So sánh cán bộ, công chức và viên chức

Chuyên mụcThảo luận pháp luật can-bo-cong-chuc-vien-chuc
Ứng tuyển cộng tác viên - Hocluat.vn

Lập bảng so sánh cán bộ, công chức và viên chức theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

Các nội dung liên quan:

 

Điểm giống nhau giữa cán bộ, công chức và viên chức

Đang cập nhật…

Phân biệt cán bộ, công chức, viên chức

Khái niệm Cán bộ Công chức Viên chức
Tiêu chí cơ bản
Tính chất – Vận hành quyền lực nhà nước, làm nhiệm vụ quản lý; nhân danh quyền lực chính trị, quyền lực công.

– Theo nhiệm kỳ.

– Vận hành quyền lực nhà nước, làm nhiệm vụ quản lý.

– Thực hiện công vụ thường xuyên

– Thực hiện chức năng xã hội, trực tiếp thực hiện kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu.

– Thực hiện các hoạt động thuần túy mang tính nghiệp vụ, chuyên môn.

Nguồn gốc, trách nhiệm pháp lý – Được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm, trong biên chế.

– Trách nhiệm chính trị trước Đảng, Nhà nước, nhân dân và trước cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

 – Thi tuyển, bổ nhiệm, có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong biên chế.

– Trách nhiệm chính trị, trách nhiệm hành chính của công chức

– Xét tuyển, ký hợp đồng làm việc.

– Trách nhiệm trước cơ quan, người đứng đầu tổ chức, cơ quan xét tuyển, ký hợp đồng.

Chế độ lương  Hưởng lương từ ngân sách nhà nước, theo vị trí, chức danh. Hưởng lương từ ngân sách nhà nước, theo ngạch bậc. Lương hưởng một phần từ ngân sách, còn lại là nguồn thu sự nghiệp.
Nơi làm việc Cơ quan của Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội. Cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức CT-XH, Quân đội, Công an, Toà án, Viện kiểm sát. Đơn vị sự nghiệp nhà nước, các tổ chức xã hội.
Tiêu chí

đánh giá

– Năng lực lãnh đạo, điều  hành, tổ chức, quản lý;

– Tinh thần trách nhiệm;

– Hiệu quả thực hiện nhiệm vụ

-Năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ;

– Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ;

– Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực thi nhiệm vụ;

– Thái độ phục vụ nhân dân.

-Năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ;

– Hiệu quả công việc (số lượng, chất lượng).

– Thái độ phục vụ nhân dân.

Hình thức kỷ luật – Khiển trách;

– Cảnh cáo;

Cách chức;

– Bãi nhiệm.

– Khiển trách;

– Cảnh cáo;

– Hạ bậc lương;

– Giáng chức;

– Cách chức;

– Buộc thôi việc.

– Khiển trách;

– Cảnh cáo;

– Cách chức;

– Buộc thôi việc.

 

Các tìm kiếm liên quan đến Phân biệt cán bộ, công chức, viên chức, bảng so sánh cán bộ công chức viên chức, ví dụ về cán bộ công chức viên chức, tiểu luận phân biệt cán bộ công chức viên chức, giống nhau giữa công chức và viên chức, so sánh cán bộ và công chức theo quy định của pháp luật hiện hành, so sánh công chức và viên chức, công an là cán bộ hay công chức, ví dụ về công chức và viên chức

Đánh giá

Bài viết liên quan

Tác giả: Thích Học Luật 437 Bài viết
"Ớt dù cay vẫn ăn cả vỏ, Chuối dù ngọt cũng bỏ vỏ ngoài..." Có những quy luật tự nhiên của tạo hóa mà ta không thể không thừa nhận.

Bình luận

avatar