Mẫu đơn xin tiếp tục học

 

Tải biểu mẫu: Đơn xin tiếp tục học

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày… tháng…năm 20…

 

ĐƠN XIN TIẾP TỤC HỌC

 

Kính gửi: – Hiệu trưởng Trường…
– Trưởng khoa(Quản lý sinh viên): …………………………………………
– Phòng Đào tạo
– Phòng Công tác sinh viên

 

Tên em là:……………………………………………………………… Sinh ngày:……………..………

Mã sinh viên:………………………………….Lớp:…………………………. Khóa: ………………

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………………

Căn cứ quyết định số……..………/QĐ-…  ngày …… tháng …  năm 20..……    của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, em đã được nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã tích luỹ học kỳ…..… năm học 20………- 20………. Nay, em làm đơn này kính đề nghị Hiệu trưởng cho phép em tiếp tục học từ học kỳ…. năm học 20……..- 20……..

Em xin cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà trường./.

 

Ý kiến gia đình Người làm đơn
Xác nhận của

Khoa quản lý sinh viên

Xác nhận của

Phòng Công tác sinh viên

 

 

 

Lưu ý: Hồ sơ phải kèm theo đơn: Giấy xác nhận đủ sức khoẻ học tập (nếu nghỉ học vì lý do sức khoẻ) và Giấy xác nhận nhân thân do công an phường/xã cấp.

3/5 - (1 bình chọn)

Phản hồi

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền