Những điều kiện của sự hình thành một mâu thuẫn

Chuyên mụcTriết học mau-thuan

Các phạm trù:

  • Mâu thuẫn là phạm trù triết học dùng để chỉ sự thống nhất và đấu tranh, chuyển hóa giữa các mặt đối lập của mỗi sự vật, hiện tượng hoặc giữa các sự vật, hiện tượng với nhau.
  • Mặt đối lập là phạm trù triết học dùng để chỉ những mặt, những đặc điểm, những thuộc tính, những tính quy định có khuynh hướng biến đổi trái ngược nhau, tồn tại một cách khách quan và phổ biến trong mỗi sự vật, hiện tượng.
  • Sự thống nhất của các mặt đối lập là sự nương tựa vào nhau, ràng buộc, quy định lẫn nhau, không tách rời của các mặt đối lập, mặt này phải lấy mặt kia làm tiền đề để tồn tại.
  • Sự đấu tranh của các mặt đối lập là sự tác động theo xu hướng bài trừ, phủ định lẫn nhau của các mặt đối lập.

 

Xem thêm:

 

Quá trình hình thành của mâu thuẫn:

  • Từ hai mặt khác nhau phát triển theo khuynh hướng trái ngược nhau nhưng cùng tồn tại trong một thể thống nhất của sự vật, hiện tượng thì xuất hiện hai mặt đối lập nhau.
  • Trong quá trình vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng, hai mặt đối lập vừa thống nhất với nhau, đồng thời chúng đấu tranh với nhau; khi đến độ chín muồi và có điều kiện thì chuyển hoá cho nhau, qua đó, mâu thuẫn được giải quyết.

Như vậy, trong phép biện chứng duy vật, khái niệm “mâu thuẫn” đồng nghĩa với mâu thuẫn biện chứng và phân biệt với mâu thuẫn theo nghĩa thông thường. Một mâu thuẫn được tạo thành KHÔNG phải chỉ bởi sự xuất hiện của hai mặt đối lập hay chỉ là sự đấu tranh của hai mặt đối lập. Mâu thuẫn CHỈ ra đời khi có sự xuất hiện của ít nhất hai mặt đối lập; đồng thời các mặt đối lập đó phải vừa thống nhất, vừa đấu tranh rồi chuyển hóa cho nhau.

VD: …

2/5 - (3 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền