mau-thuan

Các tính chất của mâu thuẫn

09/03/2018 I Can

Mâu thuẫn là gì? Mâu thuẫn là phạm trù triết học dùng để chỉ sự thống nhất và đấu tranh, chuyển hóa giữa các mặt đối lập của mỗi sự vật, hiện tượng hoặc giữa các [Xem thêm…]