So sánh hợp đồng đại lý và hợp đồng nhượng quyền thương mại

Chuyên mụcLuật thương mại Hợp đồng

Anh (chị) hãy so sánh tính chất pháp lý giữa hợp đồng đại lý và hợp đồng nhượng quyền thương mại theo quy định của pháp luật thương mại.

 

Điểm giống nhau giữa hợp đồng đại lý và hợp đồng nhượng quyền thương mại

– Đều là một dạng của dịch vụ thương mại

 

Điểm khác nhau giữa hợp đồng đại lý và hợp đồng nhượng quyền thương mại

 

  Hợp đồng đại lý HĐ nhượng quyền thương mại
Trong quan hệ đại lý thương mại, theo quy định tại Điều 170 Luật thương mại thì bên giao đại lý vẫn là chủ sở hữu của hàng hóa hoặc tiền giao cho bên đại lý.
Do đó, trong trường hợp bên đại lý không bán được hàng hóa hoặc có rủi ro xảy ra đối với hàng hóa, bên giao đại lý với tư cách chủ sở hữu phải tự gánh chịu mọi rủi ro về hàng hóa hoặc tiền giao cho bên đại lý
Trong quan hệ nhượng quyền thương mại, bên nhận quyền và bên nhượng quyền là hai chủ thể kinh doanh độc lập.
Do đó, bên nhận quyền phải tự gánh chịu mọi rủi ro liên quan đến hàng hóa.
Khoản 2 Điều 173 Luật thương mại quy định, bên giao đại lý phải chịu trách nhiệm về chất lượng hành hóa của đại lý mua bán hàng hóa, chất lượng dịch vụ của đại lý cung ứng dịch vụ. Bên nhận quyền và nhượng quyền chỉ là hai chủ thể độc lập, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung.
Vì thế, bên nhận quyền phải chịu mọi trách nhiệm với khách hàng về chất lượng hàng hóa, chất lượng dịch vụ mà mình cung ứng.
Bên đại lý được quyền chủ động trong việc tổ chức hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ sao cho phù hợp với hoạt động kinh doanh của mình và không cần đảm bảo sự thống nhất với các bên đại lý khác. Theo quy định của Luật thương mại, thương nhân nhận quyền có nghĩa vụ chấp nhận sự kiểm soát, giám sát và hướng dẫn của bên nhượng quyền, tuân thủ các yêu cầu về thiết kế, sắp xếp địa điểm bán hàng, cung ứng dịch vụ của thương nhân nhượng quyền và điều hành hoạt động phù hợp với hệ thống nhựng quyền thương mại. thương nhân nhượng quyền có quyền kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất hoạt động của bên nhận quyền nhằm bảo đảm sự thống nhất của hệ thống nhượng quyền thương mại và sự ổn định về chất lượng hàng hóa, dịch vụ ( khoản 3 Điều 286 và khoản 3 Điều 289 Luật thương mại)

 

Các tìm kiếm liên quan đến so sánh hợp đồng mua bán và hợp đồng đại lý, so sánh hợp đồng mua bán hàng hóa và hợp đồng dịch vụ, so sánh hợp đồng mua bán tài sản và hợp đồng thuê tài sản, so sánh hợp đồng mua bán tài sản và hợp đồng vay tài sản, so sánh hợp đồng dịch vụ và hợp đồng gia công, so sánh hợp đồng mua bán hàng hóa và hợp đồng mua bán tài sản, các đặc trưng cơ bản của hợp đồng dịch vụ so với hợp đồng mua bán hàng hóa?, so sánh hợp đồng gia công và hợp đồng mua bán, so sánh hợp đồng vay tài sản và hợp đồng mượn tài sản

1/5 - (1 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền