Đề cương ôn tập môn Luật thi hành án dân sự

Chuyên mụcĐề cương ôn tập, Thi hành án dân sự Luật Thi hành án dân sự

Tổng hợp 54 câu hỏi lý thuyết môn Luật thi hành án dân sự trích từ Đề cương môn Luật thi hành án dân sự Việt Nam (có gợi ý đáp án) – xin chia sẻ để bạn tham khảo, ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi 2021 – 2022 đạt kết quả như mong muốn.

..

Những nội dung liên quan:

..

Câu hỏi ôn tập môn Luật thi hành án dân sự

Download tài liệu về máy

>>> Tải về máy: [PDF] Câu hỏi ôn tập môn Luật thi hành án dân sự

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu Câu hỏi ôn tập môn Luật thi hành án dân sự PDF ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Mục lục:

Giáo trình Luật Thi hành án dân sự Việt Nam - Đại học Luật Hà Nội

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VIỆT NAM

1. Đối tượng điều chỉnh của Luật Thi hành án dân sự là như thế nào?

2. Luật Thi hành án dân sự điều chỉnh bằng những phương pháp gì?

3. Phân tích đặc điểm của quan hệ pháp Luật Thi hành án dân sự?

4. Nêu và phân tích thấm quyền thi hành án dân sự theo lãnh thố, theo cấp?

5. Phân tích nguyên tắc bảo đảm hiệu lực của bản án, quyết định?

6. Phân tích nguyên tắc bảo đảm quyền yêu cầu thi hành án của các đương sự?

7. Phân tích nguyên tắc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự và người có quyền, nghĩa vụ liên quan.

8. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Thi hành án dân sự cấp tỉnh theo quy định của Luật Thi hành án dân sự 2014?

9. Quy định của Luật Thi hành án dân sự 2014 về nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan THA cấp quân khu?

10. Quy định của Luật Thi hành án dân sự 2014 về nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan THA cấp huyện?

Đề cương ôn tập môn Luật thi hành án dân sự

CHƯƠNG II: CƠ QUAN, TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

11. Những bản án, quyết định nào được thi hành theo quy định của Luật Thi hành án dân sự 2014?

12. Theo quy định của Luật Thi hành án dân sự 2014 thì những người nào là người có quyền được yêu cầu thi hành án?

13. Luật Thi hành án dân sự 2014 quy định như thế nào về trách nhiệm phối hợp của cơ quan, tố chức, cá nhân với cơ quan Thi hành án dân sự, chấp hành viên?

14. Luật Thi hành án dân sự 2014 quy định như thế nào về thẩm quyền giám sát và kiêm sát viên Thi hành án dân sự?

15. Luật Thi hành án dân sự 2014 quy định như thế nào về hệ thống tổ chức Thi hành án dân sự?

17. Quy định của Luật Thi hành án dân sự 2014 về các ngạch chấp hành viên như thế nào?

18. Tiêu chuẩn bố nhiệm chấp hành viên được quy định như thế nào?

19. Chấp hành viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp nào?

20. Theo quy định của Luật Thi hành án dân sự 2014 chấp hành viên có nhiệm vụ quyền hạn gì?

21. Luật Thi hành án dân sự 2014 quy định những việc chấp hành viên khôgn được làm?

22. Luật Thi hành án dân sự 2014 quy định về biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất của cơ quan Thi hành án dân sự như thế nào?

23. Luật Thi hành án dân sự 2014 quy định như thế nào về trang phục, phù hiệu chế độ đối với công chức làm công tác Thi hành án dân sự?

CHƯƠNG III: THỦ TỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

24. Việc chuyến giao bản án, quyết định cho cơ quan Thi hành án dân sự được thực hiện như thế nào?

25. Luật Thi hành án dân sự 2014 quy định như thế nào về thủ tục nhận bản án, quyết định?

26. Thơi hiệu yêu cầu thi hành án theo quy định Luật Thi hành án dân sự 2014?

27. Đơn yêu cầu thi hành án bao gồm nhùng nội dung gì?

28. Thủ tục gửi đơn yêu cầu thi hành án được thực hiện như thế nào?

29. Luật Thi hành án dân sự 2014 quy định như thế nào về thủ tục nhận đơn yêu cầu thi hành án?

30. Trong các trường hợp nào thì cơ quan thi hành án dân sự có quyền từ chối nhận đơn yêu cầu thi hành án?

31. Luật Thi hành án dân sự 2014 quy định về thấm quyền thi hành án của cơ quan Thi hành án dân sự cấp huyện như thế nào?

32. Luật Thi hành án dân sự 2014 quy định về thẩm quyền thi hành án của cơ quan Thi hành án dân sự cấp tỉnh như thế nào?

33. Luật Thi hành án dân sự 2014 quy định về thâm quyền thi hành án của cơ quan Thi hành án dân sự cấp quân khu như thế nào?

34. Trong những trường hợp nào thì biện pháp cưỡng chế thi hành án được áp dụng?

35. Luật Thi hành án dân sự 2014 quy định như thế nào về thứ tự thanh toán tiền thi hành án?

CHƯƠNG IV: CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM VÀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

36. Luật Thi hành án dân sự 2014 quy định có những biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự nào?

37. Nhũng nội dung cơ bản của kế hoạch cưỡng chế thi hành án dân sự là gì? Ke hoạch cưỡng chế được gửi cho cơ quan nảo?

38. Người được thi hành án có phải chịu chị phí cường chế thi hành án dân sự không? Nếu có thì đó là các loại chi phí nào?

39. Theo quy định của Luật Thi hành án dân sự 2014 thì chấp hành viên có được thu tiền từ hoạt động kinh doanh của người thi hành án đê thực hiện việc thi hành án không?

40. Trường họp phát hiện người phải thi hành án hoặc cơ quan tổ chức cá nhân đang giừ giấy tờ có giá của người phải thi hành án thì chấp hành viên có được thi giữ giấy tờ đó để thi hành án không?

41. Luật Thi hành án dân sự 2014 quy định như thế nào về kê biên tài sản là quyền sử dung đất, tài sản phải đăng kí quyền sở hữu hoặc đăng kí giao dịch bảo đảm?

42. Thủ tục thực hiện việc kê biên đồ vật bị khoá, đóng gói đê thi hành án được quy định như thế nào?

CHƯƠNG V: KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KHÁNG NGHI VÀ XỬ LÍ VI PHẠM VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

43. Luật Thi hành án dân sự 2014 quy định những trường hợp khiếu nại nào về thi hành án dân sự sẽ không được thụ lý giải quyết?

44. Pháp luật quy định như thế nào về thẩm quyền giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự của thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện?

45. Pháp luật quy định như thế nào về thẩm quyền giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự của thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh?

46.  luật quy định như thế nào về thấm quyền giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự của thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự thuộc Bộ tư pháp

47. Người khiếu nại về thi hành án dân sự có nhũng quyền và nghĩa vụ gì theo quy định của Luật Thi hành án dân sự 2014?

48. Người bị khiếu nại trong lĩnh vực Thi hành án dân sự có nhũng quyền và nghĩa vụ gì theo quy định của Luật Thi hành án dân sự 2014?

>>> Xem thêm: [PDF] Giáo trình Luật Thi hành án dân sự Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội

49. Luật Thi hành án dân sự 2014 quy định như thế nào về quyền và nghĩa vụ của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực thi hành án dân sự?

50. Luật Thi hành án dân sự 2014 quy định như thế nào về thời hạn giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự?

51. Việc khiếu nại trong lĩnh vực thi hành án dân sự có thể được thực hiện bằng những hình thức nào?

52. Thủ tục thụ lý đon khiếu nại về thi hành án dân sự được quy định như thế nào trong Luật Thi hành án dân sự 2014?

53. Hồ sơ giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực thi hành án dân sự bao gồm những tài liệu gì?

54. Trình tự giải quyết khiếu nại lần đầu trong lĩnh vực thi hành án dân sự được thực hiện như thế nào theo quy định của Luật Thi hành án dân sự 2014?

[Download] Đáp án câu hỏi tự luận môn Luật thi hành án dân sự

Download tài liệu về máy

>>> Tải về máy: [PDF] Đáp án câu hỏi tự luận môn Luật thi hành án dân sự

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu Câu hỏi môn Luật thi hành án dân sự có đáp án ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Các nội dung liên quan đên đề cương môn thi hành án dân sự, đề thi môn thi hành án dân sự, bài tập tình huống Luật Thi hành án dân sự, bài giảng môn Luật Thi hành án dân sự, câu hỏi nhận định Luật Thi hành án dân sự, câu hỏi trắc nghiệm thi hành án dân sự, giáo trình Luật Thi hành án dân sự, khái niệm thi hành án dân sự, câu hỏi nhận định môn thi hành án dân sự

Môn Luật Thi hành án dân sự giúp ích gì cho người học?

Môn Luật Thi hành án dân sự cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về những vấn đề lí luận chung; cơ quan, tổ chức và cá nhân trong thi hành án dân sự; thời hiệu, thẩm quyền và thủ tục thi hành án dân sự; biện pháp bảo đảm và biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự;…

Tôi muốn tham khảo thêm những tài liệu khác về Luật Thi hành án dân sự?

Bạn có thể tìm thấy nhiều tài liệu hữu ích khác tại chuyên mục: Luật Thi hành án dân sự hoặc nhận bản mềm những tài liệu này bằng cách liên hệ trực tiếp qua Email: tailieu@hocluat.vn.

4.6/5 - (14409 bình chọn)

Phản hồi

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền