Khái niệm, nhiệm vụ của Tâm lý học tư pháp

Chuyên mụcTâm lý học Tâm lý học tư pháp

Khái niệm Tâm lý học tư pháp

Tâm lý học tư pháp là tâm lý học chuyên ngành về hoạt động tư pháp, nghiên cứu các hiện tượng, các đặc điểm và các quy luật tâm lý biểu hiện trong quá trình thực hiện tội phạm, trong điều tra, truy tố xét xử và thi hành án, đồng thời soạn ra các phương pháp tâm lý để sử dụng trong hoạt động tư pháp.

 

Những nội dung liên quan:

 

Nhiệm vụ của Tâm lý học tư pháp

Nhiệm vụ của tâm lý học tư pháp bao gồm nhiệm vụ chung và nhiệm vụ cụ thể.

Nhiệm vụ chung

Nhiệm vụ chung của Tâm lý học tư pháp là những vấn đề có tính bao trùm xuyên suốt các giai đoạn của hoạt động tố tụng. Chúng bao gồm:

  • Nghiên cứu những điều kiện, những đặc điểm tâm lý chung của hoạt động tư pháp. Ở đây, mối quan tâm hàng đầu làm rõ cấu trúc tâm lý của hoạt động tư pháp, nghĩa là chỉ ra những yếu tố, những thành phần cấu thành hoạt động tư pháp, đặc điểm của các thành phần đó mà mối quan hệ giữa chúng
  • Nghiên cứu nhân cách
  • Làm rõ quy luật hình thành, phát triển những đặc điểm tâm lý tiêu cực ở người phạm tội, mối liên hệ giữa chúng với lối sống và hành vi của họ
  • Xây dựng quy trình và đưa ra những nguyên tắc, những yêu cầu của việc sử dụng phương pháp tác động tâm lý trong hoạt động tư pháp.

Nhiệm vụ cụ thể

Nhiệm vụ cụ thể của tâm lý học tư pháp là những vấn đề cụ thể nảy sinh ở từng giai đoạn, biện pháp tố tụng cụ thể. Thực chất, đây là sự cụ thể hóa của các nhiệm vụ chung ở từng giai đoạn tố tụng.

Ví dụ: làm rõ cấu trúc tâm lý của giai đoạn điều tra, hoặc làm rõ đặc điểm tâm lý của quá trình tranh luận tại phiên tòa…

5/5 - (11535 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền