Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả

Mẫu đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả

 

Tải biểu mẫu Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày      tháng    năm 20

 

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC TẠM THỜI

VÀ BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP

 

Kính gửi: – Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội
– Trưởng khoa(Quản lý sinh viên): ……………………..…………………
– Phòng Đào tạo
– Phòng Công tác sinh viên

 

Tên em là:………………………………………………………… Sinh ngày: …………..…………….

Mã sinh viên: …………………………….Lớp:…………………………. Khóa: …………………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………..………………………………………………

Điểm trung bình chung tích lũy:  ………..………..……………………………………..…………

Em làm đơn này kính đề nghị Hiệu trưởng cho phép em nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã tích lũy. Thời gian xin nghỉ học tạm thời (01 học kỳ hoặc 01 năm): ………………………..………. – Từ học kỳ:………năm học: 20………..- 20………..…đến hết học kỳ:………… năm học: 20……..- 20……..

Lý do: ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Em xin cam đoan thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và tuân thủ các quy định của Nhà trường, đồng thời tự chịu trách nhiệm về thời gian tối đa để hoàn thành chương trình đào tạo./.

 

Ý kiến gia đình Người làm đơn
Khoa Quản lý sinh viên Phòng Công tác sinh viên

 

Chú ý:

  1. SV xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập cần nộp đơn này kèm một trong những giấy tờ sau:
  • Xác nhận của Bệnh viện, Trung tâm Y tế cấp quận (huyện) trở lên về tình trạng sức khỏe (đối với SV xin nghỉ học tạm thời vì lý do sức khỏe);
  • Xác nhận của địa phương về hoàn cảnh gia đình (đối với SV xin nghỉ học tạm thời vì hoàn cảnh gia đình khó khăn);
  • Xác nhận của cấp có thẩm quyền (đối với SV xin ngừng học vì lý do khác).
  1. Sinh viên muốn trở lại học tiếp tại trường phải viết đơn gửi Hiệu trưởng ít nhất hai tuần trước khi bắt đầu học kỳ mới)./.

 

 

đánh giá bài viết

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền