Những trường hợp đặc biệt khi phân chia di sản thừa kế

Chuyên mụcLuật dân sự, Thảo luận pháp luật Di sản thừa kế

Về nguyên tắc, theo quy định pháp luật dân sự thì nếu trường hợp chia si sản thừa kế mà có di chúc hợp pháp thì tiến hành chia di sản theo di chúc, trường hợp di chúc không hợp pháp hay không có di chúc thì sẽ tiến hành chia di sản theo pháp luật. Và để đảo bảo một cách tối đa nhất quyền lợi chính đáng cho các chủ thể hưởng thừa kế thì BLDS 2015 có quy định về một số trường hợp đặc biệt khi phân chia di sản thừa kế sau đây:

 

1. Phân chia di sản trong trường hợp có người thừa kế mới

Trường hợp đã phân chia di sản mà xuất hiện người thừa kế mới thì không thực hiện việc phân chia lại di sản bằng hiện vật, nhưng những người thừa kế đã nhận di sản phải thanh toán cho người thừa kế mới một khoản tiền tương ứng với phần di sản của người đó tại thời điểm chia thừa kế theo tỷ lệ tương ứng với phần di sản đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

 

2. Phân chia di sản trong trường hợp có người thừa kế bị bác bỏ quyền thừa kế

Trường hợp đã phân chia di sản mà có người thừa kế bị bác bỏ quyền thừa kế thì người đó phải trả lại di sản hoặc thanh toán một khoản tiền tương đương với giá trị di sản được hưởng tại thời điểm chia thừa kế cho những người thừa kế, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

 

3. Hạn chế phân chia di sản

Trường hợp theo ý chí của người lập di chúc hoặc theo thỏa thuận của tất cả những người thừa kế, di sản chỉ được phân chia sau một thời hạn nhất định thì chỉ khi đã hết thời hạn đó di sản mới được đem chia.

Trường hợp yêu cầu chia di sản thừa kế mà việc chia di sản ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của bên vợ hoặc chồng còn sống và gia đình thì bên còn sống có quyền yêu cầu Tòa án xác định phần di sản mà những người thừa kế được hưởng nhưng chưa cho chia di sản trong một thời hạn nhất định. Thời hạn này không quá 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn 03 năm mà bên còn sống chứng minh được việc chia di sản vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của gia đình họ thì có quyền yêu cầu Tòa án gia hạn một lần nhưng không quá 03 năm.

 

4. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

 


 

Các tìm kiếm liên quan đến Phân chia di sản: văn bản khai nhận di sản thừa kế, chia tài sản thừa kế không có di chúc, mẫu văn bản thừa kế quyền sử dụng đất, mẫu đơn thỏa thuận chia tài sản, mẫu đơn chia tài sản thừa kế, thủ tục nhận lưu giữ di chúc, văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế, cải cách thủ tục công chứng

đánh giá bài viết

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền