So sánh Quốc hội lập hiến và Quốc hội lập pháp

Chuyên mụcLuật hiến pháp, Thảo luận pháp luật Quốc hội

Quốc hội lập hiến và Quốc hội lập pháp đều là cơ quan đại diện cho nhân dân, do nhân dân trực tiếp bầu ra nhưng chúng có chức năng và nhiệm vụ không giống nhau. Bài viết dưới đây sẽ chỉ ra Quốc hội lập hiến và quốc hội lập pháp giống và khác nhau như thế nào?

 

Các nội dung liên quan:

 

Quốc hội lập hiến là cơ quan đại diện cho nhân dân, do nhân dân trực tiếp bầu ra (hoặc được đề cử) chỉ thực hiện chức năng lập hiến (làm hiến pháp và sửa đổi hiến pháp). Quốc hội lập hiến có nhiệm vụ duy nhất là lập hiến, do đó cơ quan này sẽ tự giải tán sau khi nhiệm vụ lập hiến được hoàn thành.

Quốc hội lập pháp (hay Nghị viện) cũng là cơ quan đại diện cho nhân dân, do nhân dân trực tiếp bầu ra, nhưng có chức năng cơ bản là lập pháp (làm luật và sửa đổi luật). Ngoài chức năng đại diện và lập pháp, Quốc hội còn thực hiện chức năng giám sát các cơ quan hành pháp. Quốc hội có thể chỉ bao gồm 1 viện (Quốc hội một viện) hoặc 2 viện (Hạ Nghị viện và Thượng Nghị viện), được bầu theo nhiệm kỳ, thường là 3 hoặc 5 năm.

Như vậy, mặc dù Quốc hội lập hiến và Quốc hội lập pháp đều là những cơ quan đại diện cho nhân dân, do nhân dân bầu ra, nhưng hai cơ quan này có những điểm khác nhau rất cơ bản: Quốc hội lập hiến là cơ quan có chức năng lập hiến, còn Quốc hội lập pháp là cơ quan thực hiện chức năng lập pháp; Quốc hội lập hiến chỉ là cơ quan lâm thời, trong khi Quốc hội lập pháp là cơ quan hoạt động thường xuyên; Quốc hội lập pháp được tổ chức và hoạt động phù hợp với các quy định hiến pháp do Quốc hội lập hiến quyết định.

Việc thành lập Quốc hội lập hiến phân biệt với Quốc hội lập pháp thể hiện nguyên tắc chủ quyền nhân dân và sự giới hạn quyền lực của Quốc hội lập pháp trong việc xây dựng, sửa đổi hiến pháp.

Nhiều hiến pháp không quy định thành lập Quốc hội lập hiến mà trao cho Quốc hội lập pháp thẩm quyền tham gia vào hoạt động xây dựng, sửa đổi hiến pháp. Để phân biệt giữa quyền lập hiến và quyền lập pháp, hiến pháp các nước thường quy định những quy tắc phức tạp trong việc xây dựng, sửa đổi hiến pháp.


Các tìm kiếm liên quan đến So sánh Quốc hội lập hiến và Quốc hội lập pháp, chức năng lập hiến và lập pháp của quốc hội, so sánh quy trình lập hiến và quy trình lập pháp, so sánh quốc hội qua các bản hiến pháp, cơ quan có quyền lập hiến và lập pháp là cơ quan nào, hiến pháp 2013, chức năng của quốc hội theo hiến pháp 2013, so sánh vị trí pháp lý và chức năng giữa quốc hội và hội đồng nhân dân, chức năng giám sát tối cao của quốc hội theo hiến pháp 2013

5/5 - (1632 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền