Nguồn của Luật thi hành án dân sự Việt Nam

Chuyên mụcThi hành án dân sự luat-thi-hanh-an-dan-su-2014

Nguồn của Luật thi hành án dân sự Việt Nam bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành có chứa đựng các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ giữa cơ quan thi hành án dân sự, toà án, viện kiểm sát, các đương sự và những người tham gia vào quá trình thi hành án dân sự.

 

Các nội dung liên quan được tìm kiếm:

 

Các văn bản quy phạm pháp luật là nguồn của luật thi hành án dân sự Việt Nam hiện nay bao gồm:

Hiến pháp: Hiện nay, hiến pháp 2013 là nguồn quan trọng của Luật thi hành án dân sự Việt Nam. Nó có các quy định về nguyên tắc thi hành án dân sự như quy định về hiệu lực của bản án, quyết định, quy định về kiểm sát các hoạt động thi hành án dân sự… Trên cơ sở các quy định này, các văn bản pháp luật thi hành án dân sự quy định cụ thể về thời hiệu, thẩm quyền, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong thi hành án dân sự và trình tự, thủ tục thi hành án dân sự.

BLTTDS: từ điều 308 đến điều 352 quy định các vấn đề về thi hành án dân sự như các bản án, quyết định được thi hành, căn cứ thi hành án dân sự, quyền yêu cầu thi hành án dân sự, trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức đối với việc thi hành án dân sự, việc cấp, chuyển giao bản án, quyết định, thời hiệu thi hành án dân sự… Đây là các quy định mang tính chất chung, nguyên tắc về thi hành án dân sự. Vì thế, BLTTDS là một nguồn quan trọng của Luật thi hành án dân sự.

LTCTAND, LTCVKSND: có một số quy định mang tính nguyên tắc về thi hành án dân sự như quy định về hiệu lực của bản án, quyết định, quy định về kiểm sát các hoạt động thi hành án dân sự,…

LTHADS: là văn bản quy định trực tiếp và hệ thống tất cả các vấn đề liên quan đến thi hành án dân sự nhưu đối tượng điều chỉnh, nguyên tắc thi hành án dân sự, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm cyar các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án dân sự, thẩm quyền thi hành án dân sự, thủ tục thi hành án dân sự… Vì thế, đây là nguồn quan trọng và cơ bản nhất của luật thi hành án dân sự Việt Nam.

– Ngoài ra, nghị quyết của quốc hội, nghị định của chính phủ, quyết định của thủ tướng, thông tư của các bộ cũng là nguồn của luật thi hành án dân sự Việt Nam. Nó là những văn bản hướng dẫn thi hành LTHADS.

đánh giá bài viết

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền