So sánh cán bộ, công chức và viên chức theo quy định của pháp luật hiện hành

Chuyên mụcLuật Cán bộ công chức, Thảo luận pháp luật Công chức viên chức

Lập bảng so sánh cán bộ, công chức và viên chức để chỉ rõ sự giống và khác nhau cơ bản giữa các đối tượng này theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

Những nội dung liên quan:

 

So sánh cán bộ, công chức và viên chức

Điểm giống nhau giữa cán bộ, công chức và viên chức

  • Cán bộ, công chức và viên chức đều là công dân Việt Nam;
  • Trong biên chế;
  • Hưởng lương từ Ngân sách nhà nước (riêng trường hợp công chức làm việc trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì tiền lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật);
  • Giữ một công vụ, nhiệm vụ thường xuyên;
  • Làm việc trong công sở;
  • Nghĩa vụ đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân; nghĩa vụ trong thi hành công vụ và một số nghĩa vụ đặc biệt do pháp luật quy định;
  • Có quyền được đảm bảo các điều kiện thi hành công vụ; quyền về tiền lương và các chế độ về tiền lương; quyền về nghỉ ngơi và một số quyền khác.

So sánh cán bộ, công chức và viên chức

Phân biệt cán bộ, công chức, viên chức

Khái niệm Cán bộ Công chức Viên chức
Tiêu chí cơ bản
Căn cứ Luật Cán bộ, Công chức 2008 – Luật Cán bộ, công chức 2008

– Nghị định 06/2010/NĐ-CP

Luật Viên chức 2010
Tính chất – Vận hành quyền lực nhà nước, làm nhiệm vụ quản lý; nhân danh quyền lực chính trị, quyền lực công.

– Theo nhiệm kỳ.

– Vận hành quyền lực nhà nước, làm nhiệm vụ quản lý.

– Thực hiện công vụ thường xuyên

– Thực hiện chức năng xã hội, trực tiếp thực hiện kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu.

– Thực hiện các hoạt động thuần túy mang tính nghiệp vụ, chuyên môn.

Nguồn gốc, trách nhiệm pháp lý – Được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm, trong biên chế.

– Trách nhiệm chính trị trước Đảng, Nhà nước, nhân dân và trước cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

 – Thi tuyển, bổ nhiệm, có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong biên chế.

– Trách nhiệm chính trị, trách nhiệm hành chính của công chức

– Xét tuyển, ký hợp đồng làm việc.

– Trách nhiệm trước cơ quan, người đứng đầu tổ chức, cơ quan xét tuyển, ký hợp đồng.

Chế độ lương  Hưởng lương từ ngân sách nhà nước, theo vị trí, chức danh. Hưởng lương từ ngân sách nhà nước, theo ngạch bậc. Lương hưởng một phần từ ngân sách, còn lại là nguồn thu sự nghiệp.
Nơi làm việc Cơ quan của Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội. Cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức CT-XH, Quân đội, Công an, Toà án, Viện kiểm sát. Đơn vị sự nghiệp nhà nước, các tổ chức xã hội.
Tiêu chí

đánh giá

– Năng lực lãnh đạo, điều  hành, tổ chức, quản lý;

– Tinh thần trách nhiệm;

– Hiệu quả thực hiện nhiệm vụ

-Năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ;

– Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ;

– Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực thi nhiệm vụ;

– Thái độ phục vụ nhân dân.

-Năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ;

– Hiệu quả công việc (số lượng, chất lượng).

– Thái độ phục vụ nhân dân.

Hình thức kỷ luật – Khiển trách;

– Cảnh cáo;

– Cách chức;

– Bãi nhiệm.

– Khiển trách;

– Cảnh cáo;

– Hạ bậc lương;

– Giáng chức;

– Cách chức;

– Buộc thôi việc.

– Khiển trách;

– Cảnh cáo;

– Cách chức;

– Buộc thôi việc.

Ví dụ về Cán bộ

– Thủ tướng

– Chánh án TAND tối cao

– Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

– Chủ tịch Hội đồng nhân dân…

Ví dụ về Công chức

– Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện

– Chánh án, Phó Chánh án TAND cấp tỉnh, huyện

– Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND cấp tỉnh, huyện

– Thẩm phán

– Thư ký tòa án

– Kiểm sát viên.

Ví dụ về Viên chức

– Bác sĩ

– Giáo viên

– Giảng viên đại học


Các tìm kiếm liên quan đến Phân biệt cán bộ, công chức, viên chức, bảng so sánh cán bộ công chức viên chức, ví dụ về cán bộ công chức viên chức, tiểu luận phân biệt cán bộ công chức viên chức, giống nhau giữa công chức và viên chức, so sánh cán bộ và công chức theo quy định của pháp luật hiện hành, so sánh công chức và viên chức, công an là cán bộ hay công chức, ví dụ về công chức và viên chức

5/5 - (12800 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền