tùy theo điều kiện và khả năng thực tế, địa chỉ tin cậy ở cộng đồng tiếp nhận nạn nhân bạo lực gia đình, hỗ trợ, tư vấn, bố trí nơi tạm lánh cho nạn nhân và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền biết.
 3. Cả a, b, đều đúng.

 


 

BỘ ĐỀ SỐ 9

 

Câu 1. Hãy nêu khoản 2 Điều 18 trong Luật Bình đẳng giới?

 1. Vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ ngang nhau trong sở hữu tài sản chung,
 2. Bình đẳng trong sử dụng nguồn thu nhập chung của vợ chồng và quyết định các nguồn lực trong gia đình.
 3. Vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ ngang nhau trong sở hữu tài sản chung, bình đẳng trong sử dụng nguồn thu nhập chung của vợ chồng và quyết định các nguồn lực trong gia đình.

 

Câu 2: Người có hành vi bạo lực gia đình phải thực hiện các nghĩa vụ gì?

 1. Tôn trọng sự can thiệp hợp pháp của cộng đồng; chấm dứt ngay hành vi bạo lực.
 2. Chấp hành quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
 3. Kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu, điều trị; chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình, trừ trường hợp nạn nhân từ chối.
 4. Cả a, b, c đều đúng.

 

Câu 3. Hãy cho biết nội dung sau đây: “Gia đình có trách nhiệm kịp thời phát hiện và hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình” thuộc quy định nào của Luật phòng, chống bạo lực gia đình?

 1. Nguyên tắc hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình (Điều 12 trong Luật PCBLGĐ).
 2. Hoà giải mâu thuẫn, tranh chấpdogia đình, dòng họ tiến hành (Điều 13 trong Luật PCBLGĐ).
 3. Cả a, b, đều sai.

 

Câu 4. Hãy cho biết nội dung “Cản trở việc phát hiện, khai báo và xử lý hành vi bạo lực gia đình” thể hiện điều nào trong Luật PCBLGĐ?

 1. Chính sách của Nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình (Điều 6 trong Luật PCBLGĐ)
 2. Nghĩa vụ của người có hành vi bạo lực gia đình (Điều 4 trong Luật PCBLGĐ)
 3. Những hành vi bị nghiêm cấm (Điều 8 trong Luật PCBLGĐ)
 4. Cả a, b, c đều sai.

 

Câu 5. Anh (chị) cho biết nội dung: “Kịp thời ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình và thông báo cho cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền”, thuộc ai?

 1. Trách nhiệm của cá nhân (Điều 31 trong Luật PCBLGĐ).
 2. Trách nhiệm của gia đình (Điều 32 trong Luật PCBLGĐ).
 3. Cả a, b, đều đúng.

 

Câu 6. Hãy nêu khoản 5 Điều 21 trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình?

 1. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp cấm tiếp xúc quy định tại Điều này được thực hiện tương tự quy định của pháp luật tố tụng dân sự về các biện pháp khẩn cấp tạm thời.
 2. Người có hành vi bạo lực gia đình và nạn nhân bạo lực gia đình có nơi ở khác nhau trong thời gian cấm tiếp xúc.
 3. Cả a, b, đều sai.

 

Câu 7. Góp ý phê bình trong cộng đồng dân cư được áp dụng đối với người từ đủ bao nhiêu tuổi? (trong Luật PCBLGĐ).

 1. 15 tuổi.
 2. 16 tuổi.
 3. 17 tuổi.

 

Câu 8. Hãy cho biết nội dung sau: “Nhân viên y tế khi thực hiện nhiệm vụ của mình có trách nhiệm giữ bí mật thông tin về nạn nhân bạo lực gia đình; trường hợp phát hiện hành vi bạo lực gia đình có dấu hiệu tội phạm phải báo ngay cho người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để báo cho cơ quan công an nơi gần nhất”

 1. Chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. (Điều 23 trong Luật PCBLGĐ).
 2. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Điều 27 trong Luật PCBLGĐ).
 3. Cả a, b, đều đúng.

 

Câu 9. Anh (chị) cho biết nội dung sau: “Tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình”, thuộc trách nhiệm của ai?

 1. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên (Điều 33 trong Luật PCBLGĐ).
 2. Trách nhiệm của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (Điều 34 trong Luật PCBLGĐ).
 3. Cả a, b, đều sai.

 

Câu 10. Hãy nêu khoản 5 Điều 30 trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình?

 1. Uỷ ban nhân dân cấp xã lập danh sách và công bố các địa chỉ tin cậy ở cộng đồng; thực hiện việc hướng dẫn, tổ chức tập huấn về phòng, chống bạo lực gia đình và bảo vệ địa chỉ tin cậy ở cộng đồng trong trường hợp cần thiết.
 2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn và các tổ chức thành viên có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban nhân dân cùng cấp trong việc tuyên truyền, vận động, xây dựng các địa chỉ tin cậy ở cộng đồng.
 3. Cả a, b, đều đúng.

 

 


 

BỘ ĐỀ SỐ 10

 

Câu 1. Hãy cho biết nội dung sau đây: “Lồng ghép trong việc giảng dạy, học tập tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân” thuộc quy định nào của thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình ?

 1. Mục đích và yêu cầu (Điều 9 trong Luật Phòng chống bạo lực gia đình)
 2. Hình thức thông tin, tuyên truyền (Điều 11 trong Luật Phòng chống bạo lực gia đình)
 3. Cả a, b, đều sai.

 

Câu 2. Người có hành vi bạo lực gia đình vi phạm quyết định cấm tiếp xúc sẽ bị xử lý như thế nào? (trong Luật PCBLGĐ).

 1. Có thể bị tạm giữ hành chính.
 2. Xử phạt vi phạm hành chính.
 3. Cả a, b, đều đúng.

 

Câu 3. Anh (chị) cho biết nội dung sau “Thực hiện các biện pháp khác về phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định của Luật này” thuộc ai?

 1. Trách nhiệm của cá nhân (Điều 31 trong Luật PCBLGĐ).
 2. Trách nhiệm của gia đình (Điều 32 trong Luật PCBLGĐ).
 3. Cả a, b, đều đúng.

 

Câu 4: Nạn nhân bao lực gia đình có những quyền gì?

 1. Được cung cấp dịch vụ y tế, tư vấn tâm lý, pháp luật;
 2. Được bố trí nơi tạm lánh, được giữ bí mật về nơi tạm lánh và thông tin khác theo quy định của Luật này;
 3. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
 4. Cả a, b, c đều đúng

 

Câu 5. Hãy nêu khoản 1 Điều 18 trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình?

 1. Người phát hiện bạo lực gia đình phải kịp thời báo tin cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc người đứng đầu cộng đồng dân cư nơi xảy ra bạo lực, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 23 và khoản 4 Điều 29 của Luật này.
 2. Cấm người có hành vi bạo lực gia đình đến gần nạn nhân; sử dụng điện thoại hoặc các phương tiện thông tin khác để có hành vi bạo lực với nạn nhân (sau đây gọi là biện pháp cấm tiếp xúc).
 3. Cả a, b, đều sai.

 

Câu 6. Hãy nêu khoản 3 Điều 22 trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình?

a.Trường hợp người có hành vi bạo lực gia đình vẫn cố tình tiếp xúc với nạn nhân thì người được phân công giám sát báo cáo cho người đứng đầu cộng đồng dân cư để có biện pháp buộc người có hành vi bạo lực gia đình chấm dứt hành vi của mình.

 1. Trong trường hợp người có hành vi bạo lực gia đình được tiếp xúc với nạn nhân bạo lực gia đình theo quy định tại khoản 4 Điều 20 và khoản 4 Điều 21 của Luật này thì các thành viên gia đình có trách nhiệm giám sát để bảo đảm không xảy ra bạo lực gia đình.
 2. Cả a, b, đều đúng.

 

Câu 7. Hãy cho biết yêu cầu của thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình? (trong Luật PCBLGĐ)?

 1. Phù hợp với từng đối tượng, trình độ, lứa tuổi, giới tính, truyền thống, văn hóa, bản sắc dân tộc, tôn giáo;
 2. Không làm ảnh hưởng đến bình đẳng giới, danh dự, nhân phẩm, uy tín của nạn nhân bạo lực gia đình và các thành viên khác trong gia đình.
 3. Cả a, b, đều đúng.

 

Câu 8. Hãy cho biết nội dung sau đây ở Điều nào trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình: “Trong quá trình tư vấn cho nạn nhân bạo lực gia đình, nhân viên tư vấn có trách nhiệm giữ bí mật thông tin về nạn nhân bạo lực gia đình; trường hợp phát hiện hành vi bạo lực gia đình có dấu hiệu tội phạm phải báo ngay cho người đứng đầu cơ sở để báo cho cơ quan công an nơi gần nhất”

 1. Khoản 3 Điều 29.
 2. Khoản 4 Điều 29.
 3. Khoản 4 Điều 30.

 

Câu 9. Hãy nêu khoản 2 Điều 27 trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình?

 1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước, ngoài việc thực hiện quy định tại khoản 1 Điều này, tùy theo khả năng và điều kiện thực tế, bố trí nơi tạm lánh cho nạn nhân bạo lực gia đình trong thời gian không quá 1 ngày theo yêu cầu của nạn nhân bạo lực gia đình.
 2. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện việc chăm sóc y tế theo quy định tại Điều 23 của Luật này và tư vấn về sức khỏe.
 3. Cả a, b, đều sai.

 

Câu 10. Anh (chị) cho biết nội dung: “Thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác”, thuộc ai?

 1. Trách nhiệm của cá nhân (Điều 31 trong Luật PCBLGĐ).
 2. Trách nhiệm của gia đình (Điều 32 trong Luật PCBLGĐ).
 3. Cả a, b, đều đúng.
đánh giá bài viết

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền